TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

29. august 2007 nr 41

 

 

Päevakorrapunkt nr 17

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Anni tn 16 kinnistu müük”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Anni tn 16 kinnistu müük”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Anni tn 16 kinnistu müük

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Anni tn 16 asuv kinnistu (Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriosa number 93301, katastritunnus 78403:311:0210, pindala 8420 m2, maa sihtotstarve ärimaa) alghinnaga 20 400 000 (kakskümmend miljonit nelisada tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Anni tn 16  kinnistu müük” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõus tehakse ettepanek müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Anni tn 16 asuv kinnistu alghinnaga 20 400 000 (kakskümmend miljonit nelisada tuhat) krooni.

Anni tn 16 asuv kinnistu (katastritunnus 78403:311:0210, pindala 8420 m², maa sihtotstarve ärimaa) on kantud 07. mail 1996 Tallinna linna omandina Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriossa number 93301.

Kinnistu asub Tallinnas, Lasnamäe linnaosas, Laagna tee ja Punase tn vahel. Kaugus Tallinna südalinnast on ca 5 km. Naabruses asuvad tüüpilised korrusmajad. Teede- ja ühistranspordiühendus on hea. Kinnistu on osaliselt kaetud asfaltplatsiga.

Anni tn 16 kinnistu on koormatud tasuta, tähtajatu isikliku kasutusõigusega Tallinna linna kasuks tee, parkla ja/või haljasala ehitamise õigusega. Kasutusõiguse ala on 1360 m².

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 06. juuli 2007 kirja nr 2-3/1996 kohaselt jääb Anni tn 16 kinnistu Tallinna üldplaneeringu järgi korruselamute alale ning koostamisel oleva Lasnamäe elamualade üldplaneeringu alale. Nimetatud kinnistu täpsem ehitusõigus tuleb määrata detailplaneeringuga. Soovitav hoonestustihedus olemasolevas elurajoonis on 1,5 ning sellest tulenev hoonestuse brutopind on ca 12 600 m², krundile võib kavandada 10-14-korruselised elamud kõrgusega kuni 45 m.

Anni tn 16 asuva maatüki maksustamishind on hetkel 2 526 000 krooni.

Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ 22. juuni 2007 eksperthinnangu nr 1885/067 kohaselt on Anni tn 16 asuva kinnistu turuväärtuseks 20 400 000 (kakskümmend miljonit nelisada tuhat) krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra (edaspidi kord) punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1.

Korra punkti 10.1 alusel otsustab kinnisvara võõrandamise linnavolikogu; korra punkti 14 alusel linnavara võõrandamise otsus sisaldab linnavara nimetust, asukohta ja põhinäitajaid, linnavara võõrandamise õiguslikku alust ja viisi ning vajadusel muid linnavara müügi tingimusi; korra punkt 16.1 näeb ette, et linnavara müügi viisiks on avalik kirjalik enampakkumine ja punkti 22.1 järgi kinnisvara võõrandamisel avalikul enampakkumisel määrab vara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu.

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Natalie Neill, 640 45 14, Tallinna Elamumajandusameti linnavara müügi ja hanke osakonna vanemspetsialist