TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

september 2007 nr

 

 

 

 

Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni

koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 ning tulenevalt komisjoni esimehe esildisest

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 287 kinnitatud linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu järgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja linnavolikogu liige Üllar Lanno;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks linnavolikogu liige Igor Kravtšenko.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni

koosseisu muutmine” juurde

 

 

 

Käesoleva otsuse eelnõu sisuks on muudatuste tegemine linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisus.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1 on linnavolikogu komisjoni koosseisus muudatuste tegemine linnavolikogu ainupädevuses. Muudatused komisjoni koosseisus tehakse komisjoni esimehe esildise alusel.

Lähtudes eeltoodust ja Reformierakonna fraktsiooni avaldusest teen ettepaneku arvata linnamajanduskomisjoni koosseisust välja linnavolikogu liige Üllar Lanno ning kinnitada komisjoni liikmeks linnavolikogu liige Igor Kravtšenko.

 

 

 

 

Elmar Sepp

Linnamajanduskomisjoni esimees

 

 

Eelnõu esitaja: linnamajanduskomisjoni esimees Elmar Sepp

 

Eelnõu koostaja: Erkki-Alo Kirde, 6943225, rahandus- ja majandusnõunik

 

 

Koostaja: Erkki-Alo Kirde, 6943225, rahandus- ja majandusnõunik