TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

     12. september 2007 nr 43

 

 

Päevakorrapunkt 20

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 ”Teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine” muutmine”

 

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse    nr 72 ”Teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine” muutmine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

nr

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 ”Teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2, § 34 lg 1 ja Planeerimisseaduse § 8 lg 9

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 ”Teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ punkti 3 esimest lauset, sõnastades selle järgmiselt: “Tallinna Linnavalitsusel otsustada teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.”

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 “Teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine” juurde

 

 

 

Eelnõuga muudetakse teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsustajaks Tallinna Linnavalitsus.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 “Teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ punkti 3 esimeses lauses on sätestatud: “Tallinna Linnavalitsusel algatada Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu teemaplaneeringu Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmise keskkonnamõju strateegiline hindamine.” Seega otsuse kehtiva redaktsiooni kohaselt on antud juhul keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsustajaks määratud volikogu.

Senise halduspraktika kohaselt on üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine delegeeritud Tallinna Linnavalitsusele (näit: Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 71Kristiine linnaosa üldplaneeringu algatamine” punktis 3 ja 23. märts 2006 otsuse nr 90Haabersti linnaosa üldplaneeringu algatamine” punktis 3 .)

Halduspraktika, mille kohaselt ühte ja sama sisulist küsimust otsustab kord volikogu ise, kord delegeerib linnavalitsusele, on ohtlik ja võib põhjustada haldustegevuses pädevusnormide rikkumise vigu. Ühtlasi puudub muudetava otsuse puhul ka sisuline põhjendus, miks peaks sel juhul olema keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsustajaks volikogu. Eelnõuga tagatakse senise halduspraktika jätkumine linnavolikogu ja linnavalitsuse pädevuste jaotusel.

 

Viited õigusaktidele:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Planeerimisseadus

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse

 

 

 

 

Deniss Boroditš

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Keskkonnaamet

 

 

Koostaja: Õrne Suur, 6404562, Tallinna Keskkonnaamet, jurist, 05.09.2007