TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

     19. september 2007 nr 44

 

 

Päevakorrapunkt 21

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Rahukohtu tn 5 kinnistu müük”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Rahukohtu tn 5 kinnistu müük”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Rahukohtu tn 5 kinnistu müük

 

 

 

Haldusmenetluse seaduse § 68 lg 2 ja 3 ning § 70 lg 1 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Rahukohtu tn 5 asuv kinnistu (Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriosa number 72001, katastritunnus 78401:101:0126, pindala 639 m2, maa sihtotstarve elamumaa 80% ja ärimaa 20%, hoonestatud, kinnistu on koormatud 22 m² suuruse avalikult kasutatava kõnnitee läbipääsuservituudiga Tallinna linna kasuks) alghinnaga 60 000 000 (kuuskümmend miljonit) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 otsus nr 247 “Rahukohtu tn 5 kinnistu müük”.

4. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Rahukohtu tn 5  kinnistu müük” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõus tehakse ettepanek müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Rahukohtu tn 5 asuv kinnistu alghinnaga 60 000 000 (kuuskümmend miljonit) krooni.

Rahukohtu tn 5 kinnistu pindalaga 1079 m² kanti 01. märtsil 1996 Tallinna linna omandina Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriossa number 72001.

Kinnistu asub Kesklinnas, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal, Toompea põhjanõlva ääres, Patkuli vaateplatsi kõrval. Ümbritsevad hooned on valdavalt renoveeritud. Ümberkaudsetes hoonetes asuvad restoranid, galeriid, muuseumid ja bürooruumid. Lähedusse jääb ka Stenbocki maja.

Rahukohtu tn 5 kinnistul paikneb paekivist krohvitud seintega kahekorruseline keldrikorrusega endine elamu (Riikliku ehitisregistri kood 101036572) suletud netopinnaga 826 m². Hoone on külgedest kokku ehitatud analoogsete kõrgete kiviehitistega. Muud lähimad hooned jäävad ca 6 m raadiusesse. Hetkel seisab hoone suuremas osas kasutuseta. Hoone vajab täielikku kapitaalremonti.

Rahukohtu tn 5 hoone on koormatud kahe tähtajatu üürilepinguga: OÜ Baltic Suveniir kasuks (üüripind 110,2 m², üürimäär 150 krooni/m²) ja OÜ Magic-Wind (üüripind 81,3 m², üürimäär 150 krooni/m²).

Rahukohtu tn 5 hoonekompleks ei ole tunnistatud arhitektuurimälestiseks, kuid asub Tallinna vanalinna muinsuskaitseala territooriumil ning sellele kehtivad Muinsuskaitseseadusest tulenevad kohustused ja kitsendused.

Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2006 korraldusega nr 2137-k kehtestati Rahukohtu tn 5 detailplaneering Rahukohtu hoone ja Patkuli vaateplatvormi teenindamiseks, mille kohaselt jagatakse Rahukohtu tn 5 endine kinnistu kaheks krundiks. Rahukohtu tn 5 uus krunt on moodustatud olemasoleva hoonekompleksi ja välistreppide alla jäävale maa-alale, krundi sihtotstarbeks on äri- ja elamumaa. Patkuli vaateplatvormi kinnistu on moodustatud hoonestamata maa-alale vaateplatvormi teenindamiseks, sihtotstarbega üldmaa. Patkuli vaateplatvormi krundi moodustamise eesmärk on säilitada Tallinna linna omandis Patkuli vaateplatvorm koos vaba juurdepääsuga sellele. Rahukohtu tn 5 hoonestus säilitatakse olemasolevas mahus, peale- ja juurdeehitusi ette nähtud ei ole. Hoonekompleksi on võimalik rajada kuni 7 korterit. Esimesele korrusele on planeeritud äripinnad, äripindade osakaaluks on kavandatud kuni 20%. Linnavalitsuse korralduse punkti 3 kohaselt tuleb Rahukohtu tn 5 kinnistu võõrandamisel müügilepingu ettevalmistamisel arvestada vajadusega säilitada Rahukohtu tn 5 hoone põhikorpuse teisel korrusel asuvate ruumide anfilaadsüsteem ja tagada selle eksponeeritus, samuti tuleb vajadusel sõlmida kinnistu omandajaga Ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohane teede ja tehnovõrkude väljaehitamise leping.

Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2007 korraldusega nr 1300-k jagati Rahukohtu tn 5 endine kinnistu kaheks krundiks: Rahukohtu tn 5 kinnistu (katastritunnus 78401:101:0126, pindala 639 m2, maa sihtotstarve elamumaa 80% ja ärimaa 20%) ja Patkuli vaateplats (katastritunnus 78401:101:0127, pindala 441 m², maa sihtotstarve sotsiaalmaa 100%) ning seati Rahukohtu tn 5 kinnistule Patkuli vaateplatsi kinnistu kasuks tähtajatu, tasuta läbipääsuservituut (servituudi ala 22 m²). Patkuli vaateplatsi kinnistu igakordsel omanikul on õigus kasutada servituudi ala avalikult kasutatava kõnniteena, st kõigi isikute poolt jalgsi käimiseks ööpäevaringselt piiramatu arv kordi jalgsi läbipääsuks ning kinnistul heakorra-, ehitus- ja remonttööde tegemiseks vajalike sõidukitega läbipääsuks Rahukohtu tänavalt Patkuli vaateplatsi kinnistule ja vastupidi.

Rahukohtu tn 5 kinnistu igakordne omanik kohustub hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab kõnnitee sihipärast kasutamist, sh ei tohi teeniva kinnistu igakordne omanik rajada Rahukohtu tn 5 kinnistule uusi piirdeaedu ega lukustada läbipääsuteel olevaid väravaid; teavitama Patkuli vaateplatsi kinnistu igakordset omanikku Rahukohtu tn 5 kinnistu võõrandamisest. Rahukohtu tn 5 kinnistu või Patkuli vaateplatsi kinnistu võõrandamisel lähevad kinnistu uuele omanikule üle kõik servituudi võlaõiguslikud kokkulepped.

Rahukohtu tn 5 kinnistut koormava läbipääsuservituudi valitsejaks on Tallinna Kesklinna Valitsus.

Rahukohtu tn 5 kinnistu pindalaga 639 m² on kantud 06. septembril 2007 Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriossa number 72001.

Rahukohtu tn 5 asuva maatüki maksustamishind on hetkel  1 278 000 krooni.

AS Rime Kinnisvara Vahendus 22. augusti 2007 eksperthinnangu nr 81082007 MT kohaselt on Rahukohtu tn 5 asuva kinnistu turuväärtuseks 28 400 000 (kakskümmend kaheksa miljonit nelisada tuhat) krooni. Tallinna linnavalitsuse ettepanek on määrata Rahukohtu tn 5 kinnistu enampakkumise alghinnaks 60 000 000 krooni.

Tulenevalt eeltoodust on ettepanek tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 otsus nr 247 “Rahukohtu tn 5 kinnistu müük” ning müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Rahukohtu tn 5 asuv kinnistu (Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriosa number 72001, katastritunnus 78401:101:0126, pindala 639 m2, maa sihtotstarve elamumaa 80% ja ärimaa 20%) alghinnaga 60 000 000 krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra (edaspidi kord) punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1. Korra punkti 10.1 alusel otsustab kinnisvara võõrandamise linnavolikogu; korra punkti 14 alusel linnavara võõrandamise otsus sisaldab linnavara nimetust, asukohta ja põhinäitajaid, linnavara võõrandamise õiguslikku alust ja viisi ning vajadusel muid linnavara müügi tingimusi; korra punkt 16.1 näeb ette, et linnavara müügi viisiks on avalik kirjalik enampakkumine ja punkti 22.1 järgi kinnisvara võõrandamisel avalikul enampakkumisel määrab vara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu.

Haldusmenetluse seaduse § 68 lg 2, 3 ja § 70 lg 1 kohaselt otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal. Haldusakt loetakse kehtetuks kehtetuks tunnistamise jõustumise hetkest, kui haldusorgan ei kehtesta teist ajamomenti. Haldusakt tunnistatakse kehtetuks iseseisva haldusaktiga.

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Natalie Neill, 640 45 14, Tallinna Elamumajandusameti linnavara müügi ja hanke osakonna vanemspetsialist