TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

oktoober 2007 nr

 

 

 

 

Muudatus linnavolikogu haridus- ja

kultuurikomisjoni koosseisus

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 2 ning tulenevalt haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe esildisest

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega 282 kinnitatud linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu järgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisu linnavolikogu liige Helge Hallika.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Muudatus linnavolikogu haridus- ja

kultuurikomisjoni koosseisus” juurde

 

 

 

Käesoleva otsuse eelnõu sisuks on muudatuse tegemine linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus.

 

 

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1 on linnavolikogu komisjoni koosseisu kinnitamine ja selles muudatuste tegemine linnavolikogu ainupädevuses. Muudatused komisjoni koosseisus tehakse komisjoni esimehe esildise alusel. Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmer esitas avalduse, milles seadis linnavolinik Helge Hallika haridus- ja kultuurikomisjoni liikme kandidaadiks.

Lähtudes eeltoodust teen ettepaneku arvata haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu linnavolinik Helge Hallika.

 

 

 

 

Tarmo Lausing

Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees

 

 

Eelnõu esitaja: Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing

 

Eelnõu koostaja: Sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova 6943221

 

 

Koostaja: Sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova 6943221