TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    19. september 2007 nr 44

 

 

Päevakorrapunkt 18

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

 

“Tallinnas Lai tn 35-2 ja Lai tn 35-4

asuvate korteriomandite müük”

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinnas Lai tn 35-2 ja Lai tn 35-4 asuvate korteriomandite müük”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Tallinnas Lai tn 35-2 ja Lai tn 35-4

 

asuvate korteriomandite müük

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel:

1.1 Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnitusregistri registriossa number 19462401 sisse kantud korteriomand, 238/1918 suurune mõtteline osa maatükist katastritunnusega 78401:101:0056, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Lai tn 35, pindalaga 138 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 2, mille üldpind on 23,8 m² ja mille tähistus plaanil on 2, alghinnaga 1 280 000 (üks miljon kakssada kaheksakümmend tuhat) krooni;

1.2 Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriossa number 19462601 sisse kantud korteriomand, 223/1918 suurune mõtteline osa maatükist katastritunnusega 78401:101:0056, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Lai tn 35, pindalaga 138 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 4, mille üldpind on 22,3 m² ja mille tähistus plaanil on 4, alghinnaga 1 190 000 (üks miljon ükssada üheksakümmend tuhat) krooni.

 

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

 

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinnas Lai tn 35-2 ja Lai tn 35-4

 

asuvate korteriomandite müük” juurde

 

Tallinna Linnavalitsuse ettepanek on müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinnas Lai tn 35 asuv korteriomand nr 2 (eluruum nr 2, üldpinnaga 23,8 m²), alghinnaga 1 280 000 (üks miljon kakssada kaheksakümmend tuhat) krooni ja Lai tn 35-4 asuv korteriomand nr 4 (eluruum nr 4, üldpinnaga 22,3 m²), alghinnaga 1 190 000 (üks miljon ükssada üheksakümmend tuhat) krooni.

Tallinna linnas, Lai tn 35 asuvad korteriomandid, 238/1918 suurune ja 223/1918 suurune mõtteline osa maatükist katastritunnusega 78401:101:0056, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, pindalaga 138 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosadena eluruum nr 2 ja eluruum nr 4 (üldpinnaga 23,8 m² ja 22,3 m²) on kantud 03. jaanuaril 2006 Tallinna linna omanditena korteriomandite kinnistusregistrisse (registriosa number 19462401 ja registriosa number 19462601).

Lai tn 35 kinnistu asub Tallinna Kesklinna linnaosas Vanalinna asumis ja paikneb Laia tänava lõpuosas  vahetult tänava ääres. Lähedusse jääb Oleviste kirikuhoone.

Kinnistu paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitse alal ja sellele kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kohustused ja kitsendused.

Kinnistul asub vahetult tänava ääres paiknev madalvundamendil keldrita kahe põhikorruse- ning katusekorrusega ja kivikatusekattega viilkatusega ning krohvitud ja värvitud välisseintega kivist ehitis (elamu suletud netopinnaga 292,8 m², ehitusaluse pindalaga 137,0 m²). Ehitatud 15.-19. sajandil. Ühe trepikojaga elamul on sisse- ja väljapääs Laiale tänavale ning elamus on 6 korterit. Elamuhoone on varustatud tsentraalse vee- ja kanalisatsioonitrassiga.

EV kultuuriministri 30. augusti 1996.a. määrusega nr 10 „Kultuurimälestiseks tunnistamine” (RTL 1997,5,27) on Lai tn 35 asuv elamu tunnistatud arhitektuurimälestiseks.

Lai tn 35-2 ja Lai tn 35-4 asuvate korteriomandite reaalosad moodustavad elamu esimesel korrusel ja teisel korrusel paiknevad, Laia tänava poolt vaadatuna vaadetega elamu vasakule küljele jäävad eluruumid nr 2  ja nr 4 (esik, WC, köök-tuba: üldpinnaga 23,8 m², elamispinnaga 20,3 m²) ja (kaks tuba, köök: üldpinnaga 22,3 m², elamispinnaga 14,2 m²). Ahjuküttega eluruumid nr 2 ja nr 4 on varustatud tsentraalse vee-ja kanalisatsioonitrassiga. Teisel korrusel asuvas eluruumis nr 4 sanitaarsõlm puudub ning ühiskasutuses olev WC asub elamuhoone koridoris.

Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt on 15. augustil 1995.a. sõlmitud mitteeluruumide rendilepingu nr 02-559 alusel antud Lai tn 35-2 ja Lai tn 35-4 asuvad eluruumid määramata tähtajaks üürile AS-le IRBISTERO (üldpinnaga: 46,1 m², üürimääraga: 50 krooni/m² kohta kuus) kontoriruumideks. Aastas laekub üüritasu 27 660 krooni.

Tallinna Kesklinna Valitsus on teinud oma 28. mai 2007 kirjaga nr 9-10/1384 ettepaneku müüa Lai tn 35-2 ja Lai tn 35-4 asuvad korteriomandid avalikul enampakkumisel.

Vastavalt AS Rime Kinnisvara Vahendus eksperthinnangutele nr 270707AM ja nr 280707AM on Tallinna linnas, Lai tn 35-2 ja Lai tn 35-4 asuvate korteriomandite turuväärtusteks vastavalt 1 280 000 (üks miljon kakssada kaheksakümmend tuhat) krooni ja 1 190 000 (üks miljon ükssada üheksakümmend tuhat) krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1 (kinnisvara puhul on linnavara võõrandamise otsustajaks linnavolikogu), 14 (käsitleb andmeid, mida linnavolikogu otsus peab sisaldama), 16.1 (näeb ette linnavara müügi viisi so avalik kirjalik enampakkumine) ja 22.1 (avalikul kirjalikul enampakkumisel määrab linna kinnisvara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu).

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

20. september 2007

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Sirje Raudtamm, 640 4518, linnavara müügi ja hanke osakond, Elamumajandusamet