TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

oktoober 2007 nr

 

 

 

 

Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 21.02.2007 aktist nr 15/06 „Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006”, revisjonikomisjoni 3.09.2007 otsusest nr 6 ja linnavalitsuse 26.09.2007 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni akt teadmiseks.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

  

Seletuskiri

 

 

Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2005

 

 

 

Revisjonikomisjon kontrollis Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamist aastatel 2004-2006. Kuni 01.01.2006 oli Vene Kultuurikeskus Tallinna Linnakantselei alluvuses ning alates 02.01.2006 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti alluvuses. Mere pst 5 asuv hoone on kantud arhitektuurimälestiste nimekirja. Kontrollimisel tuvastati, et rekonstrueerimise projektdokumentatsioon telliti 2001. aastal ning projekti kogumaksumuseks hinnati 110 000 000 krooni. Kontrollimisel tuvastati, et 2004. aastal eraldati investeeringuteks 1 500 000 krooni ning kulutati 1 497 300 krooni. Teostati tehnosüsteemide osalise rekonstrueerimise II etapi tööd, küttesüsteemi avariitööd, sadevete ärajuhtimise tööd ning sõiduplatsi ehitamine hoovis.

2005. aasta täpsustatud eelarvega eraldati renoveerimiskuludeks 9 190 000 krooni ning kulutati 9 189 978 krooni. Teostati tehnosüsteemide rekonstrueerimise II etapi tööd, renoveeriti hoone Mere pst poolne fassaad, vahetati aknad, rekonstrueeriti väike saal ning remonditi II korruse ametiruume. Investeeringuteks ettenähtud vahenditest soetati kinoseadmed, videotehnika, valgustus- ja heliseadmed. Linnavolikogu revisjonikomisjon kontrollis 2006. aastal Vene Kultuurikeskuse renoveerimiseks 2005. aastal eraldatud vahendite kasutamist ning on 13.10.2006 vastu võtnud sellekohase otsuse nr 7.

2006. aastal eraldati hoone keldrikorruse, I ja III korruse osaliseks renoveerimiseks ning lavakardinate, valgus- ja helitehnika soetamiseks 11 500 000 krooni. Kontrollimisel selgus, et 2006. aastal kulutati kokku 11 496 391 krooni.

Kontrollimisel selgus, et seisuga 31.12.2006 moodustasid hoone kapitaalremondi kulud 3 637 krooni/m² kohta.

Kontrollimise käigus eelarveliste vahendite mittesihipärast kasutamist ei tuvastatud.

Eelnõu oli arutusel revisjonikomisjoni 1. oktoobri 2007 koosolekul.

 

 

 

Leonid Mihhailov

Revisjonikomisjoni aseesimees

 

 

Eelnõu esitaja: Revisjonikomisjon

 

Eelnõu koostaja: Revisjonikomisjon

 

 

Koostajad: Epp Alatalu revisjonikomisjoni liige

Leho Rehemäe 694 3291 kontrollitalituse peaspetsialist