TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2010 nr

 

 

 

 

Visiooni „Tallinna hea lasteaed 2030“ kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lg‑ga 3 jaTallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 „Tallinna arengudokumentide menetlemise kord” § 3 lg-ga 2.

 

 

1. Kinnitada visioon „Tallinna hea lasteaed 2030“ vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ning Tallinna Haridusametile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu

otsuse nr

LISA

 

Visioon „Tallinna hea lasteaed 2030“

 

 

 

Tallinna hea lasteaia visioon kirjeldab pealinna lasteaedasid sellistena, millised nad tulevikus olla võiksid. Visiooni elluviimiseks koostatakse tegevuskava „Tallinna hea lasteaed 2030".

Head lasteaeda iseloomustavad:

Hea lasteaia toimimisepõhimõtted:

  1. Selleks, et lapsevanem ei jääks kauaks tööturult eemale, on Tallinnas võimalik saada nii sõime- kui lasteaiakoht kodulähedases lasteaias. Mitut väikest last kasvataval perel on soovi korral võimalus viia kõik oma lapsed samasse lasteaeda.
  2. Lapsevanemal on võimalik registreerida oma laps soovitud lasteaeda ning jälgida internetist oma taotluse seisu. Sama andmebaasi abil on võimalik lasteaeda ka vahetada.
  3. Ühes rühmas käib kuni 18 last, kellega tegelevad päev läbi kaks õpetajat ja vastava ettevalmistuse saanud abi. Sõimerühmas käivate laste arv ei ületa 12.
  4. Lasteaedade rahastamisel lähtutakse mitte ainult laste arvust ja vanusest vaid võetakse arvesse ka laste erivajadusi, hoone remondivajadust, ujula olemasolu. Seejuures on pedagoogidele ja teistele lasteaia töötajatele tagatud konkurentsivõimeline, teiste õpetajate omaga võrreldav töötasu. Linnavalitsus koostab kuni 5 aasta pikkuse lasteaedade remondi kava.
  5. Õpetajate töö on korraldatud nii, et valdava osa tööajast pühendavad nad ennast lastele ning saavad pidevalt ennast tööalaselt täiendada. Nii Tallinna Haridusamet kui ka teised asutused ja ühendused on neile kindlaks ning abivalmiks partneriks.
  6. Lapsevanem maksab osutatava teenuse eest igakuiselt vaid linna poolt määratud tasu. Majanduslikesse raskustesse sattunud lapsevanematel on võimalik saada läbi sotsiaalhoolekande osakonna ajutist vabastust nii koha- kui ka toitlustustasust.

7.      Soodustatakse keelekümblusrühmade avamist, nt kattes linna poolt töötajate väljaõppe kulud ja/või makstes vastavaid preemiad

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“ Visiooni „Tallinna hea lasteaed 2030“ kinnitamine ” juurde

 

 

 

Tallinna hea lasteaia visioon kirjeldab pealinna lasteaedasid sellistena, millised nad tulevikus olla võiksid. Visiooni elluviimiseks koostatakse tegevuskava „Tallinna hea lasteaed 2030".

Lasteaed on koht, kus väikesed lapsed veedavad suurema osa oma päevast. Selleks, et laps oleks õnnelik nii hommikul lasteaeda tulles kui sealt õhtul koju minnes, on väga oluline keskkond, kus ta vahepealse aja veedab.

Visiooni „Tallinna hea lasteaed 2030“ koostamisel on osalenud nii lapsevanemad kui lasteaedade õpetajad ning Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse liikmed. Toimunud on avalikud ümarlauad 14., 15. ja 19. oktoobril 2010, milles osales kokku üle 50 lasteaiajuhi ja hoolekogu esindaja üle Tallinna.

Arusaadavalt on senini Tallinna lasteaedade probleemidest räägitud vaid rahastamise seisukohast. Raha hulga juures oleks kindlasti vajalik mõelda, kas ja mis moel oleks mõistlik muuta lasteaedadele suunatavate vahendite eraldamise aluseid. Antud eelnõu eesmärk ei ole rääkida rahastamisest, vaid kirjeldada ideaalset lasteaeda ning algatada erakondade ülene arutelu. Selle tulemusel lepitakse kokku, milline peaks olema ideaalne lasteaed tuleviku Tallinnas.

Eelnõu esitaja soovib teha koostööd kõigi linnavolikogu fraktsioonidega, linnavalitsuse ja teiste linnaasutustega ning ootab eelnõule sisulisi täiendusi ja ettepanekuid.  Lõppeesmärgiks on luua visioon, mis kirjeldab ideaalset Tallinna lasteaeda aastal 2030.

 

 

 

 

 

 

Remo Holsmer

 

Reformierakonna fraktsiooni esimees

 

 

Eelnõu esitaja: Reformierakonna fraktsioon

 

Eelnõu koostaja: Ruth Maria Roosi

 

 

Koostaja: Ruth Maria Roosi, 694 3231, Reformierakonna fraktsiooni nõunik