TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

     10. oktoober 2007 nr 47

 

 

Päevakorrapunkt 20

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

 

„Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37

asuva korteriomandi müük”

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi müük”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

. oktoober 2007 nr

 

 

 

 

Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37

 

asuva korteriomandi müük

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriossa number 15933001 sisse kantud korteriomand, mis moodustab 390/88973 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:114:2400, maakasutuse sihtotstarbega elamu- ja ärimaa, asukohaga Tallinna linn, Narva mnt 19/21/23, pindalaga 6048 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 37 (plaanil nr 37), üldpinnaga 39 m², alghinnaga 1 100 000 (üks miljon ükssada tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi müük” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ettepanek on müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinna linnas, Kesklinna linnaosas, Narva mnt 19/21/23-37 asuv korteriomand (reaalosa suurusega 39 m²), alghinnaga 1 100 000 (üks miljon ükssada tuhat) krooni.

Tallinna linnas, Kesklinna linnaosas, Narva mnt 19/21/23-37 asuv korteriomand, mis moodustab 390/88973 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:114:2400, maakasutuse sihtotstarbega elamu- ja ärimaa, pindalaga 6048 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 37 (plaanil nr 37), üldpinnaga 39 m², on kantud 19. märtsil 2004 Tallinna linna omandina korteriomandi kinnistusregistrisse (registriosa number 15933001).

Narva mnt 19/21/23 kinnistu asub Tallinna Kesklinna linnaosas tiheda liiklusega Narva maantee ääres. Lähiümbrus on hoonestatud valdavalt 1930.-1980. aastatel ehitatud hoonetega.

Kinnistul asub rullmaterjalist katusekattega lamekatusega ja tellistest ning dolomiitplaatidega viimistletud välisseintega liftiga seitsmekorruseline kivist ehitis (elamu suletud netopinnaga 11214,9 m², ehitusaluse pindalaga 3537 m²). Ehitatud 1979. aastal eriprojekti järgi korterelamuks, mille esimesel korrusel asuvad kaupluseruumid.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõuga käsitletakse Tallinna linnale kuuluva Narva mnt 19/21/23-37 asuva asustamata ja kasutusse andmata korteriomandi müümist.

Narva mnt 19/21/23-37 korteriomandi reaalosa moodustab korruselamu teisel korrusel asuv, vaadatuna Narva maantee poolt korruselamu keskel paiknev korter nr 37 (esik, tuba, köök, pimik, WC ja vannituba ning lod˛a reaalosa suurusega 39 m²). Tsentraalse keskkütte-, vee- ja kanalisatsioonitrassiga varustatud korteril nr 37 on akendest piiratud vaade kahe seitsmekorruselise korterelamu vahel paikneva kauplusehoone katusele. Käesoleval ajal seisab asustamata ja kasutusse andmata korter nr 37 tühjana ja on rahuldavas seisukorras.

Tallinna Kesklinna Valitsus tegi oma 25. mai 2007 kirjaga nr 9-10/1416 ettepaneku müüa Tallinna linnale kuuluv asustamata ja kasutusse andmata Narva mnt 19/21/23-37 asuv korteriomand avalikul enampakkumisel.

Vastavalt Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ eksperthinnangule nr 2099/077 on Tallinna linnas, Kesklinna linnaosas, Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi turuväärtuseks 1 100 000 (üks miljon ükssada tuhat) krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1 (kinnisvara puhul on linnavara võõrandamise otsustaja linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul), 14 (näeb ette parameetrid, mida linnavolikogu otsus peab sisaldama), 16.1 (määrab kindlaks linnavara müügi viisi so avalik kirjalik enampakkumine) ja 22.1 (linnavara võõrandamisel avaliku kirjaliku enampakkumise korras määrab kinnisvara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu).   

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

 10. oktoober 2007

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Sirje Raudtamm, 640 4518, linnavara müügi ja hanke osakond, Tallinna Elamumajandusamet