TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    28. november 2007 nr 54

 

 

Päevakorrapunkt 60

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu  „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

detsember 2007 nr

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2 ja 3, Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, Kohalike maksude seaduse § 4 lõike 1 punkti 8, § 5 punkti 10 ja § 14¹ ning Liiklusseaduse § 501 lõike 1 ja lõike 2 punktide 1, 2 ja 3 alusel.

 

 

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” lisas tehakse järgmised muudatused:

1) 4.3.4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„ 4.3.4 elaniku aastakaart või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise aastakaardi olemasolu kohta;“

2) määrust täiendatakse punktiga 4.3.41 järgmises sõnastuses

„4.3.41 hooajakaart või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise hooajakaardi olemasolu kohta;”

3) punkti 4.3.5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„ 4.3.5 parkimise soodusluba või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise soodusloa olemasolu kohta;“

4) punkti 4.4 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:

„4.4 Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel peab sõiduki esiklaasile olema paigaldatud vastava mobiilsideoperaatori logoga märgis. Elektroonilise aastakaardi, elektroonilise hooajakaardi või elektroonilise soodusloa olemasolul, ei ole nimetatud parkimisõigust tõendava dokumendi paigaldamine sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nõutav”.

5) punkti 5.3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„ 5.3 Pirita tasuline parkimisala, mis on piiritletud Tallinna lahe – Pirita jõe – Kalmuse tee – Kloostrimetsa tee – Metsavahi tee – E.Bornhöe tee – Jahimehe tee – Mõrra tee – E.Bornhöe tee – Randvere tee – Kuusenõmme tee – Mähe tee – Andrekse tee – Ranniku tee – Ranniku põik – Viimsi tee ja Tuule teega“.

6) punkti 5.4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„ 5.4 Mootorsõidukite avalikud tasulised parkimisalad tähistatakse liikluskorraldusvahenditega. Avalikke tasulisi parkimisalasid piiritlevad tänavad kuuluvad tasulisse parkimisalasse täies mahus“.

7) punkti 5.5.3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„ 5.5.3 Pirita linnaosas ajavahemikul 15. maist kuni 15. septembrini kella 10.00-st kuni 22.00- ni”.

 

 

 

8) punkti 6.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„ 6.1.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit) 4 krooni”;

9) punkti 6.1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„ 6.1.2 kuukaart 2000 krooni”;

10) punkti 6.2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„ 6.2.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit) 9 krooni”;

11) punkti 6.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„6.2.2 kuukaart 3500 krooni”;

12) punkti 6.3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„6.3.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit) 18 krooni”;

13) punkti 6.3.2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„6.3.2 kuukaart 4500 krooni”;

14) punkti 6.4.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„6.4.1 kella 07.00-st kuni kella 22.00-ni iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit) 9 krooni”;

15) punkti 6.4.2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„6.4.2 kella 22.00-st kuni kella 07.00-ni iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit) 4 krooni”;

16) punkti 6.5.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„6.5.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit) 3 krooni;

17) punkti 6.6 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„6.6 Aastakaart kesklinna tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks 600 krooni“

18) määrust täiendatakse punktiga 6.7 järgmises sõnastuses:

„6.7 Hooajakaart (15. maist kuni 15 septembrini) Pirita tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks 100 krooni“

19) punkti 7.4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„ 7.4 Õigust soodustusele tõendab transpordiameti parkimise soodusluba või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise soodusloa olemasolu kohta.”

20) punkti 7.6 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„7.6 Parkimistasu maksmisest on vabastatud sõidukijuht „Pargi ja reisi“ parklates parkimisel Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis  kasutusesoleva kehtiva päeva- või pikemaajalise perioodipileti esitamisel“.

