TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

august 2007 nr

 

 

 

 

Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 2 ning võttes aluseks õiguskomisjoni esimehe esildise

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 292 kinnitatud õiguskomisjoni koosseisu ning kinnitada komisjoni liikmeks Eero Kosk.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine” juurde

 

 

 

Käesoleva otsuse eelnõu sisuks on muudatuste tegemine linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisus.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lg 1 p 20 järgi on linnavolikogu ainupädevuses linnavolikogu komisjoni koosseisu kinnitamine ja selles muudatuste tegemine. Vastavalt KOKS-i § 47 lõikele 1 otsustab linnavolikogu komisjoni koosseisus muudatuste tegemise komisjoni esimehe esildisel.

Käesoleva otsuse eelnõuga tehakse Isamaaliidu fraktsiooni esimehe esildise alusel ettepanek muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 292 kinnitatud õiguskomisjoni koosseisu ning kinnitada komisjoni liikmeks fraktsiooni nõunik-abi  Eero Kosk.

 

 

 

 

Margarita Tšernogorova

Õiguskomisjoni esimees

 

 

Eelnõu esitaja: õiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova

 

Eelnõu koostaja: linnavolikogu kantselei juriidiline osakond

 

 

Koostaja: Hele Põld 6943215, hele.pold@tallinnlv.ee