TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 2 ja lg 3  ning tulenevalt komisjoni esimehe esildisest

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 288 kinnitatud linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu ja kinnitada linnavarakomisjoni liikmeks linnavolikogu liige Michel Zdankevitch.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine” juurde

 

 

 

Käesoleva otsuse eelnõu sisuks on muudatuste tegemine linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisus.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1 on linnavolikogu komisjoni koosseisus muudatuste tegemine linnavolikogu ainupädevuses. Muudatused komisjoni koosseisus tehakse komisjoni esimehe/aseesimehe esildise alusel. Teen linnavolikogule ettepaneku muuta 24. novembri 2005 otsusega nr 288 kinnitatud linnavarakomisjoni koosseisu, kinnitades komisjoni liikmeks Michel Zdankevitch.

 

 

 

 

 

Leonid Mihhailov

Linnavarakomisjoni esimees

 

 

Eelnõu esitaja: linnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov

Eelnõu koostaja: linnavolikogu kantselei

 

 

Koostaja: linnavolikogu kantselei