TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

aprill nr

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele    

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 39 lõikega 2

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks esitada linnavolikogule linnavolikogu määruse eelnõu eesmärgiga täiendada Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse § 6 lõiget 2 uue alapunktiga 31  järgmistes sõnastuses:

„31) häireteta,  sujuva, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonda minimaalselt kahjustava liikluse tagamine.”.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha käesolev otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsust

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” juurde

 

 

 

 

Käesoleva Tallinna Linnavolikogu otsusega tehakse Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks esitada linnavolikogule määruse eelnõu täiendamaks Tallinna Keskkonnaameti põhimäärust täiendavate punktidega.

Antud säte on hetkel küll Tallinna Transpordiameti põhimääruses, kuid transpordi korraldamisel tuleks tõsiselt kaaluda ka keskkonnaspetsialistide kaasamist (transport on põhilisi õhu saastajaid Tallinnas). Hetkel on Keskkonnaameti pädevuses küll õhuseire jms-d teemad, kuid ametil puudub transpordiküsimustele sekkumise pädevus. Selle tõttu tuleks liikluse korraldamisele kaasata ka Keskkonnaamet.

 

 

 

 

Ülle Rajasalu

Linnavolikogu liige

 


 

Eelnõu esitaja: Ülle Rajasalu

 

Eelnõu koostaja: Ülle Rajasalu