TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

29. august 2007 nr 41

 

 

Päevakorrapunkt 18

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikulemuutmine“

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikulemuutmine“.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

nr

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikulemuutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõige 5 alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005 määrusega nr 179 “Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded ja vahendite andmise ning kasutamise tingimused ja kord”, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2 ja Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määrusega nr 2 “Välisrahastusega projektides osalemise kord” § 6 lõikega 1, tulenevalt Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel 6. jaanuaril 2003 sõlmitud ning  23. detsembril 2004 ja 19. detsembril 2006 muudetud rahastamisotsusest nr 2002/EE/16/P/PA/009 ning arvestades linnavalitsuse ettepanekut:

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 punktiga 3.1 heaks kiidetud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Tallinna linna ning teiste toetuse saajate vahel sõlmitava Projekti omafinantseerimise leping (lisa 1).

2. Kiita heaks juurdelisatud Ühtekuuluvusfondi projekti 2002/EE/16/P/PA/009 “Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel” omafinantseerimise leping.

3. Volitada Tallinna linna nimel punktis 2 nimetatud lepingule alla kirjutama linnapea Edgar Savisaart.

4. Muuta Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 punkti 5 ja sõnastada alljärgnevalt:

“5. Nõustuda Projekti linnapoolse kaasfinantseerimisega summas 4 225 962 krooni ja 34 senti, sh omafinantseering 1 372 961 krooni  ja 30 senti ning käibemaksukulu projekti kogumaksumuselt summas 2 853 001 krooni ja 4 senti arvestades, et Tallinna linna territooriumil asuvate raudteeülesõitude projekteerimise kogumaksumus on 15 850 005 krooni ja 80 senti ilma käibemaksuta, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondi abi arvelt summas 7 667 665 krooni ja 30 senti ning riigi toetuse arvelt summas 6 809 379 krooni ja 20 senti. Tallinna linna poolne kaasfinantseerimine kaetakse Tallinna linna 2007. aasta eelarves teede kapitaalremondiks  ja  rekonstrueerimiseks ettenähtud vahendite arvelt.“

5. Tallinna Kommunaalametil teha otsus teatavaks Majandus- ja Kommunikatsiooni­ministeeriumile, Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu

otsuse nr

LISA

 

Ühtekuuluvusfondi projekti 2002/EE/16/P/PA/009

“Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel”

 

 

 

omafinantseerimise leping

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi Riik), registrikoodiga 70003158, keda esindab majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kes tegutseb ministeeriumi põhimääruse alusel

 

ja

 

Tallinna linn (edaspidi Toetuse saaja), keda esindab Tallinna Linnavolikogu   ..................2007 otsuse nr  ................... alusel linnapea Edgar Savisaar,

 

keda nimetatakse edaspidi ka Pool või koos Pooled,

 

võttes arvesse, et

 

sõlmisid Ühtekuuluvusfondi Projekti  2002/EE/16/P/PA/009 “Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee  ja maantee samatasandilistel lõikumistel” Alamprojekti omafinantseerimise lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1. LEPINGU OBJEKT

 

1.1              Riigihanke tulemusena on Projekti abikõlblik kogumaksumus 49 443 256 krooni (nelikümmend üheksa miljonit nelisada nelikümmend kolm tuhat kakssada viiskümmend kuus), millest Toetuse saaja Alamprojekti osa maksumus on 15 850 005,80 krooni (viisteist miljonit kaheksasada viiskümmend tuhat viis krooni ja 80 senti) ilma käibemaksuta, mis moodustab 32,06% kogu Projekti maksumusest;

1.2              EK finantseerib Alamprojekti  Ühtekuuluvusfondist summas 7 667 665,30 krooni (seitse miljonit kuussada kuuskümmend seitse tuhat kuussada kuuskümmend viis krooni ja 30 senti);

1.3              Riik finantseerib Alamprojekti  summas 6 809 379,20 krooni  (kuus miljonit kaheksasada üheksa tuhat kolmsada seitsekümmend üheksa krooni ja 20 senti), kusjuures Riigil tekib maksekohustus pärast „2008 aasta Riigieelarve seaduse” vastu võtmist Riigikogu poolt;

1.4              Toetuse saaja finantseerib Alamprojekti kogusummas 4 225 962,34 krooni (neli miljonit kakssada kakskümmend viis tuhat üheksasada kuuskümmend kaks krooni ja 34 senti), mis koosneb:

1.4.1        omafinantseeringust summas 1 372 961,30 krooni (üks miljon kolmsada seitsekümmend kaks tuhat üheksasada kuuskümmend üks krooni ja 30 senti) ja

1.4.2        käibemaksust summas 2 853 001,04 krooni (kaks miljonit kaheksasada viiskümmend kolm tuhat üks krooni ja 04 senti).

