TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    14. november 2007 nr 52

 

 

Päevakorrapunkt 31

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna ühisveevarustuse ja
-kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja  nende piiride kirjelduste kehtestamine”.

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine”.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

Linnasekretäri ülesannetes


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

    november 2007 nr

 

 

 

 

Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 3 alusel

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada Tallinna haldusterritooriumil 10 ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonda vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkondade kirjeldused vastavalt lisale 2.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2000 otsus nr 133 “Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arenduspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kinnitamine” ja 15.juuni 2000 otsus nr 214 “Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kinnitamine”.

4. Tallinna Linnavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Ettevõtlusametile ja aktsiaseltsile Tallinna Vesi.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu     novembri 2007 otsusega nr

LISA 1


KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu     novembri 2007

otsusega nr

LISA 2

 

Tallinna ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni tegevuspiirkondade kirjeldused

 

 

 

1. Tallinna põhitegevuspiirkond piirneb teiste tegevuspiirkondade ja linna piiriga.

2. Mähe 1 tegevuspiirkond piirneb: Lodjapuu tee – linna piir – Pärnamäe tee 36 (Pärnamäe kalmistu) piir - Pärnamäe tee - Pärnamäe tee 51 kinnistu piir - Lepiku tee 27A kinnistu piir kuni Metsakalmistu piirini - Metsakalmistu piir – Tallinna linna hoiumetsa (Kloostrimetsa) piir kuni Randvere tee 82A kinnistu piirini - Randvere tee 82A lõunapoolne kinnistu piir - Randvere tee kuni Randvere tee 73A piiripunktini nr 7 – Mähe oja kuni Lodjapuu teeni.

3. Mähe 2 tegevuspiirkond piirneb: Mähe oja Lodjapuu teest Randvere teeni (Mähe 1 piir) – Randvere tee – Randvere tee 69A lõunapoolne piir – Ranniku tee 48 (Merivälja pansionaat) piir – Merivälja hoonestatud ala kinnistute piir kuni Viimsi raudteeni – raudtee kuni Lodjapuu teeni.

4. Kakumäe tegevuspiirkond piirneb: Tiskre oja Rannamõisa teest Kakumäe laheni - Kakumäe ja Kopli lahe rannajoon kuni Vabaõhumuuseumi piirini - Vabaõhumuuseumi piir kuni Vabaõhumuuseumi teeni - Õismäe raba peamagistraalkraav kuni Vana-Rannamõisa teeni - Rannamõisa tee 12b kinnistu kirdepoolne piiripunkt – Rannamõisa tee 12b kinnistu kagupoolne piir – Rannamõisa tee 12b kuni 20a kinnistute lõunapoolsed piirid kuni Tiskre ojani.

5. Vana-Pääsküla tegevuspiirkond piirneb: linna piir punktist 161 kuni punktini 162 – Pääsküla jõgi – Pärnu mnt – Pärnu mnt 536÷552 kvartali lõuna-, lääne- ja põhjapoolne piir kuni Pärnu mnt-ni – Pärnu mnt – Pärnu mnt 433 kinnistu põhjapoolne piir (TREV I maakasutuspiir) kuni linna piiripunktini 161.

6. Kopli poolsaare tipu tegevuspiirkond piirneb: Kopli 103 kinnistu idapoolne piir - Kopli lahe rannajoon - Paljassaare lahe rannajoon kuni Kopli 103 idapoolse piirini.

7. Haabersti ettevõtlusala tegevuspiirkond piirneb: Rannamõisa tee - Lõuka tn - Vabaõhumuuseumi tee - magistraalkraav - Paldiski mnt 104A-P elamukvartali läänepoolne piir kuni Rannamõisa teeni.

8. Tähetorni-Paldiski mnt ettevõtlusala tegevuspiirkond piirneb: Tähetorni tn - Paldiski mnt - Tähetorni tööstus- ja äripiirkonnast põhja poole jääv piirnev tänav - ettevõtlusala idapoolne piir Tähetorni tn-ni.

9. Väo tegevuspiirkond haarab maad Paekivitoodete tehase AS ja Väokivi OÜ maakasutuspiirides.

10. Aegna saare tegevuspiirkond haarab kogu Aegna saart kuni saare merepiirini.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine” juurde

 

 

 

Käesoleva otsusega kinnitatakse Tallinna haldusterritooriumil 10 ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonda. Mõigu ja Raku-Raudalu ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnad liidetakse Tallinna põhitegevuspiirkonnaga.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 3 kohaselt kehtestab vee-ettevõtja tegevuspiirkonnad kohaliku omavalitsuse volikogu oma otsusega.

Tallinna linn on Tallinna Linnavolikogu 20.aprilli 2000 otsusega nr 133 jagatud kaheteistkümneks vee-ettevõtluse arenduspiirkonnaks millele linn peab määrama vee-ettevõtjad, sõlmima nendega vee- ja kanalisatsiooni teenuste osutamise lepingud ja teostama kontrolli ja järelevalvet vee-ettevõtjate tegevuse üle. Tallinna Linnavolikogu 15.juuni 2000 otsusega nr 214 kehtestati 12 ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonda kuid ei tühistatud 20.aprilli 2000 otsust nr 133.

Nimetatud piirkondade määramisel lähtuti planeeringutest, vesikondade piiridest, võimalusel kinnistupiiridest ning võrkude arendamise komplekssusest. Lisaks AS Tallinna Vesi põhitegevuspiirkonnale paiknevad ülejäänud 11 piirkonda Tallinna asumites kus puuduvad AS Tallinna Vesi võrgud. Piirkondade piiriettepanekud kooskõlastati ning korrigeeriti vastavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti seisukohtadele ning võimalusel arvestati ka piirkondades tegutsevate ettevõtjate põhjendatud nõudmisi.

Tallinna Linnavolikogu 30.novembri 2000 otsusega nr 396 määrati vee-ettevõtjaks Tallinna  ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas AS Tallinna Vesi.

 

Tallinna Linnavolikogu 19.augusti 2004 otsusega nr 182 määrati vee-ettevõtjaks Tallinna  ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Mõigu ja Raku-Raudalu tegevuspiirkondades AS Tallinna Vesi.

AS Tallinna Vesi on oma 24.09.2007 kirjaga nr 6/0737830 esitanud Tallinna Linnavolikogule taotluse liita Mõigu ja Raku-Raudalu ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonnad Tallinna põhitegevuspiirkonnaga.

Tulenevalt eeltoodust tehakse Tallinna Linnavolikogule ettepanek tunnistada kehtetuks 20.aprilli 2000 otsus nr 133 ja 15.juuni 2000 otsus nr 214 ning kinnitada Tallinna haldusterritooriumil 10 ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonda kus Mõigu ja Raku-Raudalu ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnad on liidetud Tallinna põhitegevuspiirkonnaga.

Õigusakti koostamisel on kasutatud järgmiseid viiteid:

1.      Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (§6 lg 1)

2.      Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (§ 7 lg 3)

3.      Tallinna Linnavolikogu 20.aprilli 2000 otsus nr 133

4.      Tallinna Linnavolikogu 15.juuni 2000 otsus nr 214

5.      Tallinna Linnavolikogu 30.novembri 2000 otsus nr 396

6.      Tallinna Linnavolikogu 19.augusti 2004 otsus nr 182

 

 

 

 

 

Deniss Boroditš

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Kommunaalamet

 

 

Koostaja: Reio Vesiallik, Tallinna Kommunaalamet, projektijuht