TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

5. september 2007 nr 42

 

 

Päevakorrapunkt 15

 

 

 

Tallinnna Linnavolikogu otsuse eelnõu

 

“Tallinnas Võistluse tn 3-5

asuva korteriomandi müük”

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Tallinnas Võistluse tn 3-5

asuva korteriomandi müük

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriossa number 21190201 sisse kantud korteriomand, mis moodustab 214/2024 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:116:0007, maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa, asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Võistluse tn 3, pindalaga 1332 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 5, mille üldpind on 21,40 m², alghinnaga 395 000 (kolmsada üheksakümmend viis tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ettepanek on müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuv korteriomand alghinnaga 395 000 (kolmsada üheksakümmend viis tuhat) krooni.

Tallinna linnas, Võistluse tn 3-5 asuv korteriomand, mis moodustab 214/2024 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:116:0007, maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa, pindalaga 1332 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 5, mille üldpind on 21,40 m², on kantud 25. oktoobril 2006 Tallinna linna omandina korteriomandi kinnistusregistrisse (registriosa number 21190201).

Võistluse tn 3 kinnistu asub Tallinna Kesklinna linnaosas Keldrimäe asumi piirkonnas ning paikneb Staadioni tänaval, Võistluse tänaval ja Juhkentali tänaval asuvate hoonestatud kinnistute vahel. Juurdepääs kinnistule on Võistluse tänavalt. Lähiümbrus on hoonestatud erineva tulepüsivusklassiga korterelamutega ning mõnede äri- ja administratiivhoonetega.

Kinnistul asuvad kaks kahekorruselist (kinnistu keskosas paiknev ja kinnistu Juhkentali poolses osas paiknev) korterelamut.

Võistluse tn 3 kinnistu keskosas paiknev korterelamu on paekivist madalvundamendil ühe põhikorruse-, keldri- ja katusekorrusega ning plekkkatusekattega viilkatusega ja värvitud voodrilaudadega viimistletud välisseintega puidust ehitis (elamu suletud netopinnaga 227,7 m², ehitisaluse pindalaga 111,0 m²). Ehitatud 1930. aastatel. Ühe trepikojaga elamus on 6 korterit. Ahju-, pliidi- või kaminaküttega elamu on varustatud tsentraalse vee- ja kanalisatsioonitrassiga.  

Võistluse tn 3-5 korteriomandi reaalosa moodustab elamu katusekorrusel asuv Võistluse tänava poolt vaadatuna vaatega elamuhoone vasakule küljele ja sisehoovi poole jääv eluruum nr 5 (pliidiküttega köök ja ahjuküttega tuba üldpinnaga 21,4 m², elamispinnaga 10,5 m²). Eluruum ei ole varustatud tsentraalse kanalisatsiooni- ja külmaveetrassiga ning pesemisvõimalused korteris puuduvad. Ühiskasutuses olev WC asub elamuhoone keldrikorrusel. Käesoleval ajal seisab amortiseerunud küttekolletega eluruum nr 5 tühjana ja on kapitaalremonti vajavas seisukorras.

Eeltoodust tulenevalt tegi Tallinna Kesklinna Valitsus oma 25. mai 2007 kirjaga nr 9-10/1416 ettepaneku võõrandada asustamata ja tühjana seisev ning kapitaalremonti vajav Võistluse tn 3-5 asuv korteriomand avalikul enampakkumisel.

Vastavalt AS Rime Kinnisvara Vahendus eksperthinnangule nr 1260607TH on Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi turuväärtuseks 395 000 (kolmsada üheksakümmend viis tuhat) krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1 (kinnisvara puhul on linnavara võõrandamise otsustaja linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul), 14 (näeb ette parameetrid, mida linnavolikogu otsus peab sisaldama), 16.1 (määrab kindlaks linnavara müügi viisi so avalik kirjalik enampakkumine) ja 22.1(linnavara võõrandamisel avaliku kirjaliku enampakkumise korras määrab kinnisvara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu). 

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

07. september 2007

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Sirje Raudtamm, 640 4518, müügi ja hanke osakond, Elamumajandusamet