 

2. MAKSETE TEOSTAMISE KORD

2.1              Toetuse saaja kannab omafinantseerimiskohustusest tuleneva summa vastavalt Lepingu punktile 1.4 Lepingu punktis 2.2 toodud arveldusarvele 20 tööpäeva enne Hankelepingujärgse ettemakse teostamise kohustust Konsultandile. 

2.2              Toetuse saaja teostab makseid Riigikassa arvelduskontole (makse saajaks Rahandusministeerium) nr 22 102 100 4589 Hansapangas (viitenumber 2550069764) (edaspidi Arvelduskonto).

 

3. TEATED

3.1       Poolte poolt Lepingu täitmise käigus üksteisele edastatavad teated ja teatised peavad olema koostatud lihtkirjalikus vormis.

3.2       Teade loetakse kättesaanuks, kui:

3.2.1         teade on üle antud allkirja vastu;

3.2.2         teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga teise Poole poolt näidatud aadressil ja postitamisest  on möödunud 10 (kümme) päeva.

3.2.3         teade on saadetud faksi teel ja teate originaali postitamisest on möödunud 10 (kümme) päeva.

 


4. LEPINGU MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

4.1              Lepingut võib Poolte kokkuleppel muuta. Lepingu muudatused vormistatakse Lepingu lahutamatu lisana ja jõustuvad Poolte esindajate poolt allkirjastamise hetkest või Poolte poolt kokku lepitud tähtajal.

4.2              Lepingu tingimuste muutmise ettepanekule vastab ettepaneku saanud Pool 14 kalendripäeva jooksul ettepaneku saamise päevast arvates.

 

5. LEPINGU SÄTETE KOHALDAMINE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA KOHTU ALLUVUS

5.1       Juhul kui mõni Lepingu tingimustest osutub Lepingu kehtivuse jooksul õigusaktide muutmisest või kehtestamisest tulenevalt vastuolus olevaks seaduse imperatiivse normiga, rakendavad Pooled kehtivuse kaotanud Lepingu sättele vastastikuse kokkuleppe alusel majanduslikult sisult lähimat normi. Lepingu tingimuse kehtetuks muutumine eelnimetatud alusel ei too automaatselt kaasa Lepingu teiste tingimuste kehtetuks muutumist.

5.2       Pooled püüavad Lepingu täitmisel tekkinud erimeelsused lahendada kokkuleppe teel ühe kalendrikuu jooksul alates kirjaliku pretensiooni esitamisest teisele Poolele.

5.3       Pooli rahuldava kokkuleppe mittesaavutamisel kuulub vaidlus lahendamisele Harju Maakohtus.

 

6. POOLTE KINNITUSED

6.1       Pooled kinnitavad, et:

6.1.1    neil on õigus Lepingust tulenevate kohustuste võtmiseks ja nende täitmiseks;

6.1.2        nad on enne Lepingule allakirjutamist hoolikalt tutvunud Lepingu tekstiga ja leiavad, et see on täielikus kooskõlas kehtivate seaduste ja Poolte tegeliku tahtega.

 

7. LEPINGU KEHTIVUS JA  LEPINGU LÕPETAMINE

7.1              Leping hakkab kehtima viimase osapoole allakirjutamise kuupäeval.

7.2              Leping lõpeb, kui kõik Lepingust tulenevad kohustused on Poolte poolt täielikult täidetud või muudel Lepingust tulenevatel alustel.

7.3              Kui Projekti lõppedes jääb Arvelduskontole kasutamata Toetuse saaja poolt tasutud omafinantseerimise vahendeid, väljastab Riik sellekohase teate Toetuse saajale.

