TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    6. veebruar 2008 nr 6

 

 

Päevakorrapunkt 21

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2008 nr

 

 

Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 6, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8, Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 32 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 6 lõike 2, § 66 lõike 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punktiga 2.1.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korras tehakse järgmised muudatused:

1) korra pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise kord”;

2) punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1. Käesolev Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes ja munitsipaalkoolides (edaspidi haridusasutus) köögiruumide kasutusse andmist toitlustamisteenust pakkuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele (edaspidi ettevõtja) toitlustamisteenuse osutamiseks.”;

3) punkti 5.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.2 köögiseadmete sealjuures kuumleti, -mööbli, toidunõude jms olemasolu kindlustamine;”;

4) punkti 5.3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.3.1 toidu kvaliteet, ühe kuu menüü koos kalkulatsioonidega;”;

5) punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6. Haridusasutus sõlmib avaliku konkursi võitnud ettevõtjaga toitlustamisteenuse osutamise lepingu, tähtajaga kuni viis aastat, eelnevalt kooskõlastades lepingu projekti haridusametiga. Haridusasutus korraldab iga õppeaasta lõpul huvigruppide (tervishoiutöötaja, õpilased, lapsevanemad, õpetajad, hoolekogu jt asjast huvitatud isikute arvamused, pretensioonid) uuringu tagasiside saamiseks toitlustamisteenuse osutamise kohta.”;

6) punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7. Tallinna Linnavalitsusel kehtestada toitlustamisteenuse osutamise lepingu tüüpvorm, milles peab olema vähemalt ära näidatud:

7.1 lepingu sõlmimise aluseks olev haridusasutuse juhataja või direktori käskkiri;

7.2 andmed toitlustamisteenuse osutaja kohta (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, elukoht, isikukood, juriidilise isiku nimi, asukoht, äriregistrikood);

7.3 poolte õigused ja kohustused;

7.4 lepingu tähtaeg;

7.5 toitlustamise korraldamise konkreetsed küsimused (arveldamise kord, vahetunnid, menüüde kooskõlastamised, iseteenindamine jms);

7.6 lepingu ülesütlemise alused (arvestades ka korra punktis 8 sätestatut)

7.7 koolipuhveti pidamise võimalus.”;

7)tunnistatakse kehtetuks korra III peatükk „Äriruumide kasutusse andmine haridusasutustes tervishoiuteenuse osutamiseks”.

§ 2. Määrus jõustub       2008.

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimeesSeletuskiri

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

“Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine” juurde

 

 

 

Käesoleva linnavolikogu määruse eelnõuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutamiseks andmise korda (edaspidi kord). Muudetakse korra pealkirja ning korra punkti 1, neist jäetakse välja tervishoiuteenuse osutamise mõiste. Lisaks muudetakse toitlustamisteenuse osutaja valimise konkursitingimusi, sätestatakse haridusasutuse kohustus toitlustamisteenuse osutamise leping eelnevalt kooskõlastada haridusametiga, korras sätestatakse linnavalitsuse kohustus kehtestada toitlustamisteenuse osutamise lepingu tüüpvorm, milles peab olema vähemalt ära näidatud eelnõu punktis 7 nimetatud punktid. Samuti tunnistatakse kehtetuks korra III peatükk.

Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2005 otsusega nr 5 Koolitervishoiuteenuse korraldamine Tallinna linnale kuuluvates üldhariduskoolides kinnitati koolitervishoiuteenuse osutajaks Tallinna linnale kuuluvates üldhariduskoolides alates 1. augustist 2005 Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid. Kuna Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid on ainuke koolitervishoiuteenuse osutaja, siis puudub korra III peatükil eesmärk ja antud linnavolikogu määruse eelnõus tunnistatakse korra III peatükk „Äriruumide kasutusse andmine haridusasutustes tervishoiuteenuse osutamiseks” kehtetuks. Tulenevalt korra III peatüki kehtetuks tunnistamisest muudetakse korra pealkirja ning uueks pealkirjaks on „Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise kord”. Samas muudetakse ka korra punkti 1 ning selle uus sõnastus on järgmine: „Käesolev Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes ja munitsipaalkoolides (edaspidi haridusasutus) köögiruumide kasutusse andmist toitlustamisteenust pakkuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele (edaspidi ettevõtja) toitlustamisteenuse osutamiseks.”.

Kohalik omavalitsusüksus korraldab õpilaste toitlustamist koolides lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 2, mis sätestavad, et omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 6 sätestab, et volikogu ainupädevusse kuulub linnavara valitsemise korra kehtestamine. Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 sätestab, et linnavara kasutab kas linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus ise või antakse see seaduses ja linnavolikogu õigusaktides sätestatud korras teise linnavara valitseja või teise linnavara valitsema volitatud asutuse või teise isiku kasutusse. Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõige 2 punkt 8 sätestab, et kohalikud omavalitsused peavad tagama koolikohustuslike laste toitlustamise õppetöö ajal. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse  § 32 lg 2 sätestab, et kool koostab tervisekaitse eeskirjad ja normi kohase päevakava.

Linnavara kasutusse andmise korra punkt 2.1 sätestab, et antud korda ei kohaldata, kui vara kasutusse andmise suhtes on kehtestatud Tallinna õigusaktidega erikord.

Linna sisekontrolöri teenistuse menetlusosakond viis 2007. aasta septembris läbi erakorralise auditi eesmärgiga hinnata koolilõuna kulude katmisega seonduvat sisekontrollisüsteemi ning välja selgitada, kas koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta võimaldab tagada õpilaste tervisekaitsenõuetele vastava toitlustamise linna koolides. Tallinna Linnavalitsuse 24. oktoobri 2007 istungi protokolli nr 49 päevakorrapunktiga 44võttis linnavalitsus teadmiseks erakorralise auditi koolilõuna kulude katmisega seonduva sisekontrollisüsteemi hindamise tulemused ja Tallinna Haridusametile tehti ülesandeks töötada välja ühtsed konkursitingimused toitlustamisteenuse osutaja valimiseks ning koostada toitlustamisteenuse osutamise näidisleping, milles näha muuhulgas ette kooli õigus kontrollida koolilõuna kalkulatsioone ja hinda ning toidukomponentide ostmiseks tehtud kulutusi; koolipuhveti olemasolu korral näha ette nõuded selle sortimendile ja hinnakujundamisele; fikseerida, millises ulatuses on toitlustajal kohustus kasutada koolilõuna eest makstavaid vahendeid toidukomponentide soetamiseks ja millises ulatuses on õigus katta muid kulutusi. 

Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 on kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise kord (edaspidi kord). Korra punkti 5 alapunktides on fikseeritud kriteeriumid, mida haridusasutus peab arvestama toitlustamisteenust pakkuva ettevõtja leidmiseks korraldatava konkursi läbiviimisel. Tallinna Haridusametis toimus koos linna koolijuhtidega vastavateemaline  arutelu. Selle käigus kiitsid linna koolijuhid olemasolevad kriteeriumid toimivaks ning lisaks otsustati täiendada kahte kriteeriumit: ettevõtja peab kindlustama kuumleti olemasolu ja nõutakse  ühe kuu menüüde esitamist koos kalkulatsioonidega. Sätestatakse  haridusasutuse kohustus toitlustamise teenuse osutamise lepingu projekt eelnevalt kooskõlastada haridusametiga. Koolijuhid kiitsid heaks  toitlustamisteenuse osutamise tüüplepingu kehtestamise linnavalitsuse poolt.  Muudetakse  linnavara korrashoiu- ja hoolduskohustuse jaotust. Linnavara korrashoiu- ja hoolduskohustuse jaotus ei ole otstarbekas reguleerida toitlustamisteenuse osutamise lepinguga. Antud küsimus tuleks reguleerida äriruumide tasuta kasutamise lepinguga ja haridusamet algatab Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2004 määruse nr 99 muutmise.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 lg 1 volikogu määrused jõustuvad kolmandal päeval pärast nende avalikustamist, kui õigusaktis ei ole sätestatud hilisemat jõustumise tähtaega. Palume linnavolikogu määrus jõustada esimesel võimalusel.

Linnavolikogu määruse vastuvõtmisel muudetakse Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2004 määrust nr 99 “Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide tasuta kasutamise lepingu vormi ja lepingu tingimuste kinnitamine”.

Linnavolikogu määruse eelnõu menetluse käigus on arvestatud Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja ettepanekuid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

 

Abilinnapea

 

 

 

Koostaja: Toomas Palm 640 4659 Tallinna Haridusameti haldusosakonna peaspetsialist