TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    27. veebruar 2008 nr 10

 

 

Päevakorrapunkt 32

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu      14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2008 nr

 

 

 

 

Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määruse nr 53 „Tallinna arengukava 2006-2021” ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele”” alusel ning kooskõlas Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 2 ja tulenevalt vajadusest uute lasteaiakohtade järele

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kava aastateks 2008 – 2012 uutele ja taasavatavatele lasteasutustele ning juurdeehitustele (lisa 1) ja Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kava aastateks 2008-2012 olemasoleva hoonestuse säilitamiseks, korrashoiuks ja parendamiseks (lisa 2).

2. Arvestada Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kavadega aastateks 2008 – 2012 linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt linna rahalistele võimalustele.

3. Muuta Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 „Tallinna programm ”Lasteaiakoht igale lapsele”” lisa alljärgnevalt:

3.1 muuta punkti 7.1 ja sõnastada:

 „7.1 Programm on aluseks investeeringute kava koostamiseks. Investeeringute kava alusel planeeritakse kavandatavateks tegevusteks vajalikud vahendid vastava aasta linna eelarvesse, lähtudes linna eelarvestrateegiast ja linna rahalistest võimalustest.”;

3.2 muuta kokkuvõtte viimast lõiku ja sõnastada:

 „Programm on aluseks investeeringute kava koostamiseks. Investeeringute kava alusel planeeritakse kavandatavateks tegevusteks vajalikud vahendid vastava aasta linna eelarvesse, lähtudes linna eelarvestrateegiast ja linna rahalistest võimalustest.”.

4. Tallinna Haridusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu

otsuse nr

LISA 1

 

Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kava aastateks 2008 – 2012 uutele ja taasavatavatele lasteasutustele ning juurdeehitustele

 

 

 

 

 

 

Uus / taasavatav lasteaed

Orienteeruv valmimise aeg

Lisanduvad kohad

Kogumaksumus tuh kr *)

1.

Padriku tee 10 lasteaed (Mähe)

Detsember 2008

120

Ehitus 38 000

Inventar 4 000

2.

Tallinna Lasteaed Kaseke

Detsember 2008

60

Ehitus 38 000

Inventar 4 000

3.

Rõõmutarekese Lasteaed

November 2008

20

Ehitus 6 000

Inventar 500

4.

Pirita Kose Lasteaed

September 2009

120

Projekteerimine 2 000

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

5.

Rännaku pst 28 lasteaed

September 2009

120

Projekteerimine 2 000

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

 6.

Õismäe tee 24 lasteaia taasavamine

November 2009

120

Projekteerimine 2 000

Ehitus 20 000

Inventar 2 500

7.

Narva mnt 120 lasteaed

Detsember 2009

120

Projekteerimine 2 000

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

8.

Kadrioru Lasteaed

Detsember 2010

40

Projekteerimine 2 000

Ehitus 20 000

Inventar 2 000

9.

Veerise tn 1 lasteaed (Kakumäe)

September 2010

120

Projekteerimine 2 000

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

10.

Tallinna Lasteaed Männimudila juurdeehitus

September 2011

120

Projekteerimine 2 500

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

11.

Karjamaa tn 3 lasteaed

September 2011

200

Projekteerimine 2 000

Ehitus 30 000

Inventar 3 000

12.

Järveotsa tee 33 (Õismäe Kooli endine hoone) lasteaiaks ümberehitus

September 2012

200

Projekteerimine 2 500

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

13.

Vormsi tn 3 lasteaed (Tallinna Läänemere Gümnaasiumi endine algklasside hoone)

September 2012

200

Projekteerimine 2 500

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

 

Kokku

 

1560

Projekteerimine 21 500

Ehitus 432 000

Inventar 44 000

Kõik kokku 497 500

 

*) Summa näol on tegemist projekti kogumaksumusega, milles Tallinna linn kavandab omaosalust vähemalt 50%. Ülejäänud summa ulatuses esitatakse taotlus toetuse saamiseks riigieelarvest, Euroopa Liidult  või muult välisrahastuse andjalt.

Maksumuste planeerimisel on aluseks võetud 2007. aasta vastavate tööde hinnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Tallinna Linnavolikogu

otsuse nr

LISA 2

 

Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kava aastateks 2008 – 2012 olemasoleva hoonestuse säilitamiseks, korrashoiuks ja parendamiseks

 

 

 

 

 

Planeeritavad tööd

Maksumus tuh kr *)

2008

2009

2010

2011

2012

Kokku

1.

Tervikremondid

 

 

 

 

 

 

1.1

Tallinna Asunduse Lasteaed

5 000

20 000

 

 

 

25 000

1.2

Tallinna 26. Lasteaed

2 000

18 000

 

 

 

20 000

1.3

Kalamaja Lasteaed

1 500

12 500

 

 

 

14 000

1.4

Tallinna Ülemiste Lasteaed

 

  2 000

18 000

 

 

20 000

1.5

Tallinna Mardi Lasteaed

 

  6 000

14 000

 

 

20 000

1.6

Lasteaed Naeratus

 

  2 000

12 000

 

 

14 000

1.7

Tallinna Päikesejänku Lasteaed + võimalik juurdeehitus

 

 

10 000

15 000

 

25 000

1.8

Tallinna Suur-Pae Lasteaed

(üürileping lõpeb 2010)

 

 

  8 000

15 000

 

23 000

1.9

Lastesõim Päkapikk

 

 

  2 000

16 000

 

18 000

1.10

Tallinna Männikäbi Lasteaed

 

 

  2 000

15 000

15 000

32 000

1.11

Tallinna Sikupilli Lasteaed

 

 

 

  5 000

15 000

20 000

1.12

Tallinna Lille Lasteaed + võimalik juurdeehitus

 

 

 

  6 000

20 000

26 000

1.13

Tallinna Lastesõim Mõmmik

 

 

 

  6 000

  8 000

14 000

1.14

Tallinna Lasteaed Vikerkaar (üürileping lõpeb 2011)

 

 

 

  6 000

14 000

20 000

 

Kokku

8 500

60 500

66 000

84 000

72 000

291 000

2.

Osalised remondid, s.h:

fassaadide soojustamine ja remont, katuste remont, tehnosüsteemide ja valgustuse remont, köögid, piirdeaiad ja muud

Investeeringute maht iga-aastasteks osalisteks remontideks ca 80 miljonit krooni, mis tagab olemasoleva hoonestuse säilimise.

 

Osaliste remontide 3 aasta plaan vaadatakse läbi eelarvestrateegia koostamise käigus.

 

 

*) Summa näol on tegemist projekti kogumaksumusega, milles Tallinna linn kavandab omaosalust vähemalt 50%. Ülejäänud summa ulatuses esitatakse taotlus toetuse saamiseks riigieelarvest, Euroopa Liidult või muult välisrahastuse andjalt.

Maksumuste planeerimisel on aluseks võtud 2007. aasta vastavate tööde hinnad.

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine” juurde

 

 

 

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõuga kinnitatakse Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja muudetakse Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” punkti 7.1 ja kokkuvõtte viimast lõiku.

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 alusel on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste ülalpidamist. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 2 kohaselt on vanematele lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.3 sätestab, et linnas ehitatakse juurde koolieelseid lasteasutusi ja alustatakse projektiga „Igale lapsele lasteaia koht”.

Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kava aastateks 2008 – 2012 väljatöötamise aluseks on Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsusega nr 356 Tallinna programm “Lasteaiakoht igale lapsele” kinnitatud lisa 7 peatükk ”Tegevused meetmete raames”.

 Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele, kellevanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Tallinnas on teeninduspiirkonnaks linna territoorium. Lasteasutuses on kahel viimasel aastal käinud 66% Tallinnas elavatest lastest. Suhtarv näib madal, kuid seda kujundab eri vanuses laste erinev hõivatus: lasteasutuses käib 13% 1-2 aastastest lastest, seitsmeaastaste enamik käib juba koolis. Valdav enamik, keskmiselt 92% 3-6 aastastest lastest käib lasteaias. Neist 7%on teiste omavalitsuste piirkondade lapsed. Vanemad, kelle lapsed on vanuses 1-2, soovivad kasutada senisest rohkem lapsehoiuteenust.

 

Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17-35 aastaste naiste arv aastati ning 2006. ja 2007. aastal sündinud laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, et sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos ei arvesta rändeid.

 

Samade algandmete alusel tehtud prognoos 1-6 aastaste laste arvu kohta aastatel 2006-2018 näitab, et lasteaiateenuse vajajate arv tõuseb ühtlases tempos kuni aastani 2012 ning hakkab seejärel langema.

 

 

 

Kuna mitmel viimasel aastal on sündivus suurenenud ning kooli läheb vähem lapsi kui lasteaeda juurde tuleb, suureneb lasteaiakohtade vajadus aastani 2012 oluliselt.

Kahel viimasel aastal on teenuse kasutajaid olnud 66% 1-7 aastastest lastest. 2007. aastal on 3-7. aastastest lastest lasteaias 93%.

 

Lasteaias käis 2008. aasta 1. jaanuari seisuga 19133 last. Kuigi olemasolevate lasteaiakohtade arv on  jaanuaris 2008 võrreldes jaanuariga 2007 tunduvalt suurem, on igal aastal tarvis juurde luua tunduvalt rohkem lasteaiakohti. Aastati jaguneb kohtade vajadus järgmiselt:

 

Lasteaiakohtade arv aastati

Aasta/Kohtade arv

2008

2009

2010

2011

2012

1-3a lastele vajalik kohtade arv

3949

4133

3590

3596

3580

3-7a lastele vajalik kohtade

16114

17251

18658

18922

18925

Kokku

20063

21383

22248

22519

22505

 

 

Täiendavate kohtade dünaamika aastati

Aasta/Kohtade vajadus

2008

2009

2010

2011

2012

Kohtade vajadus võrreldes eelmise aastaga 1‑3a vanustele

309

184

-543

7

-17

Kohtade vajadus võrreldes eelmise aastaga 3‑7a vanustele

621

1136

1408

264

3

Kokku

930

1320

865

271

-14

 

Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Prognoos näitab, et Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele”  perioodil on tarvis kasvatada lasteaiakohtade arvu Tallinnas tunduvalt ka juhul, kui lapsevanemate soov lasteaiakohtade kasutamiseks (lasteasutuses käivate laste suhtarv) jääb samale tasemele kui 2007. aastal.

 

Tulenevalt eelolevate aastate prognoositavast vajadusest uute lasteaiakohtade järele on koostatud investeeringute kava aastateks 2008 – 2012, mis käsitleb programmi raames uute lasteaedade rajamist ning täna muul otstarbel kasutavate hoonete lasteaedadena taaskasutusse võtmist. Kava realiseerumisel lisandub linnas täiendavaid kohti koolieelsetes lasteasutustes järgnevalt:

 

 

2008*

2009

2010

2011

2012

Kokku:

Lisanduvad lasteaiakohad

200

480

160

320

400

1560

* 2008. aastal lisandub täiendavalt olemasolevates lasteaedades avatavate rühmade arvel üle 200 lasteaiakoha, seega kokku loob linn 2008. aastal üle 400 uue koha.

Kava uute ja taasavatavate koolieelsete lasteasutuste osas hõlmab täna teadaolevalt  vabadele kinnistutele planeeritavaid uusi lasteasutusi (Padriku tee 10, Narva mnt 120, Rännaku pst 28 ja Veerise tn 1), olemasolevate koolieelsete lasteasutuste juurdeehitusi (Rõõmutarekese Lasteaed, Pirita Kose Lasteaed, Tallinna Lasteaed Kaseke, Kadrioru Lasteaed, Tallinna Lasteaed Männimudila) ning üürilepingutest vabanevate endiste lasteaiahoonete taaskasutusele võtmist.

Tallinna programmis „Lasteaiakoht igale lapsele” toodud analüüsi kohaselt on Tallinnas kõige suurem vajadus uute lasteaiakohtade järele Pirita, Haabersti ja Kesklinna piirkonnas, kuhu on vastavalt investeeringute kavale planeeritud täiendavaid kohti 11 uues või laiendatavas lasteaias, lisaks üks taasavatav lasteaed Põhja-Tallinnas ja üks Lasnamäel.

 

Vastavalt Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” lisa punktile 6.4 on investeeringute kavas planeeritud ka olemasoleva hoonestuse korrastamiseks 14 lasteaia tervikremondid. Valiku kriteeriumiks on kavas toodud lasteasutuste tänane olukord. Valikus olevad lasteaiad on valdavalt 4 – 6 rühmalised, mis võimaldab remondiperioodiks kogu hoone vabastada. Tänased lapsed paigutatakse ümberkaudsetesse lasteaedadesse ja nendes olevatesse võimalikele vabadele pindadele. Laste ümberpaigutamise korraldab Tallinna Haridusamet koostöös remontimineva asutuse juhtkonna ja hoolekoguga.

Lisaks tervikremontidele on kavandatud olemasolevate lasteaedade hoonete seisundi parandamine iga-aastaste jooksvate remontidega, milledest suuremamahulised tööd planeeritakse linna eelarvestrateegias. Tallinna Haridusametil on kaardistatud lasteasutuste hoonete tänane tehniline olukord, millest lähtuvalt ning tuginedes eelarvestrateegiale toimub iga-aastane investeeringute planeerimine arvestades linnaosade ettepanekuid. Viimastel aastatel on oluliselt suurenenud lasteaedade investeeringud, mille tulemusel on tänaseks vahetatud kõikides majades aknad, korrastatud hoonete katuseid ja fassaade, remonditud majade rühma- ja sanitaarruume, ujulaid ning üldkasutatavaid ruume. Jätkub suund tehnosüsteemide remondile/kaasajastamisele, et korrastada majade kütte- ja elektrisüsteemid ning tagada ruumides nõutav sisetemperatuur ja valgustatus. Käesoleval aastal varustatakse kõik lasteaiad automaatse tulekahjusignalisatsiooniga.

Otsuse eelnõu punktiga 3 muudetakse Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” punkti 7.1 ja kokkuvõtte viimast lõiku. Muudatus on vajalik, kuna Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” hõlmab perioodi kuni aastani 2012 ning  samuti on otstarbekas kinnitada samaks perioodiks s.t kuni aastani 2012 Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kavad.

Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008 määrusega (edaspidi määrus) nr 30 on vastu võetud „Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele”. Määruse üheks eesmärgiks on lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja kohalike omavalitsuste toetamine lasteasutustes laste õpikeskkonna parandamisel. Toetuse minimaalseks suuruseks on 2 500 000 krooni ja omafinantseeringu suuruseks vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest. Toetust saavad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused oma territooriumil asuvatele lasteaedadele. Määrus sätestab reeglid taotluse esitamisele ja nõuded taotlusele. Taotluste vastuvõtmine algab üks kuu pärast määruse jõustumist ja kestab kaks kuud.

Siseministeeriumis on menetlemisel „Linnaliste piirkondade arendamise meetme” määrus. Määruse meetme 4.2 alusel on võimalik taotleda toetust lastehoiu parandamisega seotud avaliku infrastruktuuri arendamiseks.

Oleme arvestanud Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arengukavade osakonna ettepanekutega ja osaliselt finantsteenistuse ettepanekutega. Investeeringute kavas on kajastatud objekti kogumaksumus ehituse ja sisustuse osas, aga oleme seisukohal, et  ei ole otstarbekas kajastada eraldi linna panust kroonides ja protsentides. Arvestades lasteasutuste hoonete tehnilist seisukorda ei ole mõeldav loobuda iga-aastasest investeeringutest mahuga ca 80 miljonit krooni. Tabelites esitatud  summad kajastavad  objektide  100% maksumust, sh linna osalust. Sisse on viidud parandused lisade sõnastusse. Arvestatud on õigusloome ja eelnõude osakonna suuliste märkustega.

 

 

 

Kaia Jäppinen

 

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Haridusamet

 

 

Koostaja: Anti Sirkel 640 4599 Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

                Toomas Palm 640 4659 Tallinna Haridusameti haldusosakonna peaspetsialist