7.4              Kasutamata jäänud omafinantseerimise vahendid tagastatakse Toetuse saajale.

 

8. VÄÄRAMATU JÕUD

8.1       Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (edaspidi Vääramatu jõud).

8.2       Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte asukoha haldusüksuses, okupatsiooni, sõda või sellise õigusakti jõustumist, mis muudab võimatuks või oluliselt takistab Lepingu täitmist ning samuti muid Lepingus loetlemata asjaolusid, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna.

8.3       Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaoludest, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

 

9. LÕPPSÄTTED

Lepingu tekst on koostatud eesti keeles kahes samasugust juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest mõlemale Pooltele jääb üks eksemplar.

 

 

 

 

10. POOLTE KONTAKTANDMED JA ALLKIRJAD

 

Eesti Vabariik                                                            Tallinna linn   

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium   

 

Harju 11, 15072 Tallinn                                                Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Tel. 625 6386, faks 631 3660                                      Tel. 645 7191, faks 645 7192

e-post: julia.bergstein@mkm.ee                                    e-post: kommunaal@tallinnlv.ee

Kontaktisik: Julia Bergstein                                           Kontaktisik: Peep Koppel

 

 

____________________________                            _____________________________

Juhan Parts                                                                   Edgar Savisaar

majandus- ja kommunikatsiooniminister             Tallinna linnapea

           

“…” .......................... 2007                                         “…” …….............….. 2007


Ühtekuuluvusfondi projekti 2002/EE/16/P/PA/009

“Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee

samatasandilistel lõikumistel”

omafinantseerimise leping

 

LISA nr 1

 

 

 

 

Eritasandilised raudtee ülesõidud

ÜF abi %
kogumaksu-musest

ÜF abi summa  80,45% ÜF eelarvest

ÜF eelarve

I osa
Tallinn
2 ülesõitu

ÜF abi

7 667 665,30

32,06%

7 667 665

9 530 970

Omafinantseering

1 372 961,30

Riigi toetus

6 809 379,20

Käibemaks

2 853 001,04

Hind kokku

18 703 006,84

II osa
Tartu
2 ülesõitu

ÜF abi

8 102 947,61

33,88%

8 102 948

10 072 029

Omafinantseering

1 450 902,33

Riigi toetus

7 195 835,35

Käibemaks

3 014 943,35

Hind kokku

19 764 628,65

III osa
Rakvere
1 ülesõit

ÜF abi

3 446 383,56

14,41%

3 446 384

4 283 883

Omafinantseering

617 104,56

Riigi toetus

3 060 408,85

Käibemaks

1 282 301,46

Hind kokku

8 406 198,44

IV osa
Tapa
1 ülesõit

ÜF abi

2 936 959,76

12,28%

2 936 960

3 650 665

Omafinantseering

525 887,86

Riigi toetus

2 611 162,50

Käibemaks

1 093 321,82

Hind kokku

7 167 331,94

V osa
Keila
1 ülesõit

ÜF abi

1 762 654,19

7,37%

1 762 654

2 190 993

Omafinantseering

315 618,36

Riigi toetus

1 567 385,25

Käibemaks

656 218,40

Hind kokku

4 301 876,20

ÜF abi

23 916 610,43

100%

23 916 610

29 728 540

Omafinantseering

4 282 474,42

Riigi toetus

21 244 171,15

Käibemaks

8 899 786,08

Hind kokku

58 343 042,08

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikulemuutmine” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõuga tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsust nr 228, tunnistades kehtetuks heaks kiidetud Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel” (edaspidi ÜF projekt) omafinantseerimise lepingu projekt ning kiites heaks uue omafinantseerimise lepingu projekti, mida volitatakse all kirjutama linnapea Edgar Savisaart. Eelnõuga muudetakse ka  projekti kaasfinantseerimise summat Tallinna linna 2007. aasta eelarvest vastavalt omafinantseerimise lepingu sätetele.

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 35 lõike 5 kohaselt on vallal või linnal õigus oma ülesannete täitmiseks sõlmida lepinguid.

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrusega nr 179 kehtestatud  Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded ja vahendite andmise ning kasutamise tingimused ja kord sätestab §-s 6 elluviimise ja omafinantseerimise lepingute sõlmimise toetuse saajaga.

Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 kohaselt esindab linnapea Tallinna ja linnavalitsust.

Käesolev linnavolikogu otsuse eelnõu on ette valmistatud kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määruse nr 2 "Välisrahastusega projektides osalemise kord" § 6 lõikega 1, mille kohaselt projektis osalemise otsustab linnavolikogu, kui projektis osalemisega kaasnevad varalised kohustused järgnevateks eelarveaastateks.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu esitamisel lähtutakse asjaolust, et Raudteeamet tegi oma 04.03.2004 kirjaga nr 90-1/532 Tallinna linnale ettepaneku osaleda ÜF projektis, mille eesmärgiks on ehitada eritasandilised ristumised maantee ja raudtee lõikumistel. Kuna Eesti-poolse kaasfinantseerimise pidi leidma tulevane lõppkasusaaja ehk ehitatava eritasandilise ülesõidu tulevane omanik, paluti linna seisukohta ja võimalikke objekte, mida projekti lülitada ning kinnitust vajaliku kaasfinantseeringu kohta. Tallinna linn teatas Raudteeinspektsioonile oma huvist osaleda ÜF projektis 09.08.2004 kirjaga nr LV-1/3443 ning valmisolekust kaasfinantseerida projekti 27.10.2004 kirjaga nr LV-1/5037. 16.03.2006 kirjaga nr LV-1/1145 kinnitas linn valmisolekut tagada vajalik kaasfinantseering tehnilise abi faasis järgmiste raudteeülesõidukohtade kavandamisest eritasandilisteks:

03.05.2006 kooskõlastas Tallinna linn eritasandiliste raudteeülesõitude projekteerimise lähteülesande ja lõplikud pakkumise kutse dokumendid, millega koostatakse mõlema objekti kohta eelprojekt ja tehniline projekt.

Võttes arvesse, et Raudteeinspektsiooni poolt läbiviidud hange raudteeülesõitude projekteerimiseks viidi läbi ajavahemikul 08.01.2007 – 02.08.2007 ja riigihanke pakkumused ületasid oluliselt esialgset arvestuslikku maksumust, otsustas Riik eraldada täiendavaid vahendeid Projekti kallinemise katteks, kusjuures Riigil tekib maksekohustus pärast 2008 aasta Riigieelarve seaduse vastu võtmist Riigikogu poolt (väljamakseid saab teha alles 2008. aastal) ja Ühtekuuluvusfondist on võimalik väljamakseid teha proportsionaalselt st antud Projekti (kokku 5 alamprojekti) raames ÜF 80,45% ja omafinantseerimist 19,55% ning proportsioonis peab olema just esimene makse (vaatamata asjaolule, et tegelikult moodustab ÜF kogu projekti maksumusest kõigest 48,37%). Saldode võrdlemisel EKga ei tohi tekkida olukorda, kus ÜF on välja makstud rohkem kui 80,45% kogu projekti 2002/EE/16/P/PA/009 mahust.

Eeltoodust tulenevalt peavad Toetuse saajad kogu kaasfinantseerimise summa (omafinantseering + käibemaks) maksma enne hankelepingu järgse esimese makse teostamist Konsultandile e. enne ettemakse teostamist.

 

Projekti lühikokkuvõte:

Käesoleva integreeritud ÜF projekti tellijaks on Raudteeinspektsioon (RI), kes on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) haldusalas olev valitsusasutus, mis esindab oma ülesannete täitmisel riiki. Tema missiooniks on tagada ohutu, professionaalne, keskkonnasõbralik ja efektiivne raudteeinfrastruktuuri ning raudteevedude areng. RI on ÜF-i struktuurifondide rakendusüksus ja tema rolliks on ÜF-i finantseeritud infrastruktuuri arendusprojektide koordineerimine raudteevaldkonnas.

Projektil on viis toetuse saajat: Tallinna linn, Tartu linn, Rakvere linn, Tapa linn ja Keila linn.

