TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

     september 2007 nr

 

 

 

 

Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 ning tulenevalt komisjoni esimehe esildisest

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 285 kinnitatud linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu ja kinnitada korrakaitsekomisjoni liikmeks Igor Sedašev.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine” juurde

 

 

 

Käesoleva otsuse eelnõu sisuks on muudatuse tegemine linnavolikogu korrakaitsekomisjoni

koosseisus.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1 on linnavolikogu komisjoni koosseisus muudatuste tegemine linnavolikogu ainupädevuses. Muudatused komisjoni koosseisus tehakse komisjoni esimehe esildise alusel.

Lähtudes eeltoodust ja Keskerakonna fraktsiooni ettepanekust teen ettepaneku kinnitada korrakaitsekomisjoni liikmeks linnavolikogu liige Igor Sedašev.

 

 

 

 

Juri Poljakov

Korrakaitsekomisjoni esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja: Anne Parksepp 6943229

 

Eelnõu esitaja: korrakaitsekomisjoni esimees Juri Poljakov

 

Eelnõu koostaja: korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp