TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    28. november 2007 nr 54

 

 

Päevakorrapunkt 28

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

     2007 nr

 

 

Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1, Maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning Kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 alusel.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” alljärgnevalt:

1) lisada punkt 5.17 ja sõnastada see järgmiselt: “5.17 ettevõtte või selle omaniku logo ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnisasjal, kus ettevõte või selle omanik tegutseb.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

“ Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine” juurde

 

 

 

Käesoleva linnavolikogu määruse eelnõuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu                  12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” (edaspidi kord). Korra muutmisega laiendatakse reklaamide osakaalu, mida ei maksustata reklaamimaksuga. Muudatus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2008.

Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” (edaspidi kord) muutmisel juhindutakse alljärgnevatest õigusaktidest:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 (Volikogul on seaduse alusel õigus kehtestada makse ja panna peale koormisi.), § 22 lg 1 p 2 (Volikogu ainupädevusse kuulub…kohalike maksude kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine.) ja § 36 lg 1 (Kohalikud maksud ja maksumäärade muudatused kehtestatakse enne valla- või linnaeelarve või lisaeelarve vastuvõtmist või eelarve muutmist ja neid rakendatakse eelarveaasta algusest või koos lisaeelarve või eelarve muutmisega.);

Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 (Kohalikud maksud kehtestatakse valla- või linnavolikogu määrusega vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatud tingimustele.);

Kohalike maksude seaduse § 2 lg 1 (Valla- või linnavolikogul on õigus käesoleva seaduse alusel anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks.), § 5 p 5 (Kohalikud maksud on reklaamimaks) ja § 10 lg 2 (Maksustamisele kuuluvate kuulutuste ja reklaami … loetelu kehtestab volikogu.).

Korda lisatakse üks uus säte ja nimelt punkt 5.17, millega vabastatakse reklaamimaksust ettevõtte või selle omaniku logo ja/või nimega lipud, mida eksponeeritakse kinnisasjal, kus ettevõte või selle omanik tegutseb.

Tallinnas on tekkinud olukord, kus mitmetel ettevõtjatel on oma tegutsemiskoha ette paigaldatud küll lipuvardad, kuid lippe heisatud ei ole. Tekkinud olukorra üheks põhjenduseks on asjaolu, et lippudel eksponeeritav on käsiteldav reklaamina Reklaamiseaduse tähenduses. Seega on ettevõtjad paigaldanud küll lipuvardad, kuid pole heisanud lippe, et mitte maksta reklaamimaksu. Reklaamimaksu vabastuse andmine lahendaks tekkinud olukorra. Lisaks aitaksid heisatud lipud muuta Tallinna linnapilti ka kaunimaks.

Linnavolikogu määruse eelnõu kohaselt oleks reklaamimaksust vabastatud need lipud, mis vastavad teatud kriteeriumitele.

Nimelt nõutavate kriteeriumite täitmiseks peab:

esiteks olema lippudel eksponeeritud ettevõtte või selle omaniku logo ja/või nimi;

teiseks oluliseks kriteeriumiks loetakse seda, et lipud on reklaamimaksust vabastatud vaid juhul kui seal on eksponeeritud ettevõtte või selle omaniku logo ja/või nimi. Juhul kui lipul eksponeeritakse lisaks eelpooltoodule ka muud, ei kuulu maksuvabastus kohaldamisele;

kolmandaks oluliseks kriteeriumiks on nõue, et lipud peavad olema eksponeeritud kinnisasjal, kus ettevõtte või selle omaniku tegutseb.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 50 tähenduses on kinnisasi maapinna piiritletud osa (maatükk). Seega nähakse eelnõus ette kolmanda kriteeriumina, et lipud, milledel on eksponeeritud logo ja/või nimi, on vabastatud reklaamimaksust tingimusel kui need on eksponeeritud kinnisasjal, kus ettevõte või selle omanik tegutseb.

Linnavolikogu määruse eelnõu kohaselt jõustub määrus 1. jaanuarist 2008. Selline määruse jõustumise tähtaeg eelnõus tuleneb Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 36 lg, mis sätestab, et kohalikud maksud ja maksumäärade muudatused kehtestatakse enne valla- või linnaeelarve või lisaeelarve vastuvõtmist või eelarve muutmist ja neid rakendatakse eelarveaasta algusest või koos lisaeelarve või eelarve muutmisega.

Linnavolikogu määruse eelnõu ettevalmistamise aluseks olevad õigusaktid:

http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=90831

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12849896

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12849826

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=958154

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12806823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

 

Abilinnapea

 

 

Koostaja: Tõnis Veinberg, 640 4433, reklaamimaksu osakonna juhataja, Tallinna Ettevõtlusamet

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Ettevõtlusamet