TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

september 2007 nr

 

 

 

 

Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

  Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja  § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 2 ja lg 3 ning tulenevalt komisjoni esimehe esildisest

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1.  Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr. 290 kinnitatud linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu ja arvata komisjoni koosseisust välja linnavolinik Üllar Lanno.

2.  Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine” juurde

 

 

 

Käesoleva otsuse eelnõu sisuks on muudatuse tegemine linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus.

 

   Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1 on linnavolikogu komisjoni koosseisus muudatuste tegemine linnavolikogu ainupädevuses. Muudatused komisjoni koosseisus tehakse komisjoni esimehe esildise alusel.

Linnavolikogu liige Üllar Lanno esitas avalduse palvega enda väljaarvamiseks sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisust.

Lähtudes eeltoodust teen ettepaneku arvata  linnavolikogu liige Üllar Lanno sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisust välja.

Lisa: Üllar Lanno avaldus

 

 

 

Natalia Vaino

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

 

 

Eelnõu esitaja:  sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Natalia Vaino

 

Eelnõu koostaja: sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova, 6943221

 

 

Koostaja: Rita Makarova

sotsiaal- ja tervishoiunõunik, 6943221