TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

september 2007 nr

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 ja § 48 lõike 4 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 9 ning § 33 lõikega 7

 

 

 

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Revisjonikomisjon lähtub kontrollimiste läbiviimisel Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Tallinna põhimäärusest, teistest riigi ja linna õigusaktidest ja käesolevast korrast.

§ 2.  Revisjonikomisjon kontrollib Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõikes 3 ja Tallinna põhimääruse § 32¹ lõikes 2 sätestatud valdkondades linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste (edaspidi asutus) tegevust linnavolikogu poolt kinnitatud kontrollimiste plaani ja linnavolikogu ning revisjonikomisjoni otsuste alusel.

§ 3.  Kontrollimiste plaani täitmiseks koostab revisjonikomisjon hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kontrollimiste plaani kinnitamist tegevuskava, milles määratakse kindlaks kontrollimiste ajakava ja läbiviijad. Tegevuskava vaadatakse revisjonikomisjoni poolt läbi vähemalt kaks korda aastas.

2. peatükk
KONTROLLIMISE LÄBIVIIMINE

§ 4.  Kontrollimisi viivad läbi revisjonikomisjoni liikmed.

§ 5.  Kontrollimise läbiviimiseks võib moodustada töörühma, millesse kaasatakse lisaks revisjonikomisjoni liikmetele linnavolikogu kantselei kontrollitalituse ametnikke või teisi asjatundjaid kooskõlastatult eelnevalt linnavolikogu kantselei juhatajaga.

§ 6.  Töörühma juhibrevisjonikomisjoni liige (edaspidi töörühma juht). Töörühma koosseisu kinnitab revisjonikomisjon ja revisjonikomisjonivastav otsustus protokollitakse.

§ 7.  Kontrollimises osaleva linnavolikogu kantselei kontrollitalituse ametniku ülesanded on toodud tema ametijuhendis, mis on kinnitatud kantselei juhataja käskkirjaga. Väljastpoolt kaasatava asjatundja ülesanded määratakse kindlaks temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib linnavolikogu kantselei juhataja revisjonikomisjoni esimehe või tema äraolekul aseesimehe ettepanekul.

§ 8.  Juhul, kui kontrollitavaks ametiasutuseks on linnavolikogu kantselei, ei kaasata kontrollimisse linnavolikogu kantselei ametnikke.

§ 9.  Kontrollimist läbi viiv revisjonikomisjoni liige või töörühma juht:

1)  koostab kontrollimise plaani ja kontrolliküsimustiku;

2) töörühmapoolt läbiviidavate kontrollimiste puhul jaotab töörühma liikmete vahel tööülesanded;

3) informeerib kontrollitava asutuse juhti kontrolli läbiviimisest ja vajadusel määrab tähtaja kontrollküsimustikus märgitud küsimustele vastamiseks ja dokumentide koopiate väljastamiseks;

4) korraldab revisjoniakti, revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsuse eelnõu koostamist;

5) allkirjastab revisjoniakti;

6) viseerib kontrolli tulemuste põhjal koostatud revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsuse eelnõu;

7) esitab kontrollimaterjalid revisjonikomisjoni menetlusse ja teeb ettepaneku küsimuse võtmiseks revisjonikomisjoni koosoleku päevakorda;

8) kannab kontrolli tulemused ette revisjonikomisjoni koosolekul;

9) annab arvamuse kontrolli tulemuste põhjal koostatud revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsuse eelnõule esitatud muudatusettepanekute kohta.

§ 10.  Kontrollimine toimub kirjaliku, käesolevale korrale lisatud vormikohase kontrolliülesande (edaspidi ülesanne) alusel. Kontrolliülesandele kirjutab alla linnavolikogu esimees. Kontrollitava asutuse juht kinnitab ülesande vastuvõtmist allkirjaga ülesande originaaleksemplaril.

§ 11.  Kontrollimise ettevalmistamisel koostab kontrollimist läbi viiv revisjonikomisjoni liige või töörühma juht (edaspidi kontrollija või kontrollijad)kontrollküsimustiku (edaspidi küsimustik). Kontrollijal on õigus nõuda enne kontrolli alustamist kontrollitavalt asutuselt kirjalikke selgitusi kontrollküsimustikus toodud küsimustele või muude kontrolli läbiviimisega seotud asjaolude kohta, samuti dokumentide koopiaid. Kontrollitava asutuse juht on kohustatud kirjalikult vastama ja dokumentide koopiad väljastama kontrollija poolt määratud tähtajaks.

