TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Tallinn

21. märts 2002 nr 127

 

Text Box:

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve

Sihtasutuse asutamisotsuse vastuvõtmine

ja põhikirja kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, § 35 lg 3, linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu ja sihtasutuse asutamise ja nendes osalemise korra punktidest 5.1 ja 13, Sihtasutuste seaduse § 6, § 8 lg 1 ja 2 ja lähtudes linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Asutada sihtasutus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus (edaspidi sihtasutus).

2. Sihtasutuse nimi on “Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus”.

3. Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik ja aadress on Narva mnt 7, Tallinn 10117, Eesti Vabariik.

4. Sihtasutuse asutaja on Tallinna linn.

5. Sihtasutus asutatakse määramata ajaks.

6. Sihtasutuse asutamisel kanda Tallinna Linnavalitsusel üle 50 000 (viiskümmend tuhat) Eesti krooni sihtasutuse avatavale pangaarvele.

7. Määrata sihtasutusele 4 (nelja) liikmeline nõukogu järgmises koosseisus:

7.1 Jaak Vihmand, isikukood 34503290279, elukoht Tallinn;

7.2 Arto Aas, isikukood 38006090333, elukoht Tallinn;

7.3 Vello Ervin, isikukood 35112150245, elukoht Tallinn;

7.4 Vello Lokk, isikukood 35804170253, elukoht Tallinn.

8. Määrata sihtasutuse juhatuse liikmeks Tarvo Lindma, isikukood 37412170228, elukoht Tallinn.

9. Kinnitada käesoleva asutamisotsusega juurdelisatud sihtasutuse põhikiri.

10. Teha sihtasutuse juhatusele ülesandeks korraldada sihtasutuse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmine.

11. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002

otsusega nr 127

 

 

TALLINNA VEE-ETTEVÕTJATE JÄRELEVALVE SIHTASUTUSE PÕHIKIRI

 

 

 

 

1. Üldsätted

1.1              Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus) on Tallinna linna (edaspidi linn) poolt määramata ajaks asutatud eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.2              Sihtasutuse nimi on Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus.

1.3              Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

 

2. Eesmärgid

2.1              Sihtasutuse eesmärkideks on Tallinna Linnavolikogu poolt määratud vee-ettevõtjate (edaspidi vee-ettevõtja) tegevuse üle sõltumatu järelevalve teostamine ning hinnangute ja soovituste koostamine.

2.2              Sihtasutus lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, asutamisotsusest, käesolevast põhikirjast, muudest kehtivatest õigusaktidest ning Sihtasutuse poolt linna ja vee-ettevõtjate ning muude isikutega sõlmitud lepingutest.

2.3       Oma eesmärkide saavutamiseks täidab Sihtasutus järgmisi ülesandeid:

2.3.1        kontrollib vee-ettevõtja poolt tema kohustuste täitmist, nõuab vee-ettevõtjalt informatsiooni tema kohustuste täitmise kohta ja tutvub sel eesmärgil vee-ettevõtja valduses oleva ning kontrolli teostamiseks ja hinnangute ning soovituste koostamiseks vajaliku informatsiooniga;

2.3.2        kontrollib vee-ettevõtja poolt osutatavate teenuste kvaliteeti;

2.3.3        kontrollib vee-ettevõtja poolt ehitustööde ning investeeringute teostamist;

2.3.4        annab linnale hinnanguid ja soovitusi vee-ettevõtja poolt linnale lepingulisel alusel tasumisele kuuluvate leppetrahvide kohaldamise ja nende suuruse kohta;

2.3.5        annab hinnanguid ja soovitusi veevarustuse ning heitvee ärajuhtimise teenuse hinna muutmise kohta;

2.3.6        kontrollib vee-ettevõtja poolt linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel järgnevateks tegevusaastateks koostatud tegevuskava täitmist;

2.3.7        kontrollib ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu majanduslikku põhjendatust ning õigusaktidest tulenevat liitumistasu hüvitamist;

2.3.8        kontrollib ja analüüsib vee-ettevõtja poolt Sihtasutusele ja linnale esitatavat informatsiooni (sh aruanded);

2.3.9        kaitseb vee-ettevõtja poolt osutatavate veevarustuse ning heitvee ärajuhtimise teenuse tarbijate huve vastavalt Sihtasutuse ja linna vahel kokkulepitud tingimustele;

2.3.10    täidab muid ülesandeid, mis tulenevad Sihtasutuse poolt linna või vee-ettevõtjaga sõlmitud lepingutest.

2.4              Sihtasutus ei või omandada ega omada osalust äriühingus.

2.5              Sihtasutus esitab linnale aruandeid Sihtasutuse poolt täidetud ülesannete kohta vastavalt Sihtasutuse ja linna vahel kokkulepitud tingimustele.        

2.6              Sihtasutus täidab oma ülesandeid erapooletult ja sõltumatult.

2.7              Sihtasutuse tegevus on avalik ning Sihtasutus võib avalikustada talle vee-ettevõtja poolt edastatud informatsiooni, Sihtasutuse poolt koostatud hinnanguid ja soovitusi ning muud Sihtasutuse tegevusega seotud teavet, v.a kui sellise informatsiooni avalikustamine ei ole lubatud tulenevalt kehtivatest õigusaktidest või Sihtasutuse poolt sõlmitud lepingutest.

 

 

3. Sihtasutuse vara

3.1              Sihtasutuse varad moodustuvad:

3.1.1        linna poolt Sihtasutuse asutamisel ja peale asutamist eraldatavatest vahenditest;

3.1.2        teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute eraldistest;

3.1.3        muudest laekumistest.

3.2       Sihtasutus võib oma vara kasutada ja käsutada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

3.3       Sihtasutusele üleantava vara väärtus hinnatakse ekspertiisi- või hindamisaktiga, mis tellitakse vastavaid eriteadmisi ja –oskusi omavatelt ekspertiisi- või hindamisteenuseid osutavatelt isikutelt. Audiitor peab kontrollima vara väärtuse hindamise õigsust ja esitama selle kohta oma arvamuse. Vara vastuvõtmist tõendab Sihtasutuse esindaja oma allkirjaga.

 

4. Sihtasutuse juhtimine

4.1       Juhtimisorganid

4.1.1    Sihtasutuse juhtimisorganid on nõukogu ja juhatus.

4.2       Nõukogu

4.2.1    Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ning korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle.

4.2.2        Nõukogu koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) liikmest.

4.2.3        Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis (5) aastat. Peale nõukogu liikme volituste tähtaja möödumist on lubatud isiku korduvmääramine Sihtasutuse nõukogusse.

4.2.4        Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi Tallinna Linnavalitsus.

4.2.5        Nõukogu liikmeks ei või olla:

4.2.5.1              Sihtasutuse juhatuse liige ega audiitor ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik;

4.2.5.2              pankrotivõlgnik;

4.2.5.3              vee-ettevõtja juhtimisorganitesse kuuluv isik või vee-ettevõtja töötaja;

4.2.5.4              vee-ettevõtjaga samasse kontserni kuuluva isiku juhtimisorganitesse kuuluv isik;

4.2.5.5              vee-ettevõtja või temaga samasse kontserni kuuluva isiku üle eraldi kirjaliku või suulise lepingu või volikirja alusel otsest või kaudset kontrolli omav isik või selle isiku juhtimisorganitesse kuuluv isik;

4.2.5.6              isik, kellele kuulub enam kui 5% vee-ettevõtja või temaga samasse kontserni kuuluva isiku aktsiatest/osadest (v.a linn), või selle isiku juhtimisorganitesse kuuluv isik;

4.2.5.7              isiku, kelle aktsiatest/osadest kuulub enam kui 5% vee-ettevõtjale või temaga samasse kontserni kuuluva isikule, juhtimisorganitesse kuuluv isik;

4.2.5.8              isiku, kelle käibest enam kui 5% moodustab vee-ettevõtjale osutatav teenus, osanik/aktsionär või selle isiku juhtimisorganitesse kuuluv isik;

4.2.5.9              alapunktides 4.2.4.3- 4.2.4.8 nimetatud isikutega seotud isik, nendelt isikutelt otseselt või kaudselt tasu saav isik või muul viisil nimetatud isikute suhtes majanduslikku huvi omav isik.

4.2.6        Seotud isik tähendab käesolevas põhikirjas isiku abikaasat või otsejoones sugulast. Majanduslikku huvi omavaks isikuks ei loeta käesoleva põhikirja tähenduses isikut, kes on vee-ettevõtjaga lepingulises suhtes vee-ettevõtja poolt osutatava veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse saamise eesmärgil.

4.2.7        Juhul, kui nõukogu liige ei vasta põhikirja alapunktis 4.2.5 ettenähtud nõuetele, kutsub Tallinna Linnavalitsus nõukogu liikme peale selliste asjaolude ilmnemist viivitamatult tagasi ning määrab tema asemele uue nõukogu liikme. Nõukogu liige on kohustatud teavitama nõukogu esimeest viivitamatult asjaoludest, mis välistavad tema nõukogu liikmeks olemise. Nõukogu esimees teavitab Tallinna Linnavalitsust, kui talle teadaolevalt ei vasta nõukogu või juhatuse liige õigusaktides või põhikirjas ettenähtud nõuetele.

