TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

19.03.2008 nr 13

 

 

Päevakorrapunkt  

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 „Restaureerimistoetuse

taotlemise ja menetlemise kordmuutmine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 „Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord”muutmine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 2008 nr

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 „Restaureerimistoetuse

taotlemise ja menetlemise kord” muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 53 kinnitatud Tallinna arengukavaga 2006-2021.

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruses nr 65 „Restaureerimistoetuse

taotlemise ja menetlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse andmise eesmärgiks on autentse miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilimise stimuleerimine ajaloolises linnaruumis ja säästva arengu põhimõtete rakendamine Tallinnas konkreetse töö teostamise soodustamise kaudu.”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Taotleja peab kas esitama või saatma taotluse paberkandjal või saatma taotluse elektrooniliselt digitaalallkirjaga varustatult e-posti aadressile, mis avaldatakse Kultuuriväärtuste Ameti veebilehel.”;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arv „50 000 (viiskümmend tuhat)” arvuga „100 000 (sada tuhat)”;

4) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „restaureerimistöid” sõnadega „restaureerimis- ja remonditöid”;

5) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse objektiks on Tallinna üldplaneeringuga kehtestatud miljööväärtuslikes piirkondades ja Tallinna linna haldusterritooriumil asuvate enne 1940. aastat ehitatud ja/või arhitektuuriliselt väärtuslike elamute arhitektuursete  originaaldetailide (aknad, uksed, katused, varikatused, fassaadidetailid, aknaluugid, verandad, rõdud jne, v.a interjööridetailid) restaureerimine ja algupäraste eeskujul taastamine.”;

6) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlusele peab olema lisatud:

1) vähemalt 2 (kaks) erinevat hinnapakkumist planeeritavatele restaureerimis- ja remonditöödele;

2) restaureeritavate detailide ja hoone fotod;

3) hinnang restaureeritavate detailide tehnilisele seisukorrale;

4) asendatavate originaaldetailide puhul muinsuskaitse tegevusloaga spetsialisti või  Kultuuriväärtuste Ameti lepingulise restauraatori kirjalik ekspertarvamus detailide tehnilise seisukorra kohta;

5) asendatavate detailide tööjoonised;

6) asendatava katusekatte puhul seletuskiri ja oluliste sõlmede tööjoonised.”;

7) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse saamise eelduseks on asjaolu, et tööde käigus ei moonutata hoone terviklikku välisilmet sobimatute detailide ja materjalidega.”;

8) paragrahvi 6 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna „originaaldetail” sõnadega „restaureeritav või taastatav detail”;

9) paragrahvi 6 lõiget 5 täiendatakse  punktiga 4 ja see sõnastatakse järgmiselt:

„4) amortiseerunud detaili asendamisel kasutatakse algupärast materjali.”.

 

§ 2. Määrus jõustub  aprillil 2008.

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet


 

Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

„Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 „Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määrust nr 65 „Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord”. Muudatuste eesmärk on korra ajakohastamine ja elanike muutunud ootustega kooskõlla viimine. Muudatuste kohaselt eraldatakse toetusi lisaks originaaldetailide restaureerimisele ka detailide taastamiseks algupäraste eeskujul, et hõlbustada miljööväärtusliku keskkonna säilitamist.

Tallinna Linnavolikogu määruse aluseks on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkt 2, mille kohaselt otsustab ja korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada, ning § 22 lg 1 punkt 5, mille alusel on toetuste andmise ja valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra kehtestamine volikogu ainupädevuses.

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 53 kinnitatud Tallinna arengukavas 2006-2021 on ette nähtud luua linnaelanikele vastuvõetav ja positiivseid emotsioone esilekutsuv ehitatud keskkond, mis on suur lisaväärtus Tallinna elukeskkonnale, ning lähtuda linna keskkonna arengu kavandamisel säästva arengu põhimõtetest.

