TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

September 2007 nr

 

 

 

 

Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 2 ning lähtudes haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe esildisest

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 282 kinnitatud linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 kinnitada komisjoni liikmeks Igor Sedašev;

1.2 vabastada komisjoni liikme kohustustest Üllar Lanno ja Hardi Volmer.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

  

Seletuskiri

 

 

Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus

 

 

Käesoleva otsuse sisuks on muudatuste tegemine linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus.

 

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1 on linnavolikogu ainupädevuses linnavolikogu komisjoni koosseisu kinnitamine ja muutmine. Vastavalt seaduses sätestatule toimub komisjoni koosseisu muutmine komisjoni esimehe esildisel. Lähtudes eeltoodust teen ettepaneku kinnitada komisjoni liikmeks Igor Sedaševi ning vabastada komisjoni liikme kohustustest Üllar Lanno ja Hardi Volmer.

 

 

 


 

 

 


Tarmo Lausing

Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees

 

 

Eelnõu esitaja: linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing