TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    3. oktoober 2007 nr 46

 

 

Päevakorrapunkt 23

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu“Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

oktoober 2007 nr

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 30 lg 1 p 1,  Maareformi seaduse § 28 lg 1 p 7 alusel ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” punkti 1 ning lisada alapunkt 1.3 ja sõnastada alljärgnevalt:  

“1.3 endistele kinnistutele K-346 ja K-4806 jäävate Kanali tee 40 ja Väike-Sõjamäe tn 18a maaüksuste osas.”.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Maa-ametile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu on koostatud eesmärgiga täiendada Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” punkti 1 alapunktiga 1.3, et Tallinna linna huvid ei oleks vastuolus üldriiklike huvidega. Endistele Tallinna linna kinnistutele K-346 ja K-4806 jäävad Kanali tee 40 ja Väike-Sõjamäe tn 18a maaüksused on vajalikud Tallinna lennujaama arendamiseks ja lainedamiseks.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada linnas territoriaalplaneerimist ja § 30 lg 1 p 1 kohaselt linnavalitsus valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest.

Maa-amet esitas Tallinna linnale Keskkonnaministeeriumi 20.06.2007 taotluse nr 6.3-5/136 Väike-Sõjamäe tn 18a ja taotluse nr 6.3-5/137 Kanali tee 40 maa riigi omandisse jätmise kohta maareformi seaduse § 31 lg 1 punkti 8 alusel riigi maareservina.

Maa riigi omandisse jätmise menetlus on algatatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja AS Tallinna Lennujaama pöördumise alusel. Tulenevalt Eesti liitumisega Euroopa Liidu majandusruumiga on viimastel aastatel toimunud lennutranspordi hüppeline kasv. Kanali tee 40, Väike-Sõjamäe tn 18a maaüksused piirnevad riigile kuuluva lennundusettevõtte AS Tallinna Lennujaama, kes käitab ainust regulaarse rahvusvahelise lennuliiklusega lennujaama Eestis, territooriumiga ning on vajalikud selle arendamiseks ja laiendamiseks.

Tulenevalt eelnevast on ettevalmistatud Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine” juurde.

Linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamise õiguslikuks aluseks on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 30 lg 1 p 1 ja Maareformi seaduse § 28 lg 1 p 7.

 

 

 

 

Eha Võrk

Tallinna abilinnapea

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Maa-amet

 

 

Koostaja: Marika Tomson, 640 4654, maa erastamise osakond, Tallinna Maa-amet, 26.09.2007