TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    26. september 2007 nr 45

 

 

Päevakorrapunkt 22

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu    „Falgi õue maa-alal; Ahju tn 9A; Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A; Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga; Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal; Tondi tn 45 kinnistu kõrval; Tuulemaa tn 7A; Lõime tn 10A; Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal; Laevastiku tn 1F ja Kopli tn 69C asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Falgi õue maa-alal; Ahju tn 9A; Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A; Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga; Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal; Tondi tn 45 kinnistu kõrval; Tuulemaa tn 7A; Lõime tn 10A; Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal; Laevastiku tn 1F ja Kopli tn 69C asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine”.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Falgi õue maa-alal; Ahju tn 9A; Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A; Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga; Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal; Tondi tn 45 kinnistu kõrval; Tuulemaa tn 7A; Lõime tn 10A; Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal; Laevastiku tn 1F ja Kopli tn 69C asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine

 

 

 

Juhindudes Asjaõigusseaduse § 96 lg 3, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996 määrusega nr 211 kinnitatud Peremehetu ehitiste hõivamise korra p 10 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tunnistada peremehetuks ehitisteks Tallinnas:

1.1 Kesklinnas:

1.1.1 Falgi õue maa-alal asuvad mitteeluhooned (kahekorruseline paekiviehitis, kaks ühekorruselist kiviehitist);

1.1.2 Ahju tn 9A asuv garaa˛iboks;

1.1.3 Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A kvartalisisesel maa-alal asuvad ehitised (ehitis, asfaltplatsid, teerajatised, piirded);

1.2 Kristiine linnaosas:

1.2.1 Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga asuv paekiviehitis (endine alajaam) ja elektripost;

1.2.2 Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal asuv ehitis;

1.2.3 Tondi tn 45 kinnistu kõrval asuv korsten;

1.3 Põhja-Tallinnas:

1.3.1 Tuulemaa tn 7A asuv ehitis;

1.3.2 Lõime tn 10A asuv ehitis;

1.3.3 Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal asuvad ehitised (kuurid ja garaa˛iboks);

1.3.4 Laevastiku tn 1F asuv veetorn;

1.3.5 Kopli tn 69C asuvad ehitised (Kopli pargi hooldushooned).

 

2. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks Tallinna Maa-ametile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele, Kristiine Linnaosa Valitsusele ja Põhja-Tallinna Valitsusele ning avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“ Falgi õue maa-alal; Ahju tn 9A; Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A; Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga; Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal; Tondi tn 45 kinnistu kõrval; Tuulemaa tn 7A; Lõime tn 10A; Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal; Laevastiku tn 1F ja Kopli tn 69C asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine” juurde

 

 

 

Ettevalmistatud Tallinna Linnavolikogu otsusega tehakse ettepanek tunnistada peremehetuteks ehitisteks Tallinnas, Falgi õue maa-alal asuvad mitteeluhooned, Ahju tn 9A asuv garaa˛iboks, Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A kvartalisisese maa-alal asuvad ehitised (garaa˛, asfaltplatsid, teerajatised, piirded), Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga asuvad paekiviehitis (endine alajaam) ja elektripost, Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal asuv ehitis, Tondi tn 45 kinnistu kõrval asuv korsten, Tuulemaa tn 7A ja Lõime tn 10A asuvad ehitised, Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal asuvad kuurid ja garaa˛iboks, Laevastiku tn 1F asuv veetorn ja Kopli tn 69C asuvad ehitised (Kopli pargi hooldushooned).

Asjaõigusseaduse § 96 lg 3 kohaselt asi on peremehetu, kui see ei ole veel olnud kellegi omandis või omanik on valduse lõpetanud omandis loobumise tahtega ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2 järgi peremehetu ehitise hõivamise õigus ja kohustus on kohalikul omavalitsusel ja riigil Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996 määrusega nr 211 kinnitatud Peremehetu ehitise hõivamise korra punkti 10 järgi otsuse ehitise peremehetuse kohta teeb linnavolikogu.

Toompuiestee 18, 20 ja Falgi tee 4 kinnistute vahelisel maa-alal, Falgi õuel, asub 3 kiviehitist. Toompuiestee 20 hoone ees asuva ühekorruselise hoone, ehitisaluse pinnaga ca 51 m², kasutatakse garaa˛idena. Falgi tee 4 hoone kõrval asuv ühekorruseline hoone, ehitisaluse pinnaga ca 25 m², oli kunagi kasutusel kauplusena. Käesoleval ajal seisab tühjana. Toompuiestee 18 hoone sisehoovis asub kahekorruseline paekiviehitis, ehitisaluse pinnaga ca 40 m². Ehitised on Riiklikus ehitisregistris registreerimata. Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule on Toompuiestee 20 hoone ees asuva ühekorruselise hoone turuväärtus 90 000 krooni, Falgi tee 4 hoone kõrval asuva ühekorruselise hoone turuväärtus 500 000 krooni ja Toompuiestee 18 hoone sisehoovis asuva kahekorruselise paekivihoone turuväärtus 600 000 krooni.