§ 12.  Kontrollitava asutuse juht on kohustatud looma kontrollijatele võimalused kohapeal materjalidega tutvumiseks ja seletuste võtmiseksja vajadusel määrama teenistuja, kes osutab kontrolli läbiviimisel organisatsioonilist ja tehnilist abi.

§ 13.  Kontrollijal on õigus:

1) tutvuda kontrollitava asutuse kõigi ülesande täitmiseks vajalike dokumentidega ja saada nende koopiaid, samuti nõuda ametiisikutelt suulisi ja kirjalikke seletusi ja teavet;

2) kontrollida materiaalsete ja rahaliste vahendite säilimist materiaalselt vastutava isiku juuresolekul;

3) pääseda kontrollitava asutuse objektidele ja ruumidesse asutuse juhi teadmisel ja tema poolt määratud isiku saatel;

4) kontrollimise takistamise korral nõuda asutuse juhilt takistuse kõrvaldamist ja vajadusel informeerida sellest revisjonikomisjoni või linnavolikogu esimeest.

§ 14.  Kontrollija:

1) informeerib oluliste seaduserikkumiste ilmnemisel või puuduste avastamisel, mille jätkumine või kordumine võib tekitada olulist kahju, sellest koheselt asutuse juhti, koostab vajadusel vaheakti ja esitab selle ülesande andjale;

2) vastutab kontrolli tulemuste õige ja objektiivse kajastamise eest;

3) kohustub kasutama kontrollimise käigus talle teatavaks saanud andmeid ainult seadusega revisjonikomisjonile pandud ülesannete täitmiseks ning mitte edastama neid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui ta on selleks kohustatud õigusaktidest tulenevalt;

4) ei tohi takistada kontrollitava asutuse tööd.

3. peatükk
KONTROLLITULEMUSTE VORMISTAMINE, REVISJONIAKT

§ 15.  Kontrolli tulemuste kohta koostatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kontrolliülesande allkirjastamist revisjoniakt, mis peab vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele. Revisjoniakti koostab või selle koostamist korraldab kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht. Revisjoniakti koostamise võib teha ülesandeks linnavolikogu kontrollitalituse ametnikule, korraldavale ametnikule või töörühma liikmele. Juhul, kui kontrollitavaks asutuseks on linnavolikogukantselei, ei või revisjoniakti koostajaks olla linnavolikogu kantselei ametnik.

§ 16.  Revisjoniaktis näidatakse ära kontrollitava asutuse nimetus, alluvus, kontrolliülesanne ja ‑periood, kontrollitaval perioodil asutuse juhina ja pearaamatupidajana või temaga võrdsustatud ametikohal töötanud ametiisikud, kontrollija(te) ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning kontrolli läbiviimise aeg.

§ 17.  Revisjoniakt peab sõltuvalt ülesandest ja kontrolli tulemustest sisaldama:

1) viidet õigusaktidele, mis reguleerivad kontrollitud valdkonda;

2) tegeliku olukorra kirjeldust, sooritatud tehingute ja asutuse tegevuse vastavust riigi ning Tallinna õigusaktidele;

3) asutuse käsutada ja kasutada olevate materiaalsete ja rahaliste vahendite kasutamise õigsust, otstarbekust ning sihipärasust;

4) järeldust raamatupidamise arvestuse ja aruandluse õigsusekohta;

5) järeldust linnale tekitatud otsese kahju või saamata jäänud tulu kohta;

6) õigusaktide rikkumise korral näidatakse ära, millist õigusakti ja mis osas on rikutud;

7) ettepanekuid kontrollitud valdkonna parendamiseks, puuduste kõrvaldamiseks ja kontrollitava asutuse töö parandamiseks.

§ 18.  Varalise kahju ilmsiks tulekul tuuakse revisjoniaktis välja selle rahaline suurus, kahju arvutamise metoodika, tekkimise põhjused ja sellega seotud ametiisikud.

§ 19.  Revisjoniaktile kirjutavad alla kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige (liikmed) või töörühma juht ja liikmed. Revisjoniakti viseerib selle koostaja.

§ 20.  Nõuetekohaselt vormistatud ja allkirjastatud revisjoniakt esitatakse revisjonikomisjoni esimehepoolt allkirjastatud kaaskirjagakontrollitud asutuse juhile, kes on kohustatud hiljemalt kümne tööpäeva jooksul esitama seletuskirja kontrollaktis toodud asjaolude kohta.

