TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

     10. oktoober 2007 nr 47

 

 

Päevakorrapunkt 22

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

 

„Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük”

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

. oktoober 2007 nr

 

 

 

 

Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriossa number  23147901 sisse kantud korteriomand, mis moodustab 249/747 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78404:407:0049, maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa, asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Nõmme linnaosa, Sõbra tn 45, pindalaga 775 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 2, mille üldpind on 24,90 m² ja mille tähistus plaanil on 2, alghinnaga 430 000 (nelisada kolmkümmend tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ettepanek on müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinna linnas, Nõmme linnaosas, Sõbra tn 45-2 asuv korteriomand (reaalosa suurusega 24,90 m²), alghinnaga       430 000 (nelisada kolmkümmend tuhat) krooni.

Harjumaal, Tallinna linnas, Nõmme linnaosas, Sõbra tn 45-2 asuv korteriomand, mis moodustab 249/747 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78404:407:0049, maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa, pindalaga 775 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 2, mille üldpind on 24,90 m² ja mille tähistus plaanil on 2, on  kantud 21. juunil 2007 Tallinna linna omandina korteriomandi kinnistusregistrisse (registriosa number 23147901).

Sõbra tn 45 kinnistu asub Nõmme linnaosas Hiiu asumi piirkonnas ja paikneb Vabaduse puiestee läheduses Sõbra tänava ääres. Juurdepääs kinnistule on Sõbra tänavalt. Lähiümbrus on hoonestatud valdavalt ühe- ja kahekorruseliste eramutega.

Kinnistul paikneb madalvundamendil keldrita ja eterniitkatusekattega viilkatusega ning krohvitud välisseintega ühekorruseline kivist barakk-tüüpi ehitis (elamu suletud netopinnaga 74,7 m², ehitusaluse pindalaga 92 m². Ehitatud 1952. aastal. Ahjuküttega ning kahe sisse- ja väljapääsuga ning tsentraalse külma vee- ja kanalisatsioonitrassiga varustatud barakk-tüüpi elamus on kaks korterit, millest üks kuulub Tallinna linnale.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõuga käsitletaksegi Tallinna linnale kuuluva Nõmme linnaosas, Sõbra tn 45-2 asuva asustamata ja kasutusse andmata korteriomandi müümist avalikul kirjalikul enampakkumisel.

Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi reaalosa moodustab ühekorruselises elamus vaatega Sõbra tänava poole ja elamu otsa poole jääv eluruum nr 2 (tuba, köök, koda ja WC reaalosa suurusega 24,90 m²). Ahjuküttega ja tsentraalse vee- ning kanalisatsioonitrassiga varustatud eluruumil nr 2 on eraldi sisse- ja väljapääs sisehoovi. Käesoleval seisab asustamata ja kasutusse andmata eluruum nr 2 tühjana ja on kapitaalremonti vajavas seisukorras.

Tulenevalt eeltoodud põhjusest tegi Nõmme Linnaosa Valitsus oma 01. august 2007 kirjaga nr 2-1.1/567 ettepaneku müüa asustamata ja kasutusse andmata Sõbra tn 45-2 asuv korteriomand avalikul enampakkumisel.

Vastavalt AS Rime Kinnisvara Vahendus eksperthinnangule (töö nr 1940907TH) on Tallinna linnas, Nõmme linnaosas, Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi turuväärtuseks 290 000 (kakssada üheksakümmend tuhat) krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1 (kinnisvara puhul on linnavara võõrandamise otsustaja linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul), 14 (näeb ette parameetrid, mida linnavolikogu otsus peab sisaldama), 16.1 (määrab kindlaks linnavara müügi viisi so avalik kirjalik enampakkumine) ja 22.1 (linnavara võõrandamisel avaliku kirjaliku enampakkumise korras määrab kinnisvara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu).    

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

10 . oktoober 2007

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Sirje Raudtamm, 640 4518, linnavara müügi ja hanke osakond, Tallinna Elamumajandusamet