TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

  26. september 2007 nr 45

 

 

Päevakorrapunkt 21

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kadaka tee 74 ja Sõpruse pst 4a maade munitsipaalomandisse taotlemine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Kadaka tee 74 ja Sõpruse pst 4a maade munitsipaalomandisse taotlemine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

    2007 nr

 

 

 

 

Kadaka tee 74 ja Sõpruse pst 4a maade munitsipaalomandisse taotlemine

 

 

 

Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord” § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu

30. mai 2002 otsusega nr 242 „Kadaka tee 74d kinnistu ja sellega külgneva ala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas” ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Taotleda Tallinna linna omandisse:

1.1 munitsipaalomandis oleva Kadaka tee 74 hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 2005 m²;

1.2 munitsipaalomandis oleva Sõpruse pst 4a hoone ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 452 m².

2. Tallinna Maa-ametil:

2.1 esitada vastav dokumentatsioon Harju maavanemale;

2.2 teha otsus teatavaks ajalehes Postimees.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Kadaka tee 74 ja Sõpruse pst 4a maade munitsipaalomandisse taotlemine” juurde

 

 

 

Linnavolikogu otsuse eelnõu on vajalik selleks, et taotleda munitsipaalomandisse Tallinna linna omandis olevad:

Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisel olev Kadaka tee 74 hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 2005 m² vastavalt Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 otsusega nr 242 kehtestatud Kadaka tee 74d ja sellega külgneva ala detailplaneeringule.

Hoonete kasutamiseks ei ole Mustamäe Linnaosa Valitsusel kehtivaid rendilepinguid.

 

Sõpruse pst 4a hoone ja rajatiste teenindamiseks vajalik maa ligikaudse pindalaga 452 m². Hoones asub Kristiine Noortekeskus, mis koos hoovipoolse asfalteeritud platsiga on Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemisel.

 

 

Kadaka tee 74 maatüki ligikaudne  pindala on 2005 m².

Maatükk asub endisel kinnistul K-5, mille kohta puuduvad tagastamise ja kompenseerimise taotlused.

 

Sõpruse pst 4a maatüki ligikaudne pindala on 452 m².  ja seal asub Kristiine Noortekeskus.

Maatükk asub endisel kinnistul K-80, mille kohta puuduvad tagastamise ja kompenseerimise taotlused.

Harju maavalitsus kooskõlastas krundi piiride ettepaneku 3. septembril 2007.

 

Maareformi seaduse § 25 lg 1 sätestab, et munitsipaalomandisse antakse tasuta Maareformi seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lg 1 p 1 kohaselt antakse munitsipaalomandisse munitsipaalomandisse jäävate hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa.

Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord” § 6 lg 1 kohaselt kohaliku omavalitsuse volikogu vastava otsuse alusel koostatud maa munitsipaalomandisse andmise taotluse esitab valla- või linnavalitsus maa munitsipaalomandisse andmise otsustajale.

Linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamise aluseks on Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määrus nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord” ja Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 otsus nr 242 „Kadaka tee 74d kinnistu ja sellega külgneva ala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas”.

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Maa-amet

 

 

Koostaja: Erika Virkkunen, 640 4367, munitsipaalmaade osakonna vanemspetsialist