4. peatükk
KONTROLLI TULEMUSTE MENETLEMINE

§ 21.  Kontrolli tulemused arutatakse läbi revisjonikomisjoni koosolekul. Revisjonikomisjoni koosoleku läbiviimisele kohaldatakse Tallinna põhimääruses linnavolikogu komisjoni töökorralduse kohta sätestatust koos käesolevas korras sisalduvate erisustega.

§ 22.  Kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht valmistab kontrolli tulemuste alusel ja arvestades kontrollitava asutuse juhi seletuskirjas toodut ette revisjonikomisjoni otsuse eelnõu. Revisjonikomisjoni otsuse eelnõu peab vastama linnavolikogu töökorras linnavolikogu õigusakti eelnõule kehtestatud nõuetele.

§ 23.  Revisjonikomisjoni otsuse eelnõu koostamise võib teha ülesandeks linnavolikogu kontrollitalituse ametnikule, korraldavale ametnikule või mõnele töörühma liikmele. Juhul, kui kontrollitavaks asutuseks on linnavolikogu kantselei, ei või revisjonikomisjoni otsuse eelnõu koostamist teha ülesandeks linnavolikogu kantselei ametnikule. Revisjonikomisjoni otsuse eelnõu viseerivad kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht ja eelnõu koostaja.

§ 24.  Kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht esitab nõuetekohaselt vormistatud revisjoniakti ja revisjonikomisjoni otsuse eelnõu koos kontrollitud asutuse juhi seletuskirja ja vajadusel muude materjalidega (edaspidi kontrollimaterjalid) korraldavale ametnikule, kes esitab need koheselt revisjonikomisjoni menetlusse. Üks eksemplar kõikidest revisjonikomisjoni menetlusse esitatavatest materjalidest edastatakse koheselt ka linnavolikogu kantselei juriidilisele osakonnale. Edastatakse ainult allkirjastatud dokumente, dokumendi edastamisel elektroonselt peab dokument olema varustatud digitaalallkirjaga või PDF-failina.

§ 25.  Kontrollitulemuste võtmise revisjonikomisjoni koosoleku päevakorraprojekti otsustab revisjonikomisjoni esimees arvestades kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liikme või töörühma juhi ja korraldava ametniku ettepanekuid.

§ 26.  Revisjonikomisjoni koosoleku päevakorraprojekt koos kontrollimaterjalidega edastatakse revisjonikomisjoni liikmetele, linnavolikogu kantselei kontrollitalitusele ja juriidilisele osakonnale ning kontrollitud asutuse juhile (edaspidi asjaosalised) üldjuhul kolm päeva enne komisjoni toimumist elektronposti teel. Edastatud dokumendid peavad olema allkirjastatud (digitaalselt allkirjastatud või PDF failina). Revisjonikomisjoni koosoleku päevakorraprojekt saadetakse teadmiseks linnavolikogu kantselei juhatajale.

§ 27.  Asjaosalistel on õigus esitada revisjonikomisjoni otsuse eelnõu kohta kirjalikke arvamusi ja vastuväiteid, mis lisatakse kontrollimaterjalidele ja edastatakse koheselt kõikidele teistele asjaosalistele.

§ 28.  Kontrollitulemused ja kontrollitava(te) vastulaused kannab komisjoni koosolekul ette kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht. Ettekandja puudumisel küsimust ei arutata.

§ 29.  Kontrollitud asutuse juhi või tema poolt määratud esindaja puudumisel koosolekult mõjuval põhjusel, millest on komisjonile kirjalikult (s.h. elektronposti teel) teatatud, komisjon päevakorraküsimust ei aruta.

§ 30.  Revisjonikomisjon arutab kontrollitulemused läbi, vaatab läbi kirjalikult esitatud ettepanekud eelnõu sisuliseks või redaktsiooniliseks muutmiseks ja võtab vastu revisjonikomisjoni otsuse. Enne otsuse vastuvõtmist kuulab komisjon ära kontrollitud asutuse juhi või tema poolt määratud esindaja selgitused ja seisukoha kontrollitulemuste ja revisjonikomisjoni otsuse eelnõu kohta. Töörühma juhi ettepanekul võib revisjonikomisjon enne otsuse vastuvõtmist kuulata ära ka teiste kontrollimises osalenud töörühma liikmete selgitused ja seisukohad.

§ 31.  Vajadusel kuulab revisjonikomisjon enne otsuse vastuvõtmist ära revisjonikomisjoni korraldava ametniku ja juristi arvamuse.