4.2.8        Juhul, kui nõukogu koosseisu kuulub Tallinna Linnavolikogu liige või Tallinna Linnavalitsuse liige või linnaametnik, kutsutakse linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige või linnaametnik nõukogust tagasi enne volituste lõppemist seoses linnavolikogu liikme volituste lõppemise või peatumisega, linnavalitsuse liikme volituste lõppemisega või linnaametniku teenistusest vabastamisega.

4.2.9        Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu määrab nõukogu esimehe asendamise korra.

4.2.10    Nõukogu pädevusse kuulub:

4.2.10.1          juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.2.10.2          juhatuse liikmega tehingu tegemine;

4.2.10.3          juhatuse liikmetele tasu suuruse ja maksmise korra määramine;

4.2.10.4          majandusaasta aruande kinnitamine;

4.2.10.5          audiitorite määramine ja audiitori tasustamise korra määramine;

4.2.10.6          juhatuse poolt koostatud eelarve kinnitamine;

4.2.10.7          erakorralise audiitorkontrolli määramine;

4.2.10.8          muud seaduse või põhikirjaga sätestatud õigused.

4.2.11    Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik ainult nende tehingute tegemiseks, mille maksumus on suurem kui 10% Sihtasutuse majandusaasta eelarvest.

4.2.12    Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui üks (1) kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

4.2.13    Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor, linn või Sihtasutusega lepingulises suhtes olev vee-ettevõtja.

4.2.14    Nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige saadab nõukogu koosoleku teate nõukogu liikmetele tähitud kirja teel nõukogu liikmete poolt nimetatud aadressidel. Koosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kaks (2) nädalat. Koosoleku teates tuleb näidata koosoleku toimumise aeg ja koht; koosoleku päevakord ning muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

4.2.15    Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa kõik nõukogu liikmed. Kui koosolekul ei osale kõik nõukogu liikmed, kutsub nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige kahe (2) nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme (7) päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest.

4.2.16    Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

4.2.17    Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed. Juhul, kui mõni nõukogu liige jääb eriarvamusele, siis kantakse selle nõukogu liikme eriarvamus protokolli, mida ta kinnitab oma allkirjaga.

4.2.18    Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.

4.2.19    Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

4.2.20  Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse määrab Tallinna Linnavalitsus.

 

4.3       Juhatus

4.3.1    Sihtasutust juhib ja esindab juhatus.

4.3.2        Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest.

4.3.3    Juhatuse liige määratakse kolmeks (3) aastaks.  Peale juhatuse liikme volituste tähtaja möödumist on lubatud isiku korduvmääramine Sihtasutuse juhatusse.

4.3.4    Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu. Uute juhatuse liikmete valimiseks korraldab nõukogu avaliku konkursi, lähtudes põhikirjas juhatuse liikmele kehtestatud nõuetest ja piirangutest.

4.3.5    Juhatuse liikmed valitakse isikute hulgast, kellel on tehniline, õigus-, majandus- või rahandusalane kõrgharidus ning kes on vähemalt viis (5) aastat töötanud vastaval erialal.

4.3.6          Juhatuse liikmeks ei või olla:

4.3.6.1    Sihtasutuse nõukogu liige ega audiitor ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik;

4.3.6.2    pankrotivõlgnik;

 

 

4.3.6.3    vee-ettevõtja juhtimisorganitesse kuuluv isik või vee-ettevõtja töötaja;

4.3.6.4    vee-ettevõtjaga samasse kontserni kuuluva isiku juhtimisorganitesse kuuluv isik;

4.3.6.5    vee-ettevõtja või temaga samasse kontserni kuuluva isiku üle eraldi kirjaliku või suulise lepingu või volikirja alusel otsest või kaudset kontrolli omav isik või selle isiku juhtimisorganitesse kuuluv isik;

4.3.6.6    isik, kellele kuulub enam kui  5% vee-ettevõtja või temaga samasse kontserni kuuluva isiku aktsiatest/osadest, või selle isiku juhtimisorganitesse kuuluv isik;

4.3.6.7    isiku, kelle aktsiatest/osadest kuulub enam kui 5% vee-ettevõtjale või temaga samasse kontserni kuuluva isikule, juhtimisorganitesse kuuluv isik; 

4.3.6.8    isiku, kelle käibest enam kui 5% moodustab vee-ettevõtjale osutatav teenus, osanik/aktsionär või selle isiku juhtimisorganitesse kuuluv isik;

4.3.6.9    alapunktides 4.3.6.3 – 4.3.6.8 nimetatud isikutega seotud isik, nendelt isikutelt otseselt või kaudselt tasu saav isik või muul viisil nimetatud isikute suhtes majanduslikku huvi omav isik;

4.3.6