Ahju tn 9A (endine Ahju tn 7A) asuv garaa˛iboks, ehitisaluse pinnaga ca 18 m², on ühekorruseline kiviehitis. Uus aadress on määratud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 31. oktoobri 1997 kirjaga nr 1/III-4/3280. Omaniku kohta andmed puuduvad. Ehitis on Riiklikus ehitisregistris registreerimata. Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule on Ahju tn 9A garaa˛iboksi turuväärtus 70 000 krooni.

Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A maa-alal asuvad ühekorruseline hoone, ehitisaluse pinnaga ca 20 m², mida kasutatakse garaa˛ina, asfaltplatsid, teerajatised ja piirded. Tallinna Maa-amet on alustanud aadressil Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A asuva kvartalisisese maa-ala (pindala 2539 m²) kui perspektiivse laste mänguväljaku ala, munitsipaalomandisse taotlemist. Menetlus on seiskunud, kuna eelnimetatud ehitiste omaniku kohta andmed puuduvad. Ehitised on Riiklikus ehitisregistris registreerimata. Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule on antud alal asuva garaa˛ihoone turuväärtus 200 000 krooni.

Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga asuvad endise alajama hoone, ehitisaluse pinnaga ca 10 m², ja puidust elektripost. Omaniku kohta andmed puuduvad. Ehitis on Riiklikus ehitisregistris registreerimata. Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule ehitistel turuväärtus puudub.

Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal asuv ühekorruseline kivihoone, ehitisaluse pinnaga ca 170 m², on kunagi olnud kasutuses Eesti Kalatööstuse Tootmiskoondise radioloogia laborina. Käesoleval ajal seisab tühjana. Omaniku kohta andmed puuduvad. Ehitis on Riiklikus ehitisregistris registreerimata. Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule on antud maa alal asuva ehitise turuväärtus 1 000 000 krooni.

Tondi tn 45, Oksa tn 6A kinnistute ja Oksa tn 8 vahelisel maa alal asub 60-tel aastatel ehitatud katlamaja korsten. Omaniku kohta andmed puuduvad. Ehitis on Riiklikus ehitisregistris registreerimata. Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule ehitistel turuväärtus puudub.

Tuulemaa tn 7A asuv ühekorruseline kivihoone, ehitisaluse pinnaga ca 70 m², oli kunagi kasutusel töökojana. Käesoleval ajal seisab tühjana. Omaniku kohta andmed puuduvad. Ehitis on Riiklikus ehitisregistris registreerimata. Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule on Tuulemaa tn 7A asuva ehitise turuväärtus 600 000 krooni.

Lõime tn 10A asuv ühekorruseline kivihoone, ehitisaluse pinnaga ca 70 m², oli kunagi kasutusel küttehoiukohana. Käesoleval ajal seisab tühjana. Omaniku kohta andmed puuduvad. Ehitis on Riiklikus ehitisregistris registreerimata. Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule on Lõime tn 10A asuva ehitise turuväärtus 700 000 krooni.

Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal asuvad kuurid ja garaa˛ihoone, ehitisaluse pinnaga ca 20 m². Omaniku kohta andmed puuduvad. Ehitised on Riiklikus ehitisregistris registreerimata. Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule autogaraa˛i turuväärtus 30 000 krooni.

Laevastiku tn 1F asuva veetorni omaniku kohta andmed puuduvad. Ehitis on Riiklikus ehitisregistris registreerimata. Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule ehitistel turuväärtus puudub.

Kopli tn 69C asuvad ehitised on ühekorruselised ehitisaluse pinnaga ca 500 m². Kopli pargi maa munitsipaliseerimise käigus on selgunud, et pargis asuvate hooldushoonete omaniku kohta andmed puuduvad. Ehitised on Riiklikus ehitisregistris registreerimata. Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule Kopli tn 69C asuvatel ehitistel turuväärtus puudub. Ehitiste hõivamine on vajalik, et viia lõpule Kopli pargi (pindala 99213 m²) maa munitsipaliseerimine.

Äripäeva ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatud teatele peremehetu ehitiste hõivamise kohta vastuväiteid ehitiste peremehetuse kohta esitatud ei ole.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamise õiguslikuks aluseks on Asjaõigusseaduse § 96 lg 3, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996 määrusega nr 211 kinnitatud Peremehetu ehitiste hõivamise korra p 10.

Asjaõigusseadus

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus

Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine

 

 

 

 

Eha Võrk

Tallinna abilinnapea

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: I. Tihhomirova, 6 404 512, elamumajandusamet, linnavara müügi ja hanke osakond