ÜF projekti elluviimise lepinguga, mis sõlmiti 16. augustil 2006 määrati kindlaks projektis osalejate staatused, õigused ja kohustused projekti elluviimisel ning toetuse saajad rahastavad projekti kaasfinantseerijana vastavalt projekti omafinantseerimise lepingule ning sellest tulenevalt on toetuse saajatel projekti elluviimisel kaasfinantseerija staatus.

 

Projekti üldeesmärgid:

·        ohutuse suurendamine raudteeülesõitudel, liiklusummikutest tulenevate negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine ning raudtee läbilaskevõime tõstmine;

·        arendada efektiivseid ja jätkusuutlikke transpordi süsteeme;

·        tagada juurdepääs regioonidele - suurendada Eesti transpordivõrgustiku ohutust;

·        liiklustingimuste parandamine ja ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja maantee või linnatänava samatasandilistel lõikumistel Tallinnas, Tartus, Rakveres, Tapal ja Keilas rekonstrueerimistööde teostamise kaudu;

·        infrastruktuuri osaks olevate raudtee ja tänavate samatasandiliste lõikumiste vastavusse viimine EL standarditega, tänavate kohandamine liiklusvajadustele, arvestades selle võimalikke arengusuundi tulevikus; tõsta liiklusohutust ja tänavate usaldusväärsust, tagada isikute ja kaupade säästvat liiklust, pakkuda kõrgekvaliteedilist transpordi infrastruktuuri;

·        võtta kasutusele keskkonnamõju leevendusmeetmed;

·        toetada Ühenduse poliitikat regionaalsete erinevuste vähendamise osas ning edendada riigi tasakaalustatud regionaalarengut;

·        Raudteeülesõitude ületamiseks kuluva aja ning infrastruktuuri kasutaja kulude vähendamine.

 

Projekti erieesmärgid:

·          Integreeritud projekti raames läbi viia rahvusvaheline riigihange ja sõlmida toetuse saajatega hankelepingud, et koostada identifitseeritud objektide eelprojektid, detailplaneeringu kehtestamiseks vajalikud dokumendid ja tehnilised projektid rekonstrueerimistööde teostamiseks, sh:

Tallinna linnas:   

o     Pärnu mnt (Nõmme) raudteeülesõit (sild või tunnel) – eelprojekt ja tehniline projekt.

o     Pärnu mnt (Pääsküla) raudteeülesõit (sild või tunnel) – eelprojekt ja tehniline projekt;

·          Viia läbi vajalikud avalikustamised ning esitada seejärel tellijale vajalikud materjalid detailplaneeringu kehtestamiseks.

·          Eelprojektide ja tehniliste projektide koostamisel lähtuda eeldusest, et ehitustööde teostamisel kasutatakse Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseerimist. Kõik koostatavad projektid ja dokumendid peavad vastama Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatavatele objektidele esitatavatele nõuetele.

·           Koostada Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlus kõigi toetuse saajate objektide ehituse kaasfinantseerimiseks.

 

Projekti juhtimine:

Projekti juhtimist ja järelevalvet teostatakse vastavalt hetkel kehtivatele ÜF protseduuridele tulenevalt kehtivatest  õigusaktidest, elluviimise lepingust ning nende puudumisel või vastuolude puhul Transpordi infrastruktuuriprojektide rakendamise eest vastutava ametniku (TIVA) kirjalikest juhistest. MKM-il ja RI-l on õigus kontrollida toetuse kasutamise nõuete täitmist, sh. teostada projekti järelevalvet ja auditeid.

Toetuse saajad määravad projektijuhid. Projektijuhid teostavad projekti tehnilist juhtimist ja järelevalvet.

 

Projekti etapid:

Käesolev tehnilise abi projekt on ettevalmistavaks etapiks Nõmme ja Pääsküla eritasandiliste raudteeülesõitude ehitamisele.

 

Projekti maksumus:

Vastavalt Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel 6.01.2003 sõlmitud Finantsmemorandumile nr 2002/EE/16/P/PA/009, mida muudeti EK rahastusotsusega 23.12.2004 ja 19.12.2006, on kogu ÜF projekti abikõlblikud kulud 23 916 610,43 krooni e. 1 528 550,0 EUR.

Toetuse saajad finantseerivad projekti  273 700,00 EUR (4 282 474,42 EEK) ulatuses projekti abikõlblikest kulutustest, millele lisandub käibemaks vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele summas 8 899 786,08 EEK.