21) punkti 8. muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:

„8. Maksusoodustused elanikele ja nende andmise kord”;

22) punkti 8.1. muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„8.1 Elanikul, kelle elukoht on olnud vähemalt üks aasta taotluse esitamisele vahetult eelneval perioodil rahvastikuregistri andmetel Tallinn, kelle elukoht taotluse esitamisel asub  rahvastikuregistri andmetel Tallinna avaliku tasulise parkimisala piires ning kelle ees- ja perekonnanimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus saada tema kasutuses oleva sõiduki parkimiseks elukoha piirkonnas vastavalt punktis 6.6 või 6.7 nimetatud tasu maksmisel aastakaart või hooajakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks eelnimetatud soodustustest ühe sõiduki parkimiseks. Taotluse esitajale aastakaardi või hooajakaardi andmise otsustab transpordiamet, märkides loale sõiduki registreerimisnumbri, loa kehtivuse aja ja parkimispiirkonna, kus on parkimine lubatud. Soodustuse saaja nõusolekul edastatakse teatis elektroonilisest loast taotluses näidatud elektronposti aadressil.

23) punkti 8.11 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„8.11 Elanikul, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ning kelle nimi on kantud mootorsõiduki registreerimistunnistusele, on õigus isikut tõendava dokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse esitamisel saada üks 25% maksusoodustusega määruse punktis 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2 või 6.5.4 nimetatud kuukaart. Soodustus kehtib füüsilisele isikule.

 

 

 

 

24) punkti 8.9 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:

„8.9 Soodusluba või punktides 6.6 või 6.7  nimetatud aastakaart või hooajakaart annab õiguse mootorsõiduki parkimiseks loal näidatud avalikul tasulisel parkimisalal.

25) punkti 8.101 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:

„8.101.Kui ilmneb, et isik on esitanud valeandmeid, isikul on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg, isiku rahvastikuregistri järgne uus elukoht on väljaspool tasulise parkimise ala või soodustuse andmise alus langeb ära, tunnistab transpordiamet antud aastakaardi, hooajakaardi või soodusloa kehtetuks, tehes otsuse adressaadile teatavaks, otsuse saatmisega isiku poolt loa taotlemisel näidatud postiaadressile. Aastakaardi või soodusloa kehtetuks tunnistamisel parkimistasu ei tagastata. Parkimistasu tagastamist võib taotleda proportsionaalselt soodusloa kasutamata kehtivusaja ulatuses üksnes punkti 8.4.1 alusel väljastatud soodusloa kehtetuks tunnistamisel”.

26) punkti 10.4.8 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:

” 10.4.8 linnatranspordi osakonna kontrolör”.

 

§ 2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 31. jaanuari 2003 määruse lisa 1 punktid 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 6.5.2, 10.4.3, 10.4.4 ja 10.4.5.

 

§ 3. Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

 

§ 4. Määrus jõustub avaldamisest kolmandal päeval. Käesoleva määruse punktid 6, 8 ja 10 jõustuvad 1. veebruaril 2008.

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine” juurde

 

 

 

Käesoleva eelnõuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrust nr 9 „Parkimistasu kehtestamine”. Muudatuste eesmärk on rakendada elektrooniline elaniku aastakaart ja korrastada Pirital parkimist rannahooajal ning moodustada Pirita tasulistest parkimisaladest ühtne tervik. Samuti muudetakse paremini mõistetavaks Pirita tasulised parkimisajad ja hinnad. Parkimiskoormuse suurenemise tõttu üldisest hinnatõusust ja inflatsioonist korrigeeritakse parkimistasu määrasid. Seoses õigusliku olukorra muutumisega Eesti liitumisel Schengeni viisaruumiga ja sellest tulenevalt ARK poolt sõidukite rentnike ja kasutajate andmete kandmise lõpetamisega sõidukite registreerimistunnistusele, mis asendub vastutava kasutaja andmete kandmisega  registreerimistunnistusele, esineb vajadus viia määrus vastavusse muutuva õiguskorraga. Täpsustatakse „Pargi ja reisi“ parklates parkimise korda ja maksuhalduri ametnike loetelu.

 

Liiklusseaduse § 501 lg 2 p 2 ja 3 kohaselt on kohalikul omavalitsusel õigus oma territooriumil kehtestada määrusega parkimistasu määr või diferentseeritud määrad ning parkimistasusoodustused ja vabastused. Käesoleval ajal on Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” kehtestatud parkimistasu määrad, parkimissoodustused, nende andmise kord ning vabastused. Seoses  muutunud olukorraga defitsiitse parkimisressursi kasutamisel ning selguse huvides muudetakse ja täiendatakse määrust järgnevalt:

 

1) Punkte 4.3.4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „ 4.3.4 elaniku aastakaart või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise aastakaardi olemasolu kohta;”, „4.3.41 hooajakaart või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise hooajakaardi olemasolu kohta;”, punkti 4.3.5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „ 4.3.5 parkimise soodusluba või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise soodusloa olemasolu kohta;“ ning punkti 4.4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „4.4 Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel peab sõiduki esiklaasile olema paigaldatud vastava mobiilsideoperaatori logoga märgis. Elektroonilise aastakaardi, elektroonilise hooajakaardi või elektroonilise soodusloa olemasolul, ei ole nimetatud parkimisõigust tõendava dokumendi paigaldamine sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nõutav”.

 

 

Eeltoodud muudatustega luuakse eeldused elanike elektrooniliste aastakaartide ja sooduslubade kasutusele võtmiseks. See võimaldab mugavalt esitada elaniku aastakaardi saamiseks taotlus elektrooniliselt. Kui taotleja vastab määruses toodud tingimustele, siis edastatakse talle ka teave avatud parkimiskaardist elektrooniliselt, mis sisaldab andmeid aastakaardi kehtivuse ja kasutustingimustest. Elanikul ei ole enam vajadust kulutada enda aega aastakaardi saamiseks Tallinna linna teenindusbüroost.

 

Käeoleval ajal kehtiv liiklusseadus § 501 lg 41 sätestab, et parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel peab sõiduki esiklaasile olema paigaldatud vastava mobiilsideoperaatori logoga märgis.

 

 

 

 

On ilmne, et elektroonilist elaniku aastakaarti või soodusluba ei ole võimalik eksponeerida. Paberkandjale elektroonilise loa väljaprintimine aga ei kannaks elektrooniliste lubade rakendamise eesmärki. Samas ei sätesta liiklusseadus kriteeriume milline peaks olema parkimisõigust tõendav dokument. Seega on elektrooniline elaniku aastakaart kohane tõendamaks soodustuse olemasolu. Sama paragrahvi lg 2 p 3 sätestab, et kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestab määrusega parkimistasusoodustused ja -vabastused.

 

Elaniku aastakaart võimaldab parkida soodustingimustel. Juhul, kui kohalik omavalitsus laiendab soodustuse andmise korraga soodustuse adressaadi õigusi (mitte eksponeerida luba), on see õiguspärane antud sätte alusel, ega lähe vastuollu liiklusseaduse mõttega. Tänasel päeval teeb parkimiskontrolör alati elektroonilise päringu ennem viivistasu otsuse määramist selleks, et tuvastada parkimistasu maksmist mobiilside operaatori vahendusel. Edaspidi hakkab sellise päringu korral laekuma kontrolörile informatsioon ka sellest, kas antud sõidukil on parkimine õigustatud antud kohas elaniku aastakaardi alusel. Kontrolöri päringu vastus ei sisalda isikuandmeid.

 

2) Punkti 5.3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „ 5.3 Pirita tasuline parkimisala, mis on piiritletud Tallinna lahe – Pirita jõe – Kalmuse tee – Kloostrimetsa tee – Metsavahi tee – E.Bornhöe tee – Jahimehe tee – Mõrra tee – E.Börnhöe tee – Randvere tee – Kuusenõmme tee – Mähe tee – Andrekse tee – Ranniku tee – Ranniku põik – Viimsi tee ja Tuule teega“.

 

Käesoleval hetkel kehtivas määruses on loetletud Pirital 8 eraldi asuvat avalikku tasulist parkimisala. Kuigi need alad asuvad lähestikku on liikluskorraldus parkijatele segadust tekitav ja raskesti mõistetav. Suveperioodil, eriti aga rannailmade korral pargitakse sõidukeid massiliselt väljapoole tasulisi parkimiskohti, mille tulemusel on tulnud kaebusi Pirita elanikelt. Ala piiritlemine eeltoodud tänavatega loob parkijaile kergemini arusaadava liikluskorralduse ja aitab konkretiseerida avaliku tasulise parkimisala piire ning ühtlustab parkimiskoormust antud piirkonnas. Kehtestava parkimisala kirjeldust evib endas seletuskirjale lisatud skeem.

