TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

oktoober 2007 nr

 

 

 

 

Muudatus linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus.

 

 

 

  Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja  § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 2 ja lg 3 ning tulenevalt sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe esildisest

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1.  Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr. 290 kinnitatud linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu ja arvata komisjoni koosseisu linnavolinik Helge Hallika.

2.  Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Muudatus linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus” juurde

 

 

 

Käesoleva otsuse eelnõu sisuks on muudatuse tegemine linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus.

 

   Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1 on linnavolikogu komisjoni koosseisus muudatuste tegemine linnavolikogu ainupädevuses. Muudatused komisjoni koosseisus tehakse komisjoni esimehe esildise alusel.

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmer esitas avalduse, milles seadis linnavolinik Helge Hallika sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikme kandidaadiks

Lähtudes eeltoodust teen ettepaneku arvata  linnavolikogu liige Helge Hallika sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu.

 

 

 

Natalia Vaino

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

 

 

Eelnõu esitaja:  sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Natalia Vaino

 

Eelnõu koostaja: sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova, 6943221

 

 

Koostaja: Rita Makarova

sotsiaal- ja tervishoiunõunik, 6943221