TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

september 2007 nr

 

 

 

 

Linnavolikogu linnavarakomisjoni

aseesimehe valimine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 42 lg 2 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 1, § 313 ja § 37 lg 8, Tallinna Linna Valimiskomisjoni 14. augusti 2007 otsusest nr 19 ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Valida linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimeheks …………… .

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Linnavolikogu linnavarakomisjoni

aseesimehe valimine” juurde

 

 

 

Käesoleva otsuse eelnõu sisuks on linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimehe valimine.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 järgi on linnavolikogu komisjoni aseesimehe valimine linnavolikogu ainupädevuses. Vastavalt sama seaduse § 47 ja Tallinna põhimääruse § 31 lõikele 1 valitakse komisjoni aseesimees linnavolikogu liikmete hulgast salajasel hääletusel. Kandidaatide esitamise õigus on linnavolikogu liikmel ja fraktsioonil. Hääletamise läbiviimise ja hääletustulemuste kindlakstegemise põhimõtted on fikseeritud Tallinna põhimääruse § 313. Valituks osutub kandidaat, kes saab hääletamisest osavõtnud linnavolikogu liikmete poolthäälte enamuse. Valimistulemused vormistatakse linnavolikogu otsusega.

Lähtudes eeltoodust ja Rene Reinmanni linnavolikogu liikme volituste peatumisega 14. augustist 2007 ning lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 42 lõikest 2 tuleb linnavarakomisjonile valida uus aseesimees.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Eelnõu esitaja: linnavolikogu esimees Toomas Vitsut

 

Eelnõu koostaja: linnavolikogu kantselei

 

 

Koostaja: linnavolikogu kantselei