TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

22. august 2007 nr 40

 

 

Päevakorrapunkt 20

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa  võõrandamiseks”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa  võõrandamiseks”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

otsus

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa  võõrandamiseks

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 249 lg 1 ja 11, § 2491 lg 1 alusel, kooskõlasTallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” § 45, Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Mustamäe Haljastus vahel 30. novembril 2000 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu punktiga 7.1, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna hoonestusõiguse kinnistusregistri andmetega ning tulenevalt Enn Leiese 5. juuli 2007 avaldusest ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Nõustuda Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut (kinnistusregistriosa nr 515701) koormava hoonestusõiguse (hoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr 3283401) 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamisega tingimusel, et hoonestusõiguse omandaja võtab üle kõik hoonestusõiguse seadmise lepingust ja selle muutmise kokkuleppest tulenevad võlaõiguslikud kokkulepped.

2. Tallinna Maa-ametil teha otsus teatavaks Enn Leiesele.

3.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 Seletuskiri

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa  võõrandamiseks” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu on vajalik Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks nõusoleku andmise otsustamiseks. Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõus on tehtud ettepanek nõustuda hoonestusõiguse võõrandamisega tingimusel, et hoonestusõiguse omandaja võtab üle kõik hoonestusõiguse seadmise lepingust ja selle muutmise kokkuleppest tulenevad võlaõiguslikud kokkulepped.

 

Tallinna Linnavolikogu 2. novembri 2000 otsuse nr 367 alusel sõlmiti Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Mustamäe Haljastus vahel 30. novembril 2000 hoonestusõiguse seadmise leping Ed. Vilde tee 124bkinnistule hoonestusõiguse seadmiseks. Hiljem on hoonestusõigus võõrandatud. Käesoleval ajal on Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormav hoonestusõigus 1/2 osas Enn Leiese kaasomandis. Eelnimetatud lepingu punkti 7.1 kohaselt on hoonestusõiguse võõrandamiseks vajalik omaniku nõusolek, kusjuures omanik seab võõrandamise nõusoleku andmise eeltingimuseks kõigi omaniku ja hoonestaja vahel sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmise hoonestusõiguse omandaja poolt. Vastav kanne on kantud kinnistusraamatusse.

Enn Leies esitas 5. juulil 2007 avalduse nõusoleku saamiseks hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa (garaa˛i) võõrandamiseks.

Asjaõigusseaduse § 249 lg 1 kohaselt on hoonestajal õigus hoonestusõigust võõrandada või pärandada või koormata kinnispandi, servituudi, reaalkoormatise või ostueesõigusega. § 249 lg 11 kohaselt on hoonestusõiguse võõrandamiseks vajalik omaniku nõusolek, kui selline tingimus on kinnistusraamatusse kantud. Omanik võib seada nõusoleku andmise tingimuseks ka kõigi tema ja hoonestaja vahel sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmise hoonestusõiguse omandaja poolt. Asjaõigusseaduse § 2491 lg 1 kohaselt, kui võib eeldada, et paragrahv 249 11 lõikes sätestatud juhul hoonestusõiguse seadmisega taotletud eesmärki oluliselt ei muudeta ega ohustata ja et omandaja tagab hoonestusõiguse sisust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, võib hoonestaja nõuda omanikult hoonestusõiguse võõrandamise nõusolekut. Tallinna Maa-amet on seisukohal, et võib eeldada, et omandaja täidab nõuetekohaselt hoonestusõiguse sisust tulenevad kohustused.

Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” § 45 lg 1 kohaselt hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu omaniku nõusolek ja lg 2 kohaselt nõusoleku andmise otsustab linnavalitsus või linnavolikogu olenevalt, kes oli kinnistule hoonestusõiguse seadmise otsustaja.

Enn Leies on hoonestusõiguse seadmise lepingust  ja selle muutmise kokkuleppest tulenevaid kohustusi täitnud nõuetekohaselt.

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu õiguslikuks aluseks on Asjaõigusseaduse § 249 lg 1 ja 11, § 2491 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ § 45.

 

 

 

 

Eha Võrk

Tallinna abilinnapea

 

Koostaja: Mati Vijar, 640 4289 Tallinna Maa-amet

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Maa-amet