TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

5. september 2007 nr 42

 

 

Päevakorrapunkt 14

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

 

„Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük”

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva

 

korteriomandi müük

 

Juhindudes Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud „Linnavara võõrandamise korra” punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriossa number 21229701 sisse kantud korteriomand, 205/2977 suurune mõtteline osa maatükist katastritunnusega 78401:118:0026, maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa, asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Tondi tn 22, pindalaga 700 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 3, mille üldpind on 20,50 m², alghinnaga 390 000 (kolmsada üheksakümmend tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ettepanek on müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinnas Tondi tn 22-3 asuv korteriomand alghinnaga 390 000 (kolmsada üheksakümmend tuhat) krooni. 

Tallinna linnas, Kesklinna linnaosas, Tondi tn 22-3 asuv korteriomand, mis moodustab 205/2977 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:118:0026, maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa, pindalaga 700 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 3, mille üldpind on 20,50 m², on kantud 31. oktoobril 2006 Tallinna linna omandina korteriomandi kinnistusregistrisse (registriosa number 21229701).

Tondi tn 22 kinnistu asub Kesklinna linnaosas Kitseküla asumi piirkonnas ning paikneb Tondi tänava, Magdaleena tänava ja Kotka tänava vahelisel alal, Magdaleena tänava ning Tondi tänava ristumiskohal. Juurdepääs kinnistule on Tondi tänavalt.

Kinnistul asub vahetult tänavate ristumiskoha ääres paiknev paekivist madalvundamendil keldri- ja pööningukorrusega ning eterniitkatusekattega viilkatusega ja värvitud voodrilaudadega viimistletud välisseintega kahekorruseline kahe sisse- ning väljapääsuga puidust ehitis (elamu suletud netopinnaga 491,4 m², ehitusaluse pindalaga 203 m². Ehitatud 1910. aastatel. Pliidi-, ahju-, või kaminaküttega elamu on varustatud tsentraalse vee- ja kanalisatsioonitrassiga ning elamus paikneb 11 korterit.

Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi reaalosa moodustab elamu esimesel korrusel asuv ja vaatega Magdaleena tänava poole jääv eluruum nr 3 (pliidiküttega köök ja ahjuküttega tuba, üldpinnaga 20,50 m², elamispinnaga 11,6 m²). Tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivarustus eluruumis nr 3 puuduvad ning ühiskasutuses olev WC asub elamuhoone koridoris. Käesoleval ajal seisab asustamata ja kapitaalremonti vajav eluruum nr 3 tühjana.

Eeltoodust tulenevalt tegi Tallinna Kesklinna Valitsus oma 25. mai 2007 kirjaga nr 9-10/1416 ettepaneku müüa asustamata ja tühjana seisev Tondi tn 22-3 asuv korteriomand avalikul enampakkumisel.

Vastavalt AS Rime Kinnisvara Vahendus eksperthinnangule nr 1250607TH on Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi turuväärtuseks 390 000 (kolmsada üheksakümmend tuhat) krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1007 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1 (kinnisvara puhul on linnavara võõrandamise otsustaja linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul), 14 (näeb ette parameetrid, mida linnavolikogu otsus peab sisaldama), 16.1 (määrab kindlaks linnavara müügi viisi so avalik kirjalik enampakkumine) ja 22.1 (linnavara võõrandamisel avaliku kirjaliku enampakkumise korras määrab kinnisvara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu).

 

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

07. september 2007

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Sirje Raudtamm, 640 4518, linnavara müügi ja hanke osakond, Tallinna Elamumajandusamet