TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    23. jaanuar 2008 nr 4

 

 

Päevakorrapunkt 38

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna vapimärgi andmine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tallinna vapimärgi andmine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

. veebruar 2008 nr

 

 

 

 

Tallinna vapimärgi andmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 12 lõigete 5 ja 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda linnapoolse erilise austusavaldusena Tallinna vapimärk Urmas Ott`ile.

2. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks Urmas Ott`ile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinna vapimärgi andmine” juurde

 

 

 

Linnavalitsus esitab Tallinna vapimärgi kandidaadiks Urmas Oti.

Vastavalt Tallinna põhimääruse § 12 antakse Tallinna vapimärk füüsilistele isikutele linnapoolse erilise austusavaldusena.

Taotlusi vapimärgi andmiseks on õigus esitada linnavolikogu komisjonidel, fraktsioonidel, linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetel ning linna ametiasutustel. Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele. Taotluses tuuakse ära vapimärgi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö või teenistuskoht, kodakondsus ning teenete kirjeldus. Linnavalitsus esitab oma ettepanekud vapimärgi kandidaatide kohta, mis on eelnevalt läbi arutatud linnavalitsuse istungil, ja talle saabunud nõuetekohaselt vormistatud taotlused linnavolikogule. Vapimärgi andmise otsustab linnavolikogu.

Linnavalitsusele on laekunud neli nõuetekohaselt vormistatud taotlust neljale isikule Tallinna vapimärgi andmiseks.

Tallinna Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on esitanud taotluse Tallinna vapimärgi andmiseks Eesti Entsüklopeediakirjastuse juhatuse liikmele ja peatoimetajale Hardo Aasmäele (sündinud 11.02.1951) suure panuse eest iseseisvuse taastamise aegse Tallinna linnapeana ning Tallinna ajaloo tutvustamisel.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar esitas taotluse Tallinna vapimärgi andmiseks ajakirjanik Urmas Otile.

Urmas Ott (sündinud 23.04.1955) on tunnustatud teleajakirjanduse edendaja, vaieldamatu arvamusliider Eesti meediamaastikul, rahvuskultuuri ja ajaloolise mälu talletaja ning erinevate rahvuskultuuride vahelise sideme looja.

Arvestades ajakirjanik Urmas Oti suuri teeneid nii tele- ja raadioajakirjaniku kui ka biograafiliste intervjuuraamatute autorina, väärib tema tegevus erilise austuse märgina tunnustamist Tallinna vapimärgiga.

Tallinna Linnavolikogu Isamaaliidu fraktsioon on esitanud taotluse anda Tallinna vapimärk Eesti iseseisvuse järjepidevuse hoidjale, eestluse arendajale Vello Salole.

Vello Salo (sündinud 05.11.1925, sünninimega Endel Vaher) on eesti katoliku vaimulik, kirjastaja, tõlkija ning literaat; Pirita kloostri preester. Teise maailmasõja ajal oli Salo Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpilane. 1943. aastal astus ta vabatahtlikult Soome sõjaväkke. 1944. aastal tuli ta soomepoisina Eestisse tagasi ja osales Otto Tiefi valitsuse kaitsel, kuid võeti lahkuvate Saksa vägede poolt sõjavangi.

1945. aastal osales Salo Tšehhi pinnal toimunud lahingutes ("Tšehhi põrgus"), tal õnnestus sealt eluga pääseda ning jõuda Itaaliasse. Seal valis ta endale vaimuliku elukutse. Et oma Eestisse jäänud sugulasi repressioonidest säästa, võttis ta kasutusele Vello Salo nime. Ta asus tegelema nii Piibli tõlkimise, kirjastamise kui ka eesti kultuuri tutvustavate üllitiste kirjutamisega. Nõukogude okupatsiooni ajal elas Salo väga erinevates maades: Süürias, Jordaanias, Iraagis ja Saksamaal, kõige pikemalt aga Itaalias (19621976) ja Kanadas (1976–1993).

1993. aastal naasis Vello Salo Eestisse, kus sai Pirita kloostri preestriks. Lisaks sellele tegeleb ta endiselt erinevate peamiselt vaimuliku sisuga raamatute kirjastamise ning eestikeelse Piibli uue tõlke toimetamisega. Eraldi väärib rõhutamist Vello Salo tegevus okupatsioonides hukkunute ja kannatanute saatuse väljaselgitamisel.

Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon on esitanud taotluse anda Tallinna vapimärk koorijuht Aarne Saluveerile (sündinud 28.07.1959), kes oli möödunud aastal toimunud X Noorte laulupeo ILMAPUU kunstiline juht. Üle aastate väga rahvarohke laulupeo energia on kindlasti veel paljude tallinlaste südames. Laulupeol osales kokku 831 koori enam kui 26 000 lauljaga, lisaks 47 orkestrit üle 1600 noore pillimängijaga.

Linnavalitsus arutas esitatud taotlusi ning Tallinna Linnavalitsuse ettepanek Tallinna vapimärgi andmiseks 2008. aastal on esitatud linnavolikogu otsuse eelnõu vormis.

Tallinna vapimärgi kavalerid on: muusikud Neeme Järvi, Eri Klas ning Veljo Tormis, kirjanik Jaan Kross, maalikunstnik Olev Subbi, arhitekt Dmitri Bruns, ühiskonnategelane ja kunstnik Heinz Valk, Eesti Lähimineviku Okupatsioonide Muuseumi rajaja Olga Kistler-Ritso, president Lennart Meri, emeriitprofessor Mati Hint, näitleja Ita Ever,kultuuriajaloolane Jüri Kuuskemaa ningpoliitik ja ühiskonnategelane Edgar Savisaar.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

Eelnõu koostaja: Tallinna Linnakantselei

 

Koostaja: Tiiu Hurt, 640 4150, Linnakantselei personaliteenistus