TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

     3. oktoober 2007 nr 46

 

 

Päevakorrapunkt 22

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

 

„Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müük”

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müük.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

  . oktoober 2007 nr

 

 

 

 

Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva

 

korteriomandi müük

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriossa number 8194201 sisse kantud korteriomand, mis moodustab 410/2889 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:108:1950, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, asukohaga Tallinna linn, A. Adamsoni tn 2B, pindalaga 585 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 2a (plaanil nr 2a), üldpinnaga 41 m², alghinnaga 1 050 000 (üks miljon viiskümmend tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müük” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ettepanek on müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuv korteriomand (reaalosa suurusega 41 m²) alghinnaga 1 050 000 (üks miljon  viiskümmend tuhat) krooni.

Tallinna linnas, A. Adamsoni tn 2B-2A asuv korteriomand, mis moodustab 410/2889 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:108:1950, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, pindalaga 585 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 2a, üldpinnaga 41 m², on kantud 22. oktoobril 2002 Tallinna linna omandina korteriomandi kinnistusregistrisse (registriosa number 8194201).

A. Adamsoni tn 2B kinnistu asub Tallinna Kesklinna linnaosas Kassisaba asumi piirkonnas ning paikneb A. Adamsoni tänava ja Toompuiestee ristumiskoha läheduses korterelamute vahel sisehoovis. Juurdepääs kinnistule on läbi A. Adamsoni tn 2 ja 2A kinnistu. Lähedusse jääb Falgi park, Meriton Grand Hotell Tallinn ja hotell „L´Ermitage”.

Vastavalt kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusele nr 10 „Kultuurimälestiseks tunnistamine” (RTL 1997 5, 27) asub A. Adamsoni tn 2B hoonestatud kinnistu arheoloogiamälestisel (Asulakoht, 13. – 16. saj) ja sellele kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kohustused ja kitsendused.

Kinnistul asub paekivist vundamendil plekkkatusekattega viilkatusega ja voodrilaudadega viimistletud välisseintega ning kivist trepikoja-, keldri- ja katusekorrusega kahekorruseline puidust ehitis (elamu suletud netopinnaga 458,2 m², ehitusaluse pindalaga 203,0 m²). Ehitatud 1950. aastatel. Tsentraalse gaasi-, vee- ja kanalisatsioonivõrguga varustatud elamus on kuus korterit, millest üks kuulub Tallinna linnale.

Käesoleva eelnõuga käsitletaksegi A. Adamsoni tn 2B-2A asuva Tallinna linnale kuuluva asustamata ja kasutusse andmata korteriomandi müümist avalikul kirjalikul enampakkumisel.

A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi reaalosa moodustab elamu esimesel korrusel asuv ja vaatega sisehoovi poole jääv kahetoaline korter nr 2A (kaks tuba, kaks vaheruumi, WC, esik ja köök reaalosa suurusega 41 m²). Ahjuküttega korter on varustatud küll tsentraalse gaasi- ja kanalisatsioonivõrguga, kuid käesoleval hetkel vee- ja elektrivarustus korteris puudub.

Tallinna Kesklinna Valitsus tegi oma 17. septembri 2007 kirjaga nr 9-10/2201 ettepaneku müüa asustamata ja kasutusse andmata A. Adamsoni tn 2B-2A asuv korteriomand avalikul kirjalikul enampakkumisel.

Vastavalt Ober-Haus Hindamisteenuste OÜ eksperthinnangule nr 28 443 on Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi turuväärtuseks 615 000 (kuussada viisteist tuhat) krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1 (kinnisvara puhul on linnavara võõrandamise otsustaja linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul), 14 (näeb ette parameetrid, mida linnavolikogu otsus peab sisaldama), 16.1 (määrab kindlaks linnavara müügi viisi so avalik kirjalik enampakkumine) ja 22.1 (linnavara võõrandamisel avaliku kirjaliku enampakkumise korras määrab kinnisvara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu).    

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

    . oktoober 2007

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Sirje Raudtamm, 640 4518, linnavara müügi ja hanke osakond, Tallinna Elamumajandusamet