TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    19. september 2007 nr 44

 

 

Päevakorrapunkt 16

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tartu mnt 87d kinnistu müük”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tartu mnt 87d kinnistu müük”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Tartu mnt 87d kinnistu müük

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tartu mnt 87d asuv kinnistu (Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriosa number 392301, katastritunnus 78403:301:0480, pindala 5206 m2, maa sihtotstarve ärimaa, kinnistu on koormatud hoonestusõigusega) alghinnaga 49 000 000 (nelikümmend üheksa miljonit) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tartu mnt 87d kinnistu müük” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõus tehakse ettepanek müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tartu mnt 87d asuv kinnistu alghinnaga 49 000 000 (nelikümmend üheksa miljonit) krooni.

Tartu mnt 87d asuv kinnistu (katastritunnus 78403:301:0480, pindala 5206 m², maa sihtotstarve ärimaa) on kantud 11. veebruaril 1998 Tallinna linna omandina Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriossa number 392301.

Kinnistu asub Tallinnas Lasnamäe linnaosas Tartu mnt ja Peterburi tee ristmiku läheduses. Kaugus Tallinna südalinnast on ca 2 km. Piirkond on hoonestatud valdavalt korterelamutega ja tööstushoonetega.

Tallinna Linnavalitsuse 08. juuli 1996 korralduse nr 1839-k alusel sõlmiti 25. juulil 1996 Tartu mnt 87 kinnistule hoonestusõiguse seadmise leping tähtajaga 50 aastat Kristiine Keskuse AS-i kasuks. Nimetatud lepingu kohaselt võttis hoonestaja kohustuse hoonestusõigusega koormavale kinnistule ehitised valmis ehitada ja kasutusluba vormistada hiljemalt 25.07.2011. Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 1997 korraldusega nr 4638-k jagati Tartu mnt 87 kinnistu (registriosa nr 69001) üheksaks osaks: Tartu mnt 87, Tartu mnt 87a, Tartu mnt 87b, Tartu mnt 87c, Tartu mnt 87d, Tartu mnt 87e, Tartu mnt 87f, Peterburi tee 1 ning Pallasti tn 1a. 05. jaanuaril 1998 sõlmitud lepinguga koormati hoonestusõigustega Tartu mnt 87 kinnistu jagamise tulemusena tekkitud katastriüksused.

Alates 27. oktoobrist 1998 on kinnistusregistrisse hoonestusõiguse omanikuna kantud AS HALTRON GRUPP (äriregistrikood 10447191).

Tartu mnt 87d asuv kauplus-autokeskus on Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti poolt 15. novembril 1998 väljastatud aktiga vastu võetud ning kasutusluba on antud 03. detsembril 1998.

Hoonestusõiguse aastatasu on hetkel 260 195,90 krooni. Maa maksustamishind on 5 206 000 krooni.

AS Rime Kinnisvara Vahendus 20. veebruari 2007 eksperthinnangu nr 240207AM kohaselt on Tartu mnt 87d asuva kinnistu turuväärtuseks 3 915 000 (kolm miljonit üheksasada viisteist tuhat) krooni. Tallinna Linnavalitsuse ettepanek on määrata Tartu mnt 87d kinnistu enampakkumise alghinnaks 49 000 000 krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra (edaspidi kord) punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1. Korra punkti 10.1 alusel otsustab kinnisvara võõrandamise linnavolikogu; korra punkti 14 alusel linnavara võõrandamise otsus sisaldab linnavara nimetust, asukohta ja põhinäitajaid, linnavara võõrandamise õiguslikku alust ja viisi ning vajadusel muid linnavara müügi tingimusi; korra punkt 16.1 näeb ette, et linnavara müügi viisiks on avalik kirjalik enampakkumine ja punkti 22.1 järgi kinnisvara võõrandamisel avalikul enampakkumisel määrab vara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu.

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Natalie Neill, 640 45 14, Tallinna Elamumajandusameti linnavara müügi ja hanke osakonna vanemspetsialist