TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

                       detsember 2007 nr

 

Text Box:          EELNÕU
        18.10.2007

Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Alkoholiseaduse § 42 lg 1 p 1 alusel lähtuvalt eesmärgist tagada müüjate vajalik hoolsus Alkoholiseaduse § 47 lõikes 2 sätestatud alaealistele alkohoolse joogi võõrandamise keelu järgimisel.

 

 

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määrust nr 29 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

 

„12. Alkohoolse joogi jaemüüki teostavas kaupluses, kus on olemas arvutipõhine kassasüsteem, peab kassasüsteemi olema installeeritud müüjale suunatud teade, mis alkohoolse joogi müügi igakordsel fikseerimisel tuletab müüjale meelde alaealistele alkohoolse joogi võõrandamise keeldu ja vajadust kontrollida kahtluse korral ostja isikut tõendavat dokumenti.”

 

§ 2. Määrus jõustub 01. märtsil 2008.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

“ Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine” juurde

 

 

Käesoleva eelnõuga tehakse Tallinna kauplustele, mis kauplevad alkoholiga ja samas kasutavad arvutipõhiseid kassasüsteeme, ülesandeks täiustada neid süsteeme, sisestades sinna kirje, mis tuletab müüjale meelde alaealistele alkoholi võõrandamise keeldu ja vajadust kontrollida kahtluse korral ostja isikut tõendavat dokumenti ning mis aktiveerub automaatselt iga kord, mil vormistatakse alkoholi müük.

Prisma Peremarket on sel sügisel toonud oma kaupluste kassadesse uuendusliku alkoholimüügi kontrollsüsteemi. Kassamasinate ekraanidele ilmub alkoholi läbilöömisel märge, mis tuletab müüjale meelde vajadust kontrollida ostja vanust.

Et aidata kassapidajatel ära hoida alkoholimüüki alaealistele, on eelnõu algataja hinnangul otstarbekas Prisma poolt astutud vastutustundlikku sammu üldistada. Ajal, mida iseloomustavad pikad järjekorrad kaupluste kassades ja müüjad soovivad teenindada kliente võimalikult kiiresti, on vajadus kontrollida nooremapoolsete õlleostjate vanust lihtne ununema. Mainimata ei saa ka jätta  just noorte kassapidajate ebalevust dokumendi küsimisel. Kui aga müüja ees olevale ekraanile ilmub teade „Alaealistele müük keelatud. Küsi dokumenti!”, „Alla 18-aastastele keelatud. Kontrolli vanust!” vms, teravdab see müüja tähelepanu, samuti lisab enesekindlust tema seadusest tuleneva kohustuse teostamisel.  

Eelnõu algataja rõhutab, et kavandatav abinõu ei kehtiks nende (enamjaolt väiksemate) ettevõtete puhul, kus kassasüsteem puudub ja alkoholi müüki fikseeritakse lihtsate kassaaparaatide kaudu. Meetme kehtestamine ei tähenda, nagu peaksid kõik Tallinnas alkoholi turustavad kauplused endale kassasüsteemi soetama. Kuid juhul, kui ettevõtja on pidanud seni või peab tulevikus vajalikuks kassasüsteemi kasutusele võtta, tuleks tal süsteem ka vastavalt seadistada.

Põhimõtteliselt toimiks uuendus sarnaselt pandipakendiga. Teatavasti seostatakse joogid, mis asuvad pandiga hõlmatud pudelites või purkides, müügieelsel kassasüsteemi sisestamisel kohe pandiga nii, et pudelile või purgile kantud triipkoodi vastu vöötkoodilugejat asetades ilmub kassa ekraanile lisaks toote hinnale automaatselt ka pandisumma (0.50 või 1.00 EEK).

Asjatundjatega vesteldes on selgunud järgmist: a) uuendus on infotehnoloogiliselt võimalik; b) kuna uuenduse juurutamine pole infotehnoloogiliselt keerukas, siis ei kaasne selle juurutamisega ettevõtjale ülemääraseid kulutusi, jäädes üldjuhul oma IT-toega sõlmitud lepingu piiresse; c) ettevõtja jaoks on esmatähtis, et meedet ei tuleks kasutusele võtta üleöö.

Eelnõu menetlemise käigus on algataja valmis diskussiooniks kõneksoleva abinõu laiendamisest ka toitlustusettevõtetele.

Asjaomased õigusaktid: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12804876

http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=97095

 

Tarmo Kruusimäe

Linnavolikogu liige

 

Koostaja: Tarmo Kruusimäe. 18.10.2007. 694 3233

 

 

Eelnõu esitaja: Tarmo Kruusimäe, linnavolikogu liige.

 

Eelnõu koostaja: Tarmo Kruusimäe. 18.10.2007. 694 3233