TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

 september nr

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 p 3 alusel

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks esitada 1.jaanuariks 2008 Tallinna Linnavolikogule teede remonditööde teostamise konkreetne kava kuude lõikes ning etappidena alljärgnevate objektide osas:

1.1 Põhjaväil (Jõe tänava ja Pirita tee vaheline lõik koos Russalka eritasandristmikuga)

1.2 Lõunaväil sh. 1) Filtri raudteeviadukt ja ühendus Peterburi teega; 2) Sikupilli eritasandiristmik;  3) Odra tänava ja Juhkentali tänava ristmik koos Filtri teega)

1.3 Ülemiste liiklussõlm

1.4 Haabersti eritasandristmik

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha käesolev otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” juurde

 

 

 

Reformierakonna fraktsiooni otsusega tehakse Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks esitada 1.jaanuariks 2008 Tallinna Linnavolikogule Põhjaväila, Lõunaväila, Ülemiste liiklussõlme ja Haabersti eritasandristmiku väljaehitamise kava kuude lõikes ja etappide kaupa eelpool nimetaud objektide osas.

 

Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 aasta määrusega nr 40 on kehtestatud „Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-2014”. Antud dokumenti aluseks võttes peaks kava järgi Haabersti mitmetasandiline ristmik valmima 2008. aastal ning Ülemiste liiklussõlm 2009. aastal. Samuti peaks valmima 2011 aastaks Põhjaväila üks ehitusetappidest (Jõe tänava ja Pirita tee vaheline lõik koos Russalka eritasandiristmikega).

Kõikide nende objektide valmimine muudaks oluliselt sujuvamaks senist liikluskorraldust Tallinnas. Tänaseks on Linnavolikogu poolt kehtestatud kava täitmine selges ajalises nihkes.

Reformierakonna fraktsioon on mures venimajäänud teedeobjektide välja ehitamise pärast ning seetõttu antakse eelnõuga Tallinna Linnavalitsusele ülesanne esitada 1. jaanuariks 2008 Tallinna Linnavolikogule Põhjaväila, Lõunaväila, Ülemiste liiklussõlme ja Haabersti eritasandristmiku välja ehitamise kava kuude lõikes ning etappidena.

 

 

 

 

 

Remo Holsmer

Tallinna Linnavolikogu liige

 

 

Eelnõu esitaja: Reformierakonna fraktsioon

 

Eelnõu koostaja: Reformierakonna fraktsioon

 

 

Koostaja: Reformierakonna fraktsioon, 6943 231