TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    10. oktoober 2007 nr 47

 

 

Päevakorrapunkt 21

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 172-1841, § 225, § 226, § 228 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 määrusega nr 16 kinnitatud Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korraga, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ja 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidega 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A asuv kinnistu (Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriosa number 290301, katastritunnused 78406:607:0230, 78406:607:0840, 78406:607:0850, pindalad 3831 m2, 2361 m², 3506 m², maa sihtotstarve transpordimaa, hoonestamata) alghinnaga 31 100 000 (kolmkümmend üks miljonit ükssada tuhat) krooni alljärgnevatel tigimustel:

1.1 punktis 1 nimetatud kinnistu võõrandamisel seatakse kinnistule Tallinna linna kasuks isiklik kasutusõigus alljärgnevalt:

1.1.1 isikliku kasutusõiguse ala – kinnistu osa pindalaga 5000 m2, mis on skeemil  tähistatud viirutatud alana (otsuse lisa);

1.1.2 isiklik kasutusõigus on tähtajatu;

1.1.3 õigustatud isik ei maksa kinnistu omanikule tasu isikliku kasutusõiguse eest;

1.1.4 isiklik kasutusõigus ei ole üleantav;

1.1.5 õigustatud isikul on õigus ehitada isikliku kasutusõiguse alale parkla;

1.1.6 õigustatud isik kohustub:

1.1.6.1 hoidma isikliku kasutusõiguse ala alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale;

1.1.6.2 kasutama punktis 1.1.5 nimetatud ehitist avalikult kasutatavatena ööpäevaringselt kõigile isikutele tasuta parkimiseks ilma igasuguste piiranguteta, väljaarvatud liikluskorraldusega kehtestatavad piirangud;

1.1.7 kinnistu omanik kohustub:

1.1.7.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab punktis 1.1.5 nimetatud ehitise sihipärast kasutamist;

1.1.7.2 teavitama õigustatud isikut kinnistu piiratud asjaõigustega koormamisest ja kinnistu võõrandamisest;

1.1.7.3 kinnistu koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse käesolevas punktis nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmise tingimustest;

1.1.8 isikliku kasutusõiguse võib kinnistusraamatust kustutada õigustatud isiku ja kinnistu omaniku kokkuleppel;

1.1.9 punktides 1.1.1 kuni 1.1.7 nimetatud tingimused kanda  kinnistusraamatusse koos kinnistu omaniku muutmisega ning ühte kannet ei tehta ilma teiseta;

1.2 määrata punktis 1.1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks Tallinna Kommunaalamet.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud, notaritasu ja riigilõivu tasub Tallinna linn.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning Tallinna Kommunaalametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2007

otsuse nr

LISA

 

Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu piiride ja isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõus tehakse ettepanek müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A asuv kinnistu alghinnaga 31 100 000 (kolmkümmend üks miljonit ükssada tuhat) krooni.

Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A asuv kinnistu (katastritunnused 78406:607:0230, 78406:607:0840, 78406:607:0850, pindalad 3831 m², 2361 m², 3506 m², maa sihtotstarve transpordimaa) on kantud 03. juunil 2005 Tallinna linna omandina Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriossa number 290301.

Kinnistu asub Tallinnas Haabersti linnaosas, Paldiski mnt, Rannamõisa tee ja Ehitajate tee ristumiskoha lähedal Paldiski mnt ääres. Lähiümbruses paiknevad Saku Suurhall, Rocca al Mare ja Rimi kaubanduskeskused ning Statoili tankla. Juurdepääs kinnistule on hea. Kinnistu on hoonestamata.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 06. augusti 2007 kirja nr 2-2/2578 kohaselt jäävad  Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistud linnaplaneerimise ameti poolt koostamisel oleva teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” järgi Haabersti kõrghoonete piirkonda. Teemaplaneeringu alusel võib kinnistutele maksimaalselt kokku rajada 30 600 m² suletud brutopinda ning nimetatud kinnistutele täpsem ehitusõigus tuleb määrata detailplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitati Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014. Parkimispoliitika ühe osana rakendatakse Tallinnas pargi ja reisi süsteem. P&R süsteemi eelduseks on sobiva asukohaga parklate loomine. Tallinna Transpordiameti 24. septembri 2007 kirja nr 5-1/07/1002-2 kohaselt oleks Haabersti suunal sobivaks P&R parkla asukohaks Paldiski mnt ja Rannamõisa tee ristmiku piirkond. Tulenevalt eeltoodust seatakse Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu võõrandamisel kinnistule tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks avalikult kasutatava parkla ehitamiseks. Isikliku kasutusõiguse ala on kinnistu osa pindalaga 5000 m2. Parklal peaks olema head juurdesõidu võimalused ning soovitavalt teega (ühistranspordi peatusega) ühel tasapinnal.

Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 korralduse nr 2694-k alusel on Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A asuv kinnistu Tallinna Kommunaalameti valitsemisel ja bilansis.

Tallinna Linnavalituse 18. juuni 2003 korralduse nr 1571-k lisa 8 alusel on nimetatud kruntidele jäävad rajatised Kommunaalameti bilansis soetusmaksumusega 5 803 480 krooni.

Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A asuvate maatükkide maksustamishind on hetkel  834 028 krooni kokku.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2004 korraldusele nr 1439-k on 21. juulil 2004 Tallinna linna ja MTÜ Elamussport (registrikood 80191190) vahel sõlmitud kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping tähtajaga kuni 21. juulini 2009. Nimetatud lepingu punkti 5.1 kohaselt on õigustatud isikul õigus kasutada isikliku kasutusõiguse ala avalikuks kasutamiseks ettenähtud skatepargina ja selleks vajalike ajutiste ehitistena.

Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ 30. augusti 2007 eksperthinnangu nr 2517/087 kohaselt on  Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A asuva kinnistu turuväärtuseks 31 100 000 (kolmkümmend üks miljonit ükssada tuhat) krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Asjaõigusseaduse § 172-1841, § 225, § 226, § 228, Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 määrusega nr 16 kinnitatud Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korrast, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidest 11 ja 12 ning   Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1.

Linnavara võõrandamise korra (edaspidi kord) punkti 10.1 alusel otsustab kinnisvara võõrandamise linnavolikogu. Korra punkti 14 alusel linnavara võõrandamise otsus sisaldab linnavara nimetust, asukohta ja põhinäitajaid, linnavara võõrandamise õiguslikku alust ja viisi ning vajadusel muid linnavara müügi tingimusi. Korra punkt 16.1 näeb ette, et linnavara müügi viisiks on avalik kirjalik enampakkumine ja punkti 22.1 järgi kinnisvara võõrandamisel avalikul enampakkumisel määrab vara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu.

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punkt 11 sätestab, et linnavara täieneb seaduste ja tehingute alusel ja punkti 12 alusel linna poolt omandatav vara loetakse selle linnavara valitseja valitsemisel olevaks, kellele see vara Tallinna õigusaktidega sätestatud korras või tehingute alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vara vastu võtma.

Asjaõigusseaduse § 225 lg 1 kohaselt koormab isiklik kasutusõigus kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele reaalservituudile ning § 228 kohaselt kohaldatakse isiklikule kasutusõigusele lisaks §-des 225-227 sätestatule reaalservituudi vastavaid sätteid.

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Natalie Neill, 640 45 14, Tallinna Elamumajandusameti linnavara müügi ja hanke osakonna vanemspetsialist