TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

jaanuar 2008 nr

 

 

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja  § 22 lõike 1 punkti 22 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse  § 22 lõike 4 punktiga 11.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrusega nr 6 kinnitatud Linnavolikogu tööst osavõtu eest mastava tasu suuruse ja maksmise korras tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 3 lisatakse uus lause järgmises sõnastuses:

„Juhul, kui komisjoni esimehe ülesandeid täidab tema äraolekul või muul põhjusel komisjoni aseesimees, makstakse komisjoni aseesimehele tasu arvestusega 1500 krooni ühe komisjoni koosoleku läbiviimise eest.”;

2) punkti 6  teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Komisjoni aseesimehe ja punktis 4 nimetatud komisjoni liikme tasu makstakse välja üks kord  kvartalis ülekandega pangaarvele kahe nädala jooksul komisjoni esimehe või aseesimehe poolt vastava esildise esitamisest linnavolikogu kantselei juhatajale.”;

3) punkti 14 täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses:

„Ettepaneku tasu mittemaksmiseks komisjoni esimehele käesolevas punktis toodud asjaoludel võib teha linnavolikogu esimees, kes esitab vastava taotluse linnavolikogu kantselei juhatajale hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks.”  

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub   2008.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine” juurde

 

 

 

Käesoleva määrusega muudetakse linnavolikogu liikmetele linnavolikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise korda.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lg 1 punkti 22 alusel on linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrusega nr 6 kehtestanud Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra (edaspidi kord), mille punkti 3 järgi makstakse linnavolikogu komisjoni esimehele komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest tasu 3000 krooni kuus.

Komisjoni esimehe ülesanded on fikseeritud Tallinna põhimääruse § 31² lõigetes 1 ja 2. Komisjoni esimehe äraolekul täidab nimetatud ülesandeid komisjoni aseesimees. Praegu kehtiv tasu maksmise kord ei näe ette komisjoni aseesimehele tasu maksmist juhul, kui ta komisjoni esimehe äraolekul täidab komisjoni esimehe ülesandeid (kutsub kokku ja viib läbi komisjoni koosoleku, peab komisjoni nimel kirjavahetust jm põhimääruses sätestatu).

 

Lähtudes eeltoodust on määruse eelnõu § 1 punktis 1 tehtud ettepanek täiendada korra punkti 3 uue lausega ja sätestada komisjoni aseesimehele tasu maksmise võimalus juhul, kui aseesimees täidab komisjoni esimehe äraolekul või muul põhjusel komisjoni esimehe ülesandeid. Määruse eelnõus on pakutud tasu suuruseks 1500 krooni ühe komisjoni koosoleku läbiviimise eest.

 

Määruse eelnõu § 1 punktis 2 reguleeritakse komisjoni aseesimehele tasu maksmise protseduuri põhimõttel, et nimetatud tasu makstakse välja analoogselt komisjoni liikmete tasuga üks kord kvartalis peale komisjoni aseesimehe poolt vastava avalduse esitamist.

 

Määruse eelnõu § 1 punktis 3 on tehtud ettepanek täiendada korra punkti 14 põhimõttel, et juhul, kui komisjoni esimees on jätnud mõjuva põhjuseta täitmata oma kohustused, mille täitmise eest on ette nähtud tasu, on linnavolikogu esimehel kui linnavolikogu tööd juhtival isikul õigus teha ettepanek komisjoni esimehele tasu mitte maksta, esitades vastava taotluse linnavolikogu kantselei juhatajale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Koostaja: Hele Põld 6943215 hele.pold@tallinnlv.ee

 

Eelnõu esitaja: linnavolikogu esimees Toomas Vitsut

 

Eelnõu koostaja: linnavolikogu kantselei juriidiline osakond