Tallinna linna territooriumil asuvate raudteeülesõitude projekteerimise kogumaksumus on 18 703 006,84 krooni, millest linna omafinantseering moodustab 1 372 961,30 krooni ja käibemaks 2 853 001,04 krooni.

Riigihanke tulemusel sõlmib Toetuse saaja projekti hoidja hankelepingu kogutasul põhineva lepinguna.

 

Vastavus arengukavale:

Projekt on täies mahus vastavuses Tallinna arengukava 2006-2015 peaeesmärgiga: Ümbritsev elukeskkond on linnaelanikele vastuvõetav, elutegevuses abistav ja positiivseid emotsioone esilekutsuv, mille alameesmärk on muuhulgas hooldatud, valgustatud ja väljaarendatud tänavatevõrk, mille saavutamiseks pannakse rõhku:

·         transpordiühenduste kitsaskohtade kõrvaldamise ja ühendusvõimaluste nüüdisajastamisele;

·         liiklusohutuse parandamisele transpordisektoris, vähendades linnas liiklusummikuid.

Lisaks on antud projekt kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20.06.2005 määrusega nr 40 “Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-2014”, kus on välja toodud olulised investeeringuid vajavad teed ja tänavad ning kus planeeritud välisrahastusega projektide nimistus on ära märgitud ka Pärnu mnt (Järve - Vabaduse pst - linna piir) olulisus.

 

Projekti hoidja:Tallinna Kommunaalamet.

 

Finantseerimisallikas:

EL Ühtekuuluvusfond, Finantsmemorandum nr 2002/EE/16/P/PA/009, mida muudeti EK rahastusotsusega 23.detsembril 2004.a. ja 19. detsembril 2006.a.

 

Välisrahastuse andja andmed:

Euroopa Ühenduste Komisjon

European Commission
B-1049 Bruxelles
Belgium

Projekti elluviimisega seotud tähtajad:

Vastavalt Raudteeinspektsiooni 08.08.2007 kirjale nr 6-5/849 peavad Toetuse saajad sõlmima hankekonkursi võitjatega hankelepingud enne 28.08.2007, kuna selle tähtajani on jõus esitatud pakkumised.

Alguskuupäev:  Projekti elluviimisega alustatakse elluviimise lepingu allkirjastamist viimase osapoole poolt. Hankelepingu täitmist alustatakse projektijuhi antud korralduses märgitud tähtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 kalendripäeva jooksul teenuslepingu allkirjastamisest mõlema poole poolt. Ülesannete täitmise tähtaeg on 78 nädalat alates alustamisajast.

Projekti kestus: EK rahastusotsuse alusel on projektiga seotud kulutused abikõlblikud kuni 31.12.2009.

Arvestades eeltoodut, esitame Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikulemuutmine”.

Menetluse käigus tegi Tallinna Linnakantselei finantsdirektor pr Katrin Kendra järgmise märkuse:

Muuta otsuse eelnõu p 4:

“4. Muuta Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 punkti 5 ja sõnastada alljärgnevalt:

“5. Nõustuda Projekti linnapoolse kaasfinantseerimisega summas 4 225 962,34 krooni, sh omafinantseering 1 372 961 krooni  ja 30 senti ning käibemaksukulu projekti kogumaksumuselt summas 2 853 001 krooni ja 4 senti arvestades, et Tallinna linna territooriumil asuvate raudteeülesõitude projekteerimise kogumaksumus on 15 850 005 krooni ja 80 senti ilma käibemaksuta, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondi abi arvelt summas 7 667 665 krooni ja 30 senti ning riigi toetuse arvelt summas 6 809 379 krooni ja 20 senti. Tallinna linna poolne kaasfinantseerimine kaetakse Tallinna linna 2007. aasta eelarves teede kapitaalremondiks  ja  rekonstrueerimiseks ettenähtud vahendite arvelt.““ Muudatus on arvesse võetud.

 

 

 

 

 

 

Deniss Boroditš

 

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Kommunaalamet

 

 

Koostaja: Janne Teder, tel. 640 4307, projektide ja uuringute osakond, Tallinna Kommunaalamet