TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

 september nr

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 p 3 alusel

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks töötada välja ja esitada 1. detsembriks 2007 linnavolikogule kinnitamiseks Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine, millega muudetakse parkimiskaartide taotlemine ja väljastamine elektrooniliseks alates 1. jaanuarist 2008.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha käesolev otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” juurde

 

 

 

Linnavolikogu otsusega tehakse Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks rakendada Tallinnas  parkimiskaartide elektrooniline süsteem 1. jaanuarist 2008. 

 

Täna on vastavalt Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusele nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” tallinlasel õigus saada tema omandis või kasutuses oleva sõiduki parkimiseks 100.- kroonise tasu maksmisel aastakaart juhul, kui ta on elanud Tallinna avaliku tasulise parkimisala piires vähemalt ühe aasta ning kelle ees- ja perekonnanimi on mootorsõiduki omaniku, rentniku või kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele. Aastakaardi väljastamise otsustab ja selle väljastab soodustuse saajale transpordiamet ning sellele märgitakse sõiduki registreerimisnumber ja parkimiskoht, kus parkimine on lubatud.

Aastakaardi taotlemiseks on vaja esitada transpordiametile hulk dokumente: 1. isikuttõendav dokument; 2. avaldus; 3. sõiduki registreerimistunnistus; 4. maksekorraldus. Kui aastakaardi väljastamine toimub teistkordselt, peab isik taaskord esitama kõik eelpoolnimetatud dokumendid ja uue aastakaardi väljastamiseks peab ta taas minema Transpordiametisse.

Selline süsteem on aga kindlasti koormav nii elanikele kui Transpordiametile. Selleks, et vähendada linna halduskoormust ja suurendada elanike teenindamise kvaliteeti ning lihtsustada igaühe jaoks kaartide taotlemise korda, teeb Reformierakonna fraktsioon ettepaneku kohustada Tallinna Linnavalitsust töötama välja ja esitama 1. detsembriks 2007 linnavolikogule kinnitamiseks Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine, millega muudetakse parkimiskaartide taotlemine ja väljastamine elektrooniliseks alates 1. jaanuarist 2008.

 

 

 

 

 

Remo Holsmer

Tallinna Linnavolikogu liige

 

 

 

Eelnõu esitaja: Reformierakonna fraktsioon

 

Eelnõu koostaja: Reformierakonna fraktsioon

 

 

Koostaja: Reformierakonna fraktsioon, 6943 231