TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    21. november 2007 nr 53

 

 

Päevakorrapunkt 21

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine”.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2, Konkurentsiseaduse § 17 lõike 1 ja Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 3 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korras tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5 täiendatakse alapunktidega 5.1 ja 5.2 järgmises sõnastuses:

“5.1 Käesoleva korra punktis 3 nimetatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hind kujundada selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

5.1.1 tootmiskulude katmine;

5.1.2 kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;

5.1.3 keskkonnakaitse tingimuste täitmine;

5.1.4 põhjendatud tulukus;

5.1.5 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale vee-ettevõtja põhitegevuspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 22. märtsi 1999.

5.2 Linnavalitsusel töötada välja käesoleva korra alapunktis 5.1.5 nimetatud vee-ettevõtja põhitegevuspiirkonna elanikkonnale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisest tingitud vee hinnatõusu hüvitamise kord.”.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsusel esitada ühe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest elanikkonnale vee hinnatõusu hüvitamise kord Tallinna Linnavolikogule.

§ 3.  Määrus jõustub 3. detsembril 2007.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

“Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine” juurde

 

 

 

Linnavolikogu määruse eelnõuga täiendatakse Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korda (edaspidi: kord) põhimõtetega, millest Tallinna Linnavalitsus (edaspidi: Linnavalitsus) peab lähtuma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna kujundamisel, eelkõige põhimõttest tagada vee-ettevõtjale läbi veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale nn vanades elamupiirkondades.

Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: Linnavolikogu) määruse eelnõu koostamise aluseks on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõiked 1 ja 2, Konkurentsiseaduse § 17 lõige 1 ning

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõige 3.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita, lõike 2 kohaselt omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvialakoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest.

Konkurentsiseaduse § 17 lõige 1 sätestab eri- või ainuõigust omavale ettevõtjale võib talle selle õiguse andnud riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus määrata kasutatavad hinnad, arvestades ettevõtja põhjendatud kulusid, või kehtestada muid tingimusi või kohustusi, et selle ettevõtja kaupade ostjad või sellele ettevõtjale kaupade müüjad ei satuks oluliselt halvemasse olukorda kui vaba konkurentsi puhul antud valdkonnas.

1) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõige 3 sätestab paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
1) tootmiskulude katmine;
2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
4) põhjendatud tulukus;

5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.

Korra muutmise vajaduse tingib asjaolu et moodustatakse piirkond, kus ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi vastavalt Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 3 täiendamine punktiga 5, mis näeb ette ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni teenuse hinna kujundamise selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale. Seega näeb antud seadusemuudatus ette võimaluse tagada vee-ettevõtjale nn vanades elamupiirkondades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise kulutuste katmine läbi veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna.

Selguse ning seadusega parema kooskõla saavutamise mõttes kehtestatakse linnavolikogu määruse eelnõuga ka teised ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikes 3 ette nähtud tingimused, mida tuleb samuti vee-ettevõtjale veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kujundamise kaudu tagada.

Linnavolikogu määruse eelnõu § 1 punktiga 1 täiendatakse korra punkti 5 alapunktidega 5.1 ning 5.2.

Lisatava alapunktiga 5.1 nähakse ette tingimused – 1) tootmiskulude katmine, 2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine, 3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine ja 4) põhjendatud tulukus, mille tagamist vee-ettevõtjale peab Linnavalitsus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna kehtestamisel silmas pidama, 5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale vee-ettevõtja põhitegevuspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 22. märtsi 1999.

Lisatava alapunktis 5.1.5 nimetatud tingimustele täiendav põhimõte ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna kujundamisele sellises vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas, kus vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale asub piirkond, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. Antud põhimõtte kohaselt tuleb sellises vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kaudu lisaks alapunktis 5.1 nimetatud tingimustele tagada ka nn vanades elamupiirkondades ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamine. Antud põhimõtet kohaldatakse vaid vee-ettevõtja põhitegevuspiirkonnas, kelle tegevuspiirkonnas asuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt nn vanad elamupiirkonnad, kuna ühe vee-ettevõtja tegevuspiirkonna arendustegevuse kulude katmine teiste vee-ettevõtjate piirkondade elanikkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kaudu on põhjendamatu.

Lisatava alapunktiga 5.2 nähakse ette, et Linnavalitsus töötab välja ning Linnavolikogu kinnitab korra alapunktis 5.1.5 nimetatud vee-ettevõtja tegevuspiirkonna elanikkonnale ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamisest tingitud vee hinnatõusu hüvitamise korra.

Linnavolikogu määruse eelnõu §-ga 2 kohustatakse Linnavalitsust esitama Linnavolikogule ühe kuu jooksul elanikkonnale vee hinnatõusu hüvitamise korra.

Tallinna Linnavalitsus teeb ettepaneku jõustada linnavolikogu määrus esimesel võimalusel ja soovitavalt 3. detsembril 2007.

Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri määrus nr 47 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

 

Abilinnapea

 

 

Koostaja: Arne Tunis, 6404238, Tallinna Ettevõtlusamet

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Ettevõtlusamet