TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

     10. oktoober 2007 nr 47

 

 

Päevakorrapunkt 18

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

 

“Tallinnas J. Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1)

asuva korteriomandi müük”

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tallinnas J. Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müük”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

 . oktoober 2007 nr

 

 

 

 

Tallinnas J. Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1)

 

asuva korteriomandi müük

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriossa number 16494701 sisse kantud korteriomand, mis moodustab 111/5481 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:112:1660, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, asukohaga Tallinna linn, J. Kappeli tn 8, pindalaga 1291 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 10 (plaanil nr 10), üldpinnaga 11,1 m², alghinnaga 325 000 (kolmsada kakskümmend viis tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinnas J. Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müük” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ettepanek on müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinna linnas, Kesklinna linnaosas, J. Kappeli tn 8-10 asuv korteriomand (reaalosa suurusega 11,1 m²), alghinnaga 325 000 (kolmsada kakskümmend viis tuhat) krooni.

Tallinna linnas, Kesklinna linnaosas, J. Kappeli tn 8-10 asuv korteriomand, mis moodustab 111/5481 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:112:1660, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, pindalaga 1291 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 10 (plaanil nr 10), üldpinnaga 11,1 m², on kantud 20. mail 2004 Tallinna linna omandina korteriomandi kinnistusregistrisse (registriosa number 16494701).

J. Kappeli tn 8 asuv hoonestatud kinnistu paikneb Tallinna Kesklinna linnaosas Torupilli asumi piirkonnas ja paikneb Tartu maantee, K. Türnpu tänava ning Lubja tänava vahelisel alal J. Kappeli tänava ääres. Juurdepääs kinnistule on J. Kappeli tänavalt. Kinnistu lähiümbrus on hoonestatud valdavalt eelmise sajandi I poolel ehitatud väiksemate miljööväärtuslike puidust korterelamutega.

Kinnistul asub, vastavalt inventariseerimise asendiplaanile, vahetult J. Kappeli tänava ääres paiknev kahekorruseline korterelamu (nr 1) ja selle taga paiknev kahekorruseline korterelamu (nr 2) ning garaa˛ (nr 3). 

Vahetult J. Kappeli tänava ääres paiknev korterelamu (nr 1) on madalvundamendil eterniitkatusekattega viilkatusega kahe põhikorruse-, keldri- ja katusekorrusega ning voodrilaudadega viimistletud välisseintega puidust ehitis (elamu suletud netopinnaga 474,8 m², ehitusaluse pindalaga 204 m²). Ehitatud 1950. aastatel. Kahe sisse- ja väljapääsuga ning ahju- või kaminaküttega elamu on varustatud tsentraalse vee- ja kanalisatsioonitrassiga ning elamus on 10 korterit, millest üks kuulub Tallinna linnale.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõuga käsitletaksegi Tallinna linnale kuuluva asustamata ja kasutusse andmata J. Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müümist avalikul kirjalikul enampakkumisel.

J. Kappeli tn 8-10 asuva korteriomandi reaalosa moodustab elamu esimesel korrusel asuv ja vaatega sisehoovi poole ning elamu otsa poole jääv korter nr 10 (köök-tuba reaalosa suurusega 11,1 m²). Pliidiküttega köök-tuba ei ole varustatud tsentraalse külma vee- ja kanalisatsioonitrassiga ning ühiskasutuses olev WC asub elamu trepikojas. Käesoleval ajal seisab asustama ja kasutusse andmata korter nr 10 tühjana ning on kapitaalremonti vajavas seisukorras.

Tulenevalt eeltoodud põhjustest tegi Tallinna Kesklinna Valitsus oma 17. juuli 2007 kirjaga nr 9-10/1857 ettepaneku müüa Tallinna linnale kuuluv J. Kappeli tn 8-10 asuv tühi ja majutamata korteriomand avalikul enampakkumisel.

Vastavalt AS Rime Kinnisvara Vahendus ekspertarvamusele (töö nr 1810807TH) on Tallinna linnas, Kesklinna linnaosas, J. Kappeli tn 8-10 asuva korteriomandi turuväärtuseks 325 000 (kolmsada kakskümmend viis tuhat) krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1 (kinnisvara puhul on linnavara võõrandamise otsustaja linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul), 14 (näeb ette parameetrid, mida linnavolikogu otsus peab sisaldama), 16.1 (määrab kindlaks linnavara müügi viisi so avalik kirjalik enampakkumine) ja 22.1 (linnavara võõrandamisel avaliku kirjaliku enampakkumise korras määrab kinnisvara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu).  

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

10. oktoober 2007

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Sirje Raudtamm, 640 4518, linnavara müügi ja hanke osakond, Elamumajandusamet