TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

5. september 2007 nr 42

 

 

Päevakorrapunkt 13

 

 

 

Tallinnna Linnavolikogu otsuse eelnõu

 

“Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük”

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Tallinnas Luise tn 24-6 asuva

korteriomandi müük

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriossa number 21685601 sisse kantud korteriomand, mis moodustab 239/1935 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:108:2530, maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa, asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Luise tn 24, pindalaga 1335 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 6, mille üldpind on 23,90 m², alghinnaga 500 000 (viissada tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ettepanek on müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinnas Luise tn 24-6 asuv korteriomand alghinnaga 500 000 (viissada tuhat) krooni.

Tallinna linnas, Luise tn 24-6 asuv korteriomand, mis moodustab 239/1935 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:108:2530, maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa, pindalaga 1335 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 6, mille üldpind on 23,90 m², on kantud 19. detsembril 2006 Tallinna linna omandina korteriomandi kinnistusregistrisse (registriosa number 21685601).

Luise tn 24 kinnistu asub Tallinna Kesklinna linnaosas Tõnismäe asumis ja paikneb Luise tänava ääres. Lähiümbrus on hoonestatud valdavalt korterelamutega. Ühistranspordipeatused asuvad ca 200 meetri kaugusel Endla tänavas ja Toompuiestee tänavas.

Kinnistu paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal ja selle kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kohustused ja kitsendused.

Kinnistul asub vahetult Luise tänava ääres paiknev paekivist vundamendil kahe põhikorruse-, keldri- ja pööningukorrusega eterniitkatusekattega viilkatusega ning värvitud voodrilaudadest välisseintega puidust ehitis (elamu suletud netopinnaga 296,0 m², ehitusaluse pindalaga 139,0 m²). Ehitatud eelmise sajandi alguses. Ühe trepikoja- ja mitmete sisse- ning väljapääsudega elamus on kaheksa korterit. Ahju-, pliidi, või kaminaküttega elamu on varustatud tsentraalse kanalisatsiooni- ja veetrassiga.

Luise tn 24-6 korteriomandi reaalosa moodustab elamu teisel korrusel asuv Luise tänava poolt vaadatuna elamuhoone otsal vaatega elamu vasakule küljele ja sisehoovi poole jääv eluruum nr 6 (pliidiküttega köök ja ahjuküttega tuba üldpinnaga 23,9 m², elamispinnaga 14,5 m²). Eluruum on varustatud tsentraalse kanalisatsiooni- ja külmaveetrassiga, kuid pesemisvõimalused korteris puuduvad ning ühiskasutuses olev WC asub koridoris. Käesoleval ajal on asustamata eluruum nr 6 kapitaalremonti vajavas seisukorras.

Eeltoodust tulenevalt tegi Tallinna Kesklinna Valitsus oma 25. mai 2007 kirjaga nr 9-10/1416 ettepaneku võõrandada asustamata ja kapitaalremonti vajav Luise tn 24-6 asuv korteriomand avalikul enampakkumisel.

Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule nr 2032/067on Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi turuväärtuseks 500 000 (viissada tuhat) krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1 (kinnisvara puhul on linnavara võõrandamise otsustaja linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul), 14 (näeb ette parameetrid, mida linnavolikogu otsus peab sisaldama), 16.1 (määrab kindlaks linnavara müügi viisi so avalik kirjalik enampakkumine) ja 22.1 (linnavara võõrandamisel avaliku kirjaliku enampakkumise korras määrab kinnisvara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu). 

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

     . september 2007

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Sirje Raudtamm, 640 4518, müügi ja hanke osakond, Elamumajandusamet