 

3) Punkti 5.4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „ 5.4 Mootorsõidukite avalikud tasulised parkimisalad tähistatakse liikluskorraldusvahenditega. Avalikke tasulisi parkimisalasid piiritlevad tänavad kuuluvad tasulisse parkimisalasse täies mahus“.

 

Antud muudatus on vajalik avaliku tasulise parkimisala täpsemal määratlemisel. Ala, kus juht on kohustatud parkimistasu maksma, peab olema üheselt mõistetav. Mitmeid vaidlusi on tõusetunud selle pinnalt, kas määruses nimetatud avalikku tasulist parkimisala piiritlev tänav ise kuulub antud alasse või kuulub ainult üks tänava osa jne. Antud muudatus loob selguse, et määruses nimetatud tänav kuulub alasse täies mahus, s.t. tänava mõlemad pooled.

 

4) Punkti 5.5.3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „ 5.5.3 Pirita linnaosas ajavahemikul 15. maist kuni 15. septembrini kella 10.00-st kuni 22.00- ni”. Käesoleval ajal kehtiva määruse regulatsiooni kohaselt on Pirita avalikel tasulistel parkimisaladel 1. juunist kuni 31 augustini parkimine tasuline pühapäevast neljapäevani kella 10.00-st kuni 21.00-ni, reedel kella 10.00-st kuni laupäeval kella 02.00-ni ning laupäeval kella 10.00-st kuni pühapäeval kella 02.00-ni. Nimetatud  tasulise parkimise ajad on parkijatele raskesti mõistetavad. Sellest tulenevalt olid sagedased tahtmatud eksimused. Selguse huvides on mõistlik kehtestada kindel ajavahemik, kindlate kuupäevade ja kellaaegadega, millal tasuline parkimisala kehtib. Tasuline parkimine Pirita linnaosas ajavahemikul 15. maist kuni 15. septembrini kella 10.00-st kuni 22.00- ni, teeb parkijale üheselt arusaadavaks selle, millal on parkimine tasuline. Selliselt määratletud tasuline parkimine aitab tõhusalt tagada ka antud piirkonna elanikele teede ja tänavate kasutamist ohutuks liiklemiseks.

 

5) Määruses muudetakse ja sõnastatakse punkte järgmiselt: „6.1.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit) 4 krooni”, „6.1.2 kuukaart 2000 krooni”, „6.2.1 iga kuni 15 minutit

 

parkimist (v.a. esimesed 15 minutit) 9 krooni”, „6.2.2 kuukaart 3500 krooni”, „6.3.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit) 18 krooni”, „6.3.2 kuukaart 4500 krooni”, „6.4.1 kella 07.00-st kuni kella 22.00-ni iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit) 9 krooni”; „6.4.2 kella 22.00-st kuni kella 07.00-ni iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit) 4 krooni”; „6.5.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit) 3 krooni, „6.6 Aastakaart kesklinna tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks 600 krooni“ ning määrust täiendatakse punktiga 6.7 järgmises sõnastuses: „6.7 Hooajakaart (15. maist kuni 15 septembrini) Pirita tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks 100 krooni“.

 

Tasuline parkimine on maailmas ainus tõhus regulatsiooni vahend parkimiskoormuse mõõdukuse tagamiseks. Tallinna parkimiskohtade ressursi ja nõudluse suhe on muutunud seoses sõidukite arvu kasvuga selliselt, et varasemal tasemel kehtivad parkimishinnad ei tööta enam parkimiskohtade ressursi regulatsiooni vahendina vajalikul määral. Täiendavate parkimiskohtade rajamine ei ole otstarbekas, sest see põhjustaks täiendavaid liiklusvoogusid juba niigi piiratud kesklinna alal ja kohati oleks see ka võimatu, sest puuduvad parkimiskohtade rajamiseks vastavad kohad.  Seoses eeltooduga on vajalik parkimisvõimaluste tagamiseks ja piiratud parkimisressursi otstarbekamaks kasutamiseks korrigeerida parkimishindu.