 

1. jaanuaril 2007 jõustunud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määrus nr 65 „Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord” (edaspidi kord) kinnistas Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juba 2001. aastal käivitunud projekti „Vana maja korda!” põhimõtted. Restaureerimistoetuste eraldamine ajalooliste hoonete korrastamiseks on olnud Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti üks edukamaid projekte ajaloolise linnamiljöö säilitamiseks. 2007. aastal on toetatud enam kui 50 maja korrastamist. Lisaks üksikobjektide hoidmisele võib kehtivat korda pidada julgelt hästi toimivaks teavitus- ja koolitusprojektiks. Kord on osa demokraatlikust linnaplaneerimise protsessist. Arenenud riikide eeskujul on tekkinud võimalus osaliselt hüvitada eraomanikule piirangud, mis on seatud avaliku ruumi huvides. Sarnane toetuste kord on kehtestatud ka teistes Eesti linnades, nagu Tartu, Viljandi, Paide, Kuressaare ja Võru.

 

Lähtuvalt kavandatavatest uutest miljööaladest, kus regulatsioone hakatakse seadma ka pärast 1940. aastat ehitatud hoonetele (näiteks Pirita-Kosel ja Maarjamäel on valdavalt 1950.-1960. aastatel ehitatud hooned) ning süvenevast vajadusest mitte ainult restaureerida, vaid ka asendada amortiseerunud detaile (näiteks aknad) teeme ettepaneku muuta kehtivat korda ja laiendada toetuse taotlejate ringi. Originaali eeskujul uute detailide valmistamist toetavad ka teised ülalmainitud Eesti linnad.

 

Korras tehakse alljärgnevad muudatused ja täiendused. Seletuskirjale on lisatud tabel korra sätete kehtiva ja eelnõu redaktsiooni kohta.

Kehtivas korras on toetuse andmise eesmärk stimuleerida autentse  miljöö säilimist, eelnõus on lisatud ka arhitektuuri ja materjalikasutuse säilimise stimuleerimine ajaloolises linnaruumis (§ 1 lg 2) Korra paragrahvis 2 lõikes 1 kustutatakse e-posti aadress. Kehtivat aadressi on võimalik leida kultuuriväärtuste ameti veebilehelt. Edaspidi arvestab amet toetuste andmisel ka remonditöid, praegu arvestatakse ainult restaureerimistöid (§ 3 lg 2 ja § 4 lg 3 p 1). Muudatus võimaldab motiveerida omanikke säilitama hoone algupärast välimust juhul kui algupärased detailid on oluliselt amortiseerunud ning nende restaureerimine ei ole võimalik või majanduslikult põhjendatud. Lähtudes senisest praktikast ning restaureerimistööde maksumuse tõusust, muudetakse toetuse ülemmäära 50 000 kroonilt 100 000 kroonile. Muudetakse toetuse objekti sisu (§ 4 lg 2), et motiveerida omanikke säilitama hoone algupärast välimust juhul kui algupärased detailid on oluliselt amortiseerunud ning nende restaureerimine ei ole võimalik või majanduslikult põhjendatud. Edaspidi on detaile lisaks restaureerimisele ka võimalik taastada (ka § 6 lg 5 p 1). Eelnõus täpsustatakse  nõutavate dokumentide loetelu ja tingimusi, millistel juhtudel on originaaldetaili asendamine lubatud (§ 4 lg 3). Korra § 4 täiendatakse lõikega 4 sõnastuses: „Toetuse saamise eelduseks on, et tööde käigus ei moonutata hoone terviklikku välisilmet sobimatute detailide ja materjalidega.” Täienduse eesmärk on täpsustada, et tööd peavad olema kooskõlas miljööaladel rakendatavate ehituspõhimõtetega. Loetelu, millest lähtub hindamiskomisjon toetuse andmise otsustamisel, täiendatakse punktiga 4, milles sätestatakse, et amortiseerunud detaili asendamisel hinnatakse algupärase materjali kasutamist. Täienduse eesmärk on täpsustada, et algupäraste detailide asendamisel peab lähtuma miljööaladel rakendatavatest ehituspõhimõtetest.

Teeme ettepaneku muuta Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määrust nr 65 „Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord arvestades eelnõus esitatud ettepanekuid. Palume määrus jõustada esimesel võimalusel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

 

Abilinnapea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja: Riin Alatalu, 645 7177, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, 21.02.2008