TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

jaanuar 2008 nr

 

 

 

 

Tallinna linna investeeringute kava

täitmine 2006. aastal

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 26. oktoobri 2007 aktist nr 5/07 „Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal”, revisjonikomisjoni 10. detsembri 2007 otsusest nr 10 ning linnavalitsuse 27.12.2007 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni akt teadmiseks.

2. Linna ametiasutuste juhtidel tõhustada järelevalvet projektijuhtimise ja omanikujärelevalve lepingute täitmise üle.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

  

 

 

 

Seletuskiri

 

 

Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal

 

 

 

 

Revisjonikomisjon kontrollis Tallinna linna investeeringute kava täitmist 2006. aastal.

Revisjonikomisjoni töögrupp kontrollis raamatupidamise algdokumente, analüüsis hangete korraldamist, töövõtulepingute sõlmimist ja täitmist Lasnamäe Sotsiaalkeskuse renoveerimise lõpetamisel ning sisustamisel, Nõmme Spordikeskuse olmehoone renoveerimisel, loodusmajade rekonstrueerimisel Aegna saarel ja Tallinna Botaanikaaias ning Tallinna Kopli Ametikooli õppetöökodade fassaadi renoveerimisel.

 

Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2005-2007 kinnitati Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004 määrusega nr 24. Linna 2006 aasta eelarve prioriteetideks olid teed, elamuehitus, laste, noorte ja perede heaolu, abi sotsiaalselt vähekindlustatutele, turvalisuse ja heakorra taseme tõus, väikeettevõtluse arengu soodustamine ning liikumine Euroopa kultuuripealinna tiitli suunas.

 

Kontrollimisel selgus, et Tallinna linna 2006 aasta kinnitatud eelarve investeeringuprojektide maht oli 1 023 986 000 krooni (va riigieelarvest kavandatavad investeeringud). Esimese lisaeelarvega suurendati investeeringute mahtu summas 245 495 000 krooni, teise lisaeelarvega 348 805 200 krooni ning kolmanda lisaeelarvega 80 700 300 krooni. Riigieelarvest eraldati investeeringuteks 129 135 000 krooni. Investeeringuprojektide täpsustatud mahuks koos riigieelarve eraldistega oli kokku 1 868 621 700 krooni ning eelarve täitmine 1 743 618 100 krooni. Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2007 korraldusega nr 561-k „Tallinna linna 2006 aasta eelarvest ülekantavate kulude 2007 eelarvesse kandmine” kanti 2006. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulud 2007 eelarveaastasse summas 241 546 140 krooni. Investeeringute kava alatäitmine oli Kommunaalametis 43 878 000 krooni, Haridusametis 12 918 300 krooni ning Elamumajandusametis 13 784 100 krooni.

 

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse renoveerimise lõpetamiseks ning sisustamiseks oli 2006 aasta investeeringute eelarves nähtud ette 2 050 000 krooni. Renoveerimistööde üleandmis-vastuvõtmise aktidest selgus, et eraldatud vahenditest kasutati 2 046 800 krooni. Lepingujärgsed tööd teostati kehtivate ehituseeskirjade järgi tähtaegselt ning 04.07.2006 väljastati kasutusluba nr 5338.

 

Nõmme Spordikeskuse olmehoone ehitusega alustati 2004 aastal. 23.08.2004 sõlmiti AS-ga Lindrem töövõtuleping nr 04/16 ning 28.12.2005 allkirjastati lepingu lisa nr 6 täiendavate tööde teostamiseks. Linna 2006 aasta eelarves oli Nõmme Spordikeskuse olmehoone renoveerimiseks eraldatud 3 500 000 krooni. Kontrollijatele esitatud investeeringute täitmise algdokumentidest selgus, et 2006 teostati ehitustöid ning soetati inventari maksumusega 3 458 939 krooni. Kasutusluba nr 5090 väljastati Külmallika 15 a asuva ehitise kohta 30.03.2006.

 

Investeeringute täpsustatud eelarves oli Aegna saare loodusmaja ning Tallinna Botaanikaaia loodusmaja renoveerimiseks eraldatud 8 236 000 krooni. Linnavalitsuse 15. märtsi 2006 korraldusega nr 503-k kanti 2005. aastast 2006 aastasse üle investeeringuteks 595 000 krooni. Keskkonnaameti aruannetest selgus, et loodusmajade rekonstrueerimisel kasutati eelarvelisi vahendeid kokku 8 831 100 krooni. Lepingute sõlmimisel ja täitmisel puudusi ei esinenud. Aegna Loodusmaja on valmimisjärgus ning kasutatav linna allasutuste ja mittetulunduslike organisatsioonide hooajalise välibaasina, kus tegeldakse keskkonnahariduslike tegevustega. Saare loodusrada on 3 km pikk ja 24 vaatamisväärse peatuskohaga.

 

Tallinna Kopli Ametikooli õppetöökodade fassaadi renoveerimise töövõtuleping nr 3-51/131 sõlmiti 21.06.2006 OÜ-ga Osva summas 1 785 400 krooni (riigihanke viitenumber 027130). Kontrollimisel selgus, et õppetöökodade fassaadi renoveerimistööde eest tasuti kokku 1 785 400 krooni. Garantiiperiood ehitustöödele algas 01.11.2006 ning kestab kuni 31.10.2008. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel puudusi ei esinenud.

Eelnõu oli arutusel revisjonikomisjoni 21. jaanuari 2008 koosolekul.

 

 

 

 

Nikolai Stelmach

Revisjonikomisjoni esimees

 

 

 

Eelnõu esitaja: Revisjonikomisjon

 

Eelnõu koostaja: Revisjonikomisjon

 

 

 

Koostajad: Leonid Mihhailov revisjonikomisjoni liige

Leho Rehemäe 694 3291 kontrolltalituse peaspetsialist