§ 32.  Revisjoniakt, kontrollitud asutuse juhi seletuskiri ja revisjonikomisjoni otsus edastatakserevisjonikomisjoni esimehe kaaskirjaga  linnavalitsusele, kes võtab kümne päeva jooksul seisukoha ning esitab selle komisjonile. Linnavolikogu kantselei kontrollitulemusi puudutav revisjoniakt koos linnavolikogu kantselei juhataja seletuskirja ja revisjonikomisjoni otsusega saadetakse seisukoha esitamiseks linnavolikogu esimehele.

§ 33.  Kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juhtvalmistab revisjoniakti, kontrollitud asutuse juhi seletuskirja, revisjonikomisjoni otsuse ja linnavalitsuse või linnavolikogu esimeheseisukoha põhjal ette linnavolikogu otsuse eelnõu kontrolli tulemuste realiseerimise kohta ja esitab selle korraldava ametniku kaudu revisjonikomisjoni menetlusse. Linnavolikogu otsuse eelnõu peab vastama linnavolikogu töökorras linnavolikogu õigusakti eelnõule kehtestatud nõuetele.

§ 34.  Linnavolikogu otsuse eelnõu koostamise võib teha ülesandeks linnavolikogu kontrollitalituse ametnikule, korraldavale ametnikule või mõnele töörühma liikmele. Juhul, kui kontrollitavaks asutuseks on linnavolikogu kantselei, ei või linnavolikogu otsuse eelnõu koostamist teha ülesandeks linnavolikogu kantselei ametnikule. Linnavolikogu otsuse eelnõu viseerivad kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht ja eelnõu koostaja.

§ 35.  Kui samasisuline kontrollimine viiakse läbi mitmes asutuses, valmistatakse kontrollitulemuste põhjal ette ühine linnavolikogu otsuse eelnõu. Juhul, kui erinevate asutuste kontrollimistes osalesid erinevad revisjonikomisjoni liikmed või töörühmad, valmistab linnavolikogu otsuse eelnõuette revisjonikomisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe poolt määratud revisjonikomisjoni liige või töörühma juht. Eelnõu viseerivad kõik kontrollimisi läbi viinud revisjonikomisjoni liikmed või töörühma juhid ning eelnõu koostaja.

§ 36.  Linnavolikogu otsuse eelnõu võtmise revisjonikomisjoni koosoleku päevakorraprojekti otsustab revisjonikomisjoni esimees arvestades kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liikme või töörühma juhi ja korraldava ametniku ettepanekuid.

§ 37.  Linnavolikogu otsuse eelnõu edastatakse üldjuhul kolm päeva enne koosoleku toimumist elektronposti teel kõikidele käesoleva korra § 26 nimetatud asjaosalistele. Edastatud eelnõu peab vastama §-s 33 sätestatud nõuetele ja olema viseeritud § 34 nimetatud isikute poolt.

§ 38.  Asjaosalistel on õigus esitada linnavolikogu otsuse eelnõu kohta kirjalikke arvamusi ja vastuväiteid ning see edastatakse koheselt kõikidele teistele asjaosalistele.

§ 39.  Linnavolikogu otsuse eelnõu arutamisel teeb revisjonikomisjoni koosolekul ettekande kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liige (liikmed) või töörühma juht (juhid). Ettekandja puudumisel eelnõu ei arutata.

§ 40.  Kontrollitud asutuse juhile teatatakse koosoleku toimumisest ning juhil või tema poolt määratud esindajal on õigus osa võtta revisjonikomisjoni koosolekul asutust puudutava linnavolikogu otsuse eelnõu arutamisest. Viimatinimetatud isikute puudumine revisjonikomisjoni koosolekult ei takista eelnõu läbivaatamist.

§ 41.  Revisjonikomisjon vaatab läbi kirjalikult esitatud ettepanekud eelnõu sisuliseks või redaktsiooniliseks muutmiseks ja kuulab ära kontrollimist läbi viinud revisjonikomisjoni liikme või töörühma juhi seisukoha esitatud muudatusettepanekute kohta.  Vajadusel kuulab revisjonikomisjon enne otsuse vastuvõtmist ära revisjonikomisjoni korraldava ametniku ja juristi arvamuse.

§ 42.  Revisjonikomisjon esitab linnavolikogu otsuse eelnõu koos revisjonikomisjoni poolt toetatud muudatuste ja täiendustega linnavolikogu menetlussehiljemalt kolmandal päeval pärast revisjonikomisjoni koosolekul läbivaatamist.