 

Parkimiskoormus on suurenenud enam kesk- ja südalinna piirkonnas ning parkimiskohtade maksimaalne täituvus kinnitab, et tänane parkimishind ei reguleeri vajalikul määral parkimiskoormust. Vanalinna kitsastel tänavatel on parkimisintensiivsus suurenenud sedavõrd, et mõnedel kitsastel tänavatel on  jalakäijate liikumine parkivate sõidukite tõttu raskendatud. Parkimishinna tõstmine aitab vähendada vanalinnas parkivate sõidukite arvukust ning samas ka parkimiskohta otsivate sõidukite kahjulikku mõju Tallinna vanalinnale. Parkivate autode arvu vähenemine vanalinnas avardab jalgsikäimise võimalusi. Eeltooduga kooskõlas on vajalik proportsionaalselt tõsta ka parkimise kuukaartide hinda. Pirita on piirkond, kus elanikel on oluliselt suuremad võimalused sõidukite parkimiseks oma kinnistutel, kuna tegemist on väikeelamute piirkonnaga. Analoogselt elanike aastakaartidega Tallinna kesklinnas on loodud ka Pirita elanikele hooajaline parkimiskaart, mis on mõeldud eelkõige neile, kes mingil põhjusel soovivad oma sõidukeid parkida väljaspool kinnistuid.

 

6) Punkti 7.4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „ 7.4 Õigust soodustusele tõendab transpordiameti parkimise soodusluba või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise soodusloa olemasolu kohta.”

 

Eeltoodud muudatus on vajalik õigusakti selguse huvides.

 

7) Punkti 7.6 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „7.6 Parkimistasu maksmisest on vabastatud sõidukijuht „Pargi ja reisi“ parklates parkimisel Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis  kasutusesoleva kehtiva päeva- või pikemaajalise perioodipileti esitamisel“. Kehtiva parkimismääruse redaktsiooni kohaselt on määrus kahemõtteline ning isikud võivad järeldada, et „pargi ja reisi“ süsteemi parklaid saab kasutada ka tunnipiletiga. Õigusselguse huvides on vajalik täpsustada antud sätte sõnastust.

 

8) Punkti 8. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „ 8. Maksusoodustused elanikele ja nende andmise kord”, punkti 8.1. muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „8.1 Elanikul, kelle elukoht on olnud vähemalt üks aasta taotluse esitamisele vahetult eelneval perioodil rahvastikuregistri andmetel Tallinn, kelle elukoht taotluse esitamisel asub rahvastikuregistri andmetel Tallinna avaliku tasulise parkimisala piires ning kelle ees- ja perekonnanimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus saada tema kasutuses oleva sõiduki parkimiseks elukoha piirkonnas vastavalt punktis 6.6 või 6.7 nimetatud tasu maksmisel aastakaart või hooajakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks eelnimetatud soodustustest ühe sõiduki parkimiseks. Taotluse esitajale aastakaardi või hooajakaardi andmise otsustab transpordiamet, märkides loale sõiduki registreerimisnumbri, loa

 

kehtivuse aja ja parkimispiirkonna, kus on parkimine lubatud. Soodustuse saaja nõusolekul edastatakse teatis elektroonilisest loast taotluses näidatud elektronposti aadressil”. Punkti 8.11 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „8.11 Elanikul, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ning kelle nimi on kantud mootorsõiduki registreerimistunnistusele, on õigus isikut tõendava dokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse esitamisel saada üks 25% maksusoodustusega määruse punktis 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2 või 6.5.4 nimetatud kuukaart. Soodustus kehtib füüsilisele isikule”.

 

Muudatustega täpsustatakse soodustuse adressaate, kelleks on punkti 8 kohaselt elanikud. Seoses õigusliku olukorra muutumisega Eesti liitumisel Schengeni viisaruumiga ja sellest tulenevalt ARK poolt sõidukite rentnike ja kasutajate andmete kandmise lõpetamisega sõidukite registreerimistunnistusele, mis asendub vastutava kasutaja andmete kandmisega  registreerimistunnistusele, esineb vajadus viia määrus vastavusse muutuva õiguskorraga. Isiku nimi kantakse registreerimistunnistusele kas omanikuna või vastutava kasutajana. Muudel juhtudel isiku nime registreerimistunnistustele ei kanta. Seega muudab eeltoodud sõnastus määruse kergemini mõistetavaks ning viib määruse uue õigusruumiga kooskõlla.

