TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

     26. september 2007 nr 45

 

 

Päevakorrapunkt 25

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007 – 2017”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007–2017”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

 2007 nr  

 

 

 

 

Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõige 4 punkti 2 ja Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 „Tallinna arengudokumentide menetlemise kord” § 17 lõike 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 53 „Tallinna arengukava 2006-2021” ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsusest nr 6,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017 vastavalt lisale.

2. Arvestada Tallinna huvihariduse võrgu arengukavaga 2007-2017 Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavate linna eelarve võimalustele.

3. Tallinna Haridusametil avaldada Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017 Tallinna veebilehel.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Haridusametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017” juurde

 

 

 

Käesoleva otsuse eelnõuga tehakse ettepanek kinnitada Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007–2017.

Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsuse nr 6 „Tallinna huvihariduse võrgu arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine” alusel algatati Tallinna huvihariduse võrgu arengukava koostamine. Tallinna huvihariduse võrgu arengukava on koostatud aastateks 2007 kuni 2017, selle koostamise eesmärk on huvihariduse võrgustiku strateegiline planeerimine, Tallinna lastele ja noortele kvaliteetse ja mitmekülgse huvihariduse kättesaadavuse võimaldamine. Arengukava läbivaatamine toimub iga kahe aasta tagant, vajadusel täpsustatakse strateegilised eesmärgid ja tegevused järgnevaks perioodiks.

Arengukavas kirjeldatakse lähteolukorda, püstitatakse eesmärgid ja kavandatakse tegevussuunad ja tingimused, mis võimaldavad omandada huviharidust nendes asutustes ja organisatsioonides, mis kuuluvad Tallinna Haridusameti haldusalasse.

Huvihariduse arengukava toetub strateegiatele, huviharidust korraldavatele õigusaktidele ning intervjuudele, küsitlustest ja aruteludest saadud teabele, samuti Eesti rahvastikuregistrist ja Tallinna Haridusametist saadud statistilistele andmetele.

Arengukava koostamiseks viidi läbi küsitlused munitsipaal- ja erahuvikoolide juhtidele, üldhariduskoolide huvijuhtidele ning 7. ja 12. klasside õpilastele. Intervjueeriti valikuliselt huvikoolide juhte.

Huvihariduse arengukava koostamisel täpsustatakse strateegias „Tallinn 2025” ja Tallinna arengukavas 2006–2021 seatud eesmärke, koostatakse valdkonna arendamise tegevuskava.

Tallinna huvihariduse korralduse visiooni järgi aastani 2017 peab igal Tallinna lapsel ja noorel olema võimalus tegeleda kaasaegsetes tingimustes läbiviidava mitmekesise ja heatasemelise huvitegevusega ning olema võimalus arendada välja oma anded.

Huvihariduse arengukava näeb aastateks 2007-2009 ette täiendavate tegevustena uuringu läbiviimise laste huvihariduse vajaduse väljaselgitamiseks, tulemuste arvestamiseks huvihariduse eelarvestamisel ja tegevuskava uuendamisel. Arengukava näeb ette ka stardikapitali moodustamise uute ringide avamiseks, mida huvikoolid ja üldhariduskoolid saavad taotleda analoogiliselt mittetulundusühingute eraringide toetuse saamise tingimustega, sh soodustatakse üldhariduskoolides töötavate huviringide sellist tegevust, mis äratabõpilastes huvi erinevate huvialavaldkondade vastu. Koostöös ametkondade ja organisatsioonidega luuakse huvikoolidele ja üldhariduskoolidele soodsad tingimused keskkonna-, loodus-, tehnika- jt ringidele, mis praegu tegutsevad vähesel määral.

Tallinna huvihariduse võrgu arengukava koostati koostöös Tallinna Haridusameti ja mittetulundusühinguga Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED huvihariduse võrgu strateegiliseks planeerimiseks, leidmaks Tallinna lastele ja noortele paremaid võimalusi kvaliteetse ja mitmekülgse huvihariduse pakkumisel lähtuvalt Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsusest nr 6 „Tallinna huvialahariduse võrgu arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine”.

Eelnõu menetluse käigus finantsteenistuse poolt tehtud märkuste kohta selgitame, et arengukava punktis 2.2.7 esitatud andmed huvikoolide investeeringute kohta erinevad andmetest, mida Tallinna Haridusamet esitas eelarvestrateegia 2008–2011 koostamiseks, kuna eelarvestrateegias on lisaks arvestatud ootamatu remondi kulu vajadusega. Punkti 2.2.2 osas on märkus arvesse võetud. Arengukava punktis 7 esitatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud summad ei kajastu Tallinna Haridusameti haldusala eelarvestrateegia 2008-2011 projektis, kuna arengukava projekt valmis peale eelarvestrateegia valmimist, summasid täpsustatakse järgnevate aastate strateegiate väljatöötamisel.

Leheküljel 11 on teksti täpsustatud vastavalt joonisel toodule.

Lehekülje 27 kohta selgitame, et kuna tegevuskava näeb ette huvitegevuse võimaldamist kõigile selleks soovi avaldavatel õpilastele, siis on esiletoodud probleem kavast välja jäetud.

Lehekülgedel 28 - 30 on täpsustatud tegevuskavas toodud oletatavaid maksumusi vastavalt 2007. aasta kinnitatud eelarvele. Tegevuskavas on välja toodud eesmärk tagada igale Tallinna lapsele ja noorele võimalus tegeleda huvitegevusega.

Lehekülgede 29 ja 30 kohta tehtud märkused on arvesse võetud, tekst on parandatud.

Menetluse käigus on lisatud vastavalt arendusdirektori märkusele leheküljele 30 tegevuskava kokkuvõte.

Menetluse käigus on eelnõud täiendatud ja parandatud juriidilise osakonna ettepanekute kohaselt.

Käesolevas arengukavas ei käsitleta spordiklubisid ja avatud noortekeskusi, nende tegevust kureerib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 määrus nr 5

Tallinna arengukava 2006-2021

Tallinna noorsootöö arengusuunad 2006-2010

Tallinna Linnavolikogu 25.01.2007 otsus nr 6

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

 

Abilinnapea

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Haridusamet

 

 

Koostaja: Andres Vakra, 6404977, Tallinna Haridusameti koolivälise töö osakonna juhataja