TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

     10. oktoober 2007 nr 47

 

 

Päevakorrapunkt 17

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

                       2007 nr

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks

 

 

 

Aluseks võttes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga täiendada Hasartmänguseaduse paragrahvi 8 uue lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Õnnemängukohtade lahtiolek on keelatud Eesti Vabariigi aastapäeval – 24. veebruaril, taasiseseisvumispäeval – 20. augustil, emakeelepäeval – 14. märtsil, emadepäeval – maikuu teisel pühapäeval, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval – 1. juunil, teadmistepäeval – 1. septembril.”.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil edastada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt pöördutakse Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga täiendada Hasartmänguseaduse paragrahvi 8 uue lõikega 9 eesmärgiga keelata õnnemängukohtade lahtiolek Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, emakeelepäeval 14. märtsil, emadepäeval - maikuu teisel pühapäeval, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval 1. juunil, taasiseseisvuspäeval 20. augustil ja teadmistepäeval 1. septembril.

Linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3, mille kohaselt on valla või linna volikogul ja kohaliku omavalitsuse üksuste liidul õigus esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekuid seaduste ning teiste õigusaktide vastuvõtmiseks või muutmiseks ning Tallinna põhimääruse § 40, mille kohaselt linnavolikogul on õigus esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekuid seaduste ja teiste õigusaktide vastuvõtmiseks ja muutmiseks.

Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2007 otsusega nr 218 "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele" tehti Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks esitada linnavolikogule 1. novembriks 2007 otsuse eelnõu ettepaneku esitamiseks Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmiseks, eesmärgiga keelata kasiinode lahtiolek Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, emakeelepäeval 14. märtsil, emadepäeval – maikuu teisel pühapäeval, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval 1. juunil, taasiseseisvumispäeval 20. augustil ja teadmistepäeval 1. septembril. Esitatud päevade loetelus, millal õnnemängude mängukohad peaksid olema suletud, on pühade ja tähtpäevade seaduses sätestatud rahvuspüha 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev, riigipüha 20. august – taasiseseisvumispäev, riiklikud tähtpäevad: 14. märts – emakeelepäev ja emadepäev - maikuu teine pühapäev ning pühade ja tähtpäevade seaduses sätestamata päevad: rahvusvaheline lastekaitsepäev ja teadmistepäev 1. september.

Kehtiva hasartmänguseaduse § 8 lg 8 kohaselt võib valla- või linnavalitsus kehtestada piiranguid oma haldusterritooriumil asuvate mängukohtade lahtiolekuajale, kuid ei võimalda kehtestada piirangut mängukohtade lahtiolekuajale päevade lõikes.

Hasartmänguseaduse § 8 lõikega 9 täiendamise eesmärk on üleriigiliselt reguleerida õnnemängukohtade lahtiolekut ülalnimetatud päevadel, st keelata õnnemängukohtade lahtiolek eelnõus nimetatud päevadel. Õnnemängukohtade suur arv, eriti Tallinnas, nende ööpäevaringne lahtiolek ja töötamine 365 päeva aastas, on ületanud elanikkonna taluvuse piirid ning mõjutab tervet ühiskonda negatiivselt.

Esitatud linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt oleksid kuuel päeval aastas õnnemängukohad suletud, mis võimaldaksid nimetatud päevadel ka hasartmängusõltuvusse sattunud lapsevanematel olla oma perega koos ja aktiivselt tegeleda lastega.

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Ettevõtlusamet

 

 

Koostaja: Aave Jürgen Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistus, 6404228, 04.10.2007