 

Elektrooniliste elaniku aastakaartide rakendamisega, saadetakse elaniku poolt taotluses märgitud elektronposti aadressile teade elektroonilise aastakaardi avamise kohta. Teates sisalduvad andmed selle kehtivusest ning kasutuskorrast. Elanikul on alati võimalus pöörduda Tallinna Linnavalitsuse info saali ning saada elektroonilise loa väljatrükk ja seda soovi korral eksponeerida.

 

9) Punkti 8.9 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt: „8.9 Soodusluba või punktides 6.6 või 6.7  nimetatud aastakaart või hooajakaart annab õiguse mootorsõiduki parkimiseks loal näidatud avalikul tasulisel parkimisalal”.

 

Antud muudatusega loetakse parkimisõigust tõendavaks dokumendiks Pirita elaniku hooajakaart.

 

10) Punkti 8.101 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt: „8.101.Kui ilmneb, et isik on esitanud valeandmeid, isikul on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg, isiku rahvastikuregistri järgne uus elukoht on väljaspool tasulise parkimise ala või soodustuse andmise alus langeb ära, tunnistab transpordiamet antud aastakaardi, hooajakaardi või soodusloa kehtetuks, tehes otsuse adressaadile teatavaks, otsuse saatmisega isiku poolt loa taotlemisel näidatud postiaadressile. Aastakaardi või soodusloa kehtetuks tunnistamisel parkimistasu ei tagastata. Parkimistasu tagastamist võib taotleda proportsionaalselt soodusloa kasutamata kehtivusaja ulatuses üksnes punkti 8.4.1 alusel väljastatud soodusloa kehtetuks tunnistamisel”.

 

Muudatuse kohaselt on võimalik ametist lahkunud isikul saada tagasi soodusloa kehtetuks tunnistamisel proportsionaalselt soodusloa kasutamata kehtivusaja ulatuses eelnevalt tasutud parkimistasu.

 

11) Punkti 10.4.8. muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt: ”10.4.8 linnatranspordi osakonna kontrolör”.

 

Muudatus tehakse seoses struktuuri ja ametikohtade nimetuste muutmisega Tallinna Transpordiametis. Nooremkontrolöri uus ametinimetus on kontrolör.

 

12) Määruse § 2 kohaselt tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 31. jaanuari 2003 määruse lisa 1 punktid kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 31. jaanuari 2003 määruse lisa 1 punktid

5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 6.5.2, 10.4.3, 10.4.4 ja 10.4.5.

 

Punktid 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8 tunnistatakse kehtetuks seoses Pirita tasulise parkimisala määratlemisega punktis 5.3. Punkt 6.5.2 tunnistatakse kehtetuks seoses parkimishindade ühtlustamisega ning selguse huvides. Punktid 10.4.3, 10.4.4 ja 10.4.5

 

tunnistatakse kehtetuks, kuna ümberstruktureerimisega on nendes punktides nimetatud ametikohad likvideeritud.

 

Tasuta parkimiskohad raviasutuste ja terviseradade juures tähistatakse vastavalt vajadusele liikluskorraldusvahenditega, lähtudes avalikust huvist.

 

Finantsteenistuse märkus tulude ja kuluda kajastamise vajadusest seletuskirjas ei ole kohane, kuna käesoleva määruse eesmärk on optimeerida ja parandada defitsiitsete parkimiskohtade kasutamist, mitte tulu teenimine linnale.

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea

 

 

Lisa: Pirita avaliku tasulise parkimisala skeem.

 

Viited:

 

Liiklusseadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=974226

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=910966

 

Maksukorralduse seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=9745

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuar 2003 määrus nr. 9 „Parkimistasu kehtestamine” http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=91323

 

ARK andmed sõidukite arvukuse kohta 2006 aastal:

 http://www.ark.ee/atp/failid/ark_aastaraamat2006.pdf, arvutivõrgus kättesaadav 26.11.2007.

 

ARK andmed sõidukite arvukuse kohta 2005 aastal:

http://www.ark.ee/atp/failid/ARKeesti_A4_5mmBleed.pdf, arvutivõrgus kättesaadav 26.11.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeem seletuskirja juurde

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine” juurde

 

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Transpordiamet

 

 

Koostaja: Talvo Rüütelmaa, 6404623, Tallinna Transpordiamet 28. november 2007.