TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    19. september 2007 nr 44

 

 

Päevakorrapunkt 26

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine”.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

oktoober 2007 nr

 

 

Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 8 lg 2 p 2 ja lg 3 punktide 6, 7, 11, 12 ja 13, § 10 lg 4, Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 4 punktide 4, 5, 9, 10, 11 ja 12 ning lg 8, § 9 lg 3, 5 ja 6 alusel

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” koostamine, mille eesmärgiks on maastikukaitseala ja selle lähiümbruse puhkevõimaluste väljaarendamine arvestades looduskaitselisi tingimusi. Teemaplaneeringu tulemusel korraldatakse puhkevõimaluste väljaarendamist ja inimtegevust Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal ning tagatakse maastikukaitsealal linnametsade, sh looduslike ja poollooduslike koosluste säilimine ja kaitse. Teemaplaneeringuga käsitletav maa-ala on määratud otsuse lisas.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostada teemaplaneeringu lähteülesanne kahe kuu jooksul Tallinna Linnavolikogu poolt teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamisest arvates Tallinna linna ehitusmääruse § 9 lõikes 6 toodud mahus.

3. Tallinna Linnavalitsusel algatada teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” keskkonnamõju strateegiline hindamine. Tallinna Keskkonnaametil küsida Keskkonnaministeeriumi ja Harjumaa keskkonnateenistuse seisukohta üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohta enne algatamise otsuse tegemist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu

otsuse nr

LISA

 

Teemaplaneeringu territoriaalne ulatus

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine” juurde

 

 

 

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala väärtustamiseks, maastikuala looduslike tingimuste laiemaks uurimiseks ning sellest lähtuvalt rekreatsioonivõimaluste täpsustamiseks teeb Tallinna Linnaplaneerimise Amet ettepaneku algatada teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” koostamine. Teemaplaneeringuga on võimalik täpsustada ja täiendada kehtivat üldplaneeringut ning luua rakendusdokument Tallinna haljastuse arengukavale.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31 alusel on üldplaneeringu algatamine volikogu ainupädevuses. Tallinna ehitusmääruse § 9 lg 3 alusel otsustab linnavalitsus ameti poolt ettevalmistatud üldplaneeringu koostamise algatamise otsuse eelnõu esitamise linnavolikogule. Tallinna ehitusmääruse § 9 lg 5 kohaselt algatab linnavolikogu oma otsusega üldplaneeringu ning lg 6 kohaselt koostab amet kahe kuu jooksul pärast üldplaneeringu algatamise otsustamist üldplaneeringu lähteülesande. Planeerimisseaduse § 8 lg 2 p 2  ja Tallinna ehitusmääruse § 8 kohaselt võib kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks koostada teemaplaneeringuid, mille teemad on kindlaks määratud planeerimisseaduse § 8 lg 3, sealhulgas rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine, maastike ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine, puhke- ja virgestusalade määramine, vajadusel ranna ja kalda ulatuse täpsustamine.

Tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2 korraldatakse keskkonnamõju strateegilist hindamist strateegilise planeerimisdokumendi koostamise käigus enne strateegilise planeerimisdokumendi kehtestamist õigusaktiga, kui see dokument on üldplaneering. Teemaplaneering on üldplaneeringut täpsustav dokument. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 1 kohaselt algatab strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja keskkonnamõju strateegilise hindamise üheaegselt strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamisega.

Teemaplaneeringu koostamine algatatakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega   nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks. Teemaplaneeringu raames uuritakse täpsemalt Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala maastikke, taimestikku ja loomastikku, analüüsides ka varem teostatud uuringuid. Samuti uuritakse maastikukaitseala kasutuskoormust linna elanike poolt ning suunatakse maastikukaitseala kasutamist vastavalt looduslikele ja ökoloogilistele tingimustele. Teemaplaneeringuga esitatakse kergliiklusteede, tervise- ja suusaradade ning muude puhkevõimaluste, samuti valgustuse ja parkimise sobivaimad lahendused.

Viited õigusaktidele:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Planeerimisseadus

Tallinna linna ehitusmäärus

Tallinna põhimäärus

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

 

 

 

 

 

Taavi Aas

 

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Linnaplaneerimise Amet

 

 

Koostaja: Jekaterina Sibul 640 4736 linna maastikuarhitekt, linnakujunduse ja haljastuse osakond, Tallinna Linnaplaneerimise Amet