§ 43.  Revisjonikomisjoni poolt linnavolikogu menetlusse esitatudotsuse eelnõu saadetakse seisukoha võtmiseks linnavalitsusele. Linnavolikogu kantselei kontrolli tulemusi puudutav otsuse eelnõu saadetakse seisukoha võtmiseks linnavolikogu esimehele. Kui linnavalitsus või linnavolikogu esimees esitab eelnõu kohta muudatusettepanekuid või ei nõustu eelnõuga, võtab komisjon oma koosolekul seisukoha esitatud muudatusettepanekutevõi vastuväidetesuhtes.

§ 44.  Kontrollimise käigus selgunud asjaolusid ja andmeid,revisjoniakti ja kontrollitulemuste põhjal ettevalmistatud revisjonikomisjoni otsuse eelnõud ei avalikustata enne revisjonikomisjoni otsuse vastuvõtmist ja avalikustamist.

5. peatükk
REVISJONIKOMISJONI ASJAAJAMINE

§ 45.  Revisjonikomisjoni töö organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab linnavolikogu kantselei.

§ 46.  Revisjonikomisjoni asjaajamise eest vastutab revisjonikomisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees. Revisjonikomisjoni esimehe (aseesimehe) ülesanded on toodud Tallinna põhimääruses.

§ 47.  Revisjonikomisjoni nõustab tema ülesannete täitmisel ja töö korraldamisel linnavolikogu kantselei juhataja poolt määratud korraldav ametnik. Korraldava ametniku ülesanded on toodud Tallinna põhimääruses ja ametniku ametijuhendis.

§ 48.  Revisjonikomisjoni asjaajamist korraldab revisjonikomisjoni sekretär, kelle ülesanded on toodud Tallinna põhimääruses ja sekretäri ametijuhendis.

§ 49.  Revisjonikomisjoni kirjad vormistatakse linnavolikogu kirjaplangil, millele lisatakse revisjonikomisjoni nimi. Revisjonikomisjoni kirjad registreeritakse linnavolikogu kantselei dokumendiregistris. Kirjale kirjutab alla revisjonikomisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 50.  Asjaajamisaasta jooksul hoitakse kontrollitoimikuid revisjonikomisjoni korraldava ametniku juures ning teisi revisjonikomisjoni asjaajamist puudutavaid dokumente revisjonikomisjoni sekretäri juures. Pärast asjaajamisaasta lõppemist hoitakse kontrollitoimikud ja muid revisjonikomisjoni dokumente kuni Linnarhiivi üleandmiseni linnavolikogu kantselei dokumendiosakonnas.

6. peatükk

MÄÄRUSE RAKENDAMINE

§ 51.  Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 2004 määrus nr 1 „Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise korra kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 52.  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrus nr 57 „Linnavolikogu revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 53.  Määrus jõustub .

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 


 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

„Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord”

LISA

 

 

 

 

 

KONTROLLÜLESANNE

 

 

 

nr

 

 

Kontrollitavad asutused:

 

 

Kontrollülesanne:

 

 

Kontrollimise plaaniline algus

lõpp

 

 

 

Kontrolli teostavad:

 

 

 

 

Linnavolikogu esimees

 

 

 

(allkiri)

(pitsati jäljend)

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnavolikogu esimees

 

 

 

(allkiri)

(pitsati jäljend)

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

“Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord” juurde

 

 

 

Määrusega kehtestatakse linnavolikogu revisjonikomisjoni poolt läbiviidavate kontrollimiste korra uus redaktsioon

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõike 1 kohaselt moodustab volikogu oma volituste ajaks vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni. Sama seaduse § 48 lõige 4 sätestab, et revisjonikomisjon viib kontrollimisi läbi linna põhimääruses sätestatud korras ja oma tööplaani alusel või volikogu ülesandel. Tallinna põhimääruse § 33 sätestab revisjonikomisjoni poolt läbiviidavate kontrollimiste põhimõtted ning näeb ette, et kontrollimiste läbiviimise üksikasjalikum kord sätestatakse linnavolikogu määrusega.

Kehtiv linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord on kehtestatud linnavolikogu 22. jaanuari 2004 määrusega nr 1. Nimetatud määruses sätestatud põhimõtted jäävad põhilises osas kehtima ka uues redaktsioonis kuid uue määrusega reguleeritakse kontrollimise läbiviimise, kontrolli tulemuste vormistamise ja menetlemise põhimõtteid üksikasjalikumalt. Määrus on üles ehitatud paragrahvipõhiselt ning jaotatud kuueks peatükiks. Järgnevalt tuuakse välja olulisemad erisused võrreldes kehtiva korraga:

1. peatükis (§ 3) nähakse ette revisjonikomisjoni tegevuskava koostamine. Tegevuskava koostatakse komisjoni poolt kontrollimiste plaani täitmiseks ning selles määratakse kindlaks kontrollimiste ajakava ja läbiviijad.

2. peatükis ja kogu määruse ulatuses läbivalt rõhutatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 sätestatud põhimõtet, mille kohaselt on kontrolli õigus revisjonikomisjonil, ehk kontrollimisi viivad läbi revisjonikomisjoni liikmed. Praegu kehtivas redaktsioonis on sätestatud kontrollimise läbiviimine üksnes töörühma poolt, millest võiks järeldada, et revisjonikomisjoni liikme(te)l puudub kontrolli läbiviimise õigus ainuisikuliselt. Ka uus määrus näeb ette kontrollimiste läbiviimiseks töörühma moodustamise võimaluse (§ 5), kuhu võivad kuuluva nii linnavolikogu kantselei kontrollitalituse ametnikud või väljastpoolt kaasatud asjatundjad. § 8 sätestab nõude, et juhul kui kontrollitavaks asutuseks on linnavolikogu kantselei, siis linnavolikogu kantselei ametnikke kontrollimisse ei kaasata. Sama põhimõte kohaselt ei või linnavolikogu kantselei kontrollimise puhul olla linnavolikogu kantselei ametnik kontrolli tulemuste alusel revisjoniakti ja otsuste eelnõude koostajaks.

2. peatükis loetletakse ka kontrolli läbiviimist juhtiva ja korraldava revisjonikomisjoni liikme ülesanded (§ 9). Kontrollimise kvaliteedi ja kiire läbiviimise huvides on §-s 11 kehtestatud põhimõte, mille kohaselt on juba kontrolli ettevalmistamise etapis kontrollijal õigus nõuda kontrollitavalt asutuselt kirjalikke selgitusi ja dokumente.

3. peatükis reguleeritakse kontrollitulemuste vormistamist. Kogu määruse ulatuses on varasem mõiste „kontrollakt” asendatud mõistega „revisjoniakt”. Muudatus tuleneb KOKS § 48 lõikest 5. Peatükis täpsustatakse ka revisjoniakti koostamise ja vormistamise nõudeid.

4. peatükis käsitletakse kontrollitulemuste menetlemise korda. Nähakse ette revisjonikomisjoni otsuse eelnõu vormi- ja allkirjastamise nõuded ning komisjoni otsuse eelnõu ettevalmistamise, komisjonile ja asjaosalistele edastamise ning vastuväidete ja arvamuste esitamise kord. Määrus järgib kontrollitulemuste menetlusnõuete kehtestamisel haldusmenetluse üldpõhimõtteid ja hea halduse tava ning sätestab kontrollitava asutuse juhi õigused anda selgitusi ja osa võtta kontrollitulemuste menetlemisest. Määrus sätestab ka, et kontrollitava asutuse juhi puudumisel koosolekult mõjuval põhjusel ja sellest komisjoni teavitades, komisjon kontrollitulemusi ei aruta.

§-de 32 ja 43 kohaselt edastatakse linnavolikogu kantseleid puudutavad kontrollimaterjalid seisukohavõtuks linnavolikogu esimehele, teiste kontrollitavate asutuste osas linnavalitsusele.

5. peatükis täpsustatakse komisjoni asjaajamist ning revisjonikomisjoni esimehe, korraldava ametniku ja komisjoni sekretäri ülesandeid.

6. peatükis on toodud määruse rakendussätted. Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks linnavolikogu 22. jaanuari 2004 määrus nr 1, millega on kinnitatud kehtiv revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord ning linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 57 kinnitatud revisjonikomisjoni põhimäärus.

Revisjonikomisjoni põhimäärus tunnistatakse kehtetuks, kuna vastavalt KOKS § 47 lõikele 2 sätestatakse linnavolikogu komisjoni tegevuse alused ja kord linna põhimääruses. Linnavolikogu komisjonide tegevuse alused ja kord on reguleeritud Tallinna põhimääruse §-des 31-313 ning need sätted laienevad ka revisjonikomisjoni töökorraldusele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üllar Lanno

 

Revisjonikomisjoni esimees

 

 

Koostaja: Linnavolikogu kantselei, revisjonikomisjon

 

Eelnõu esitaja: revisjonikomisjon

 

Eelnõu koostaja: linnavolikogu kantselei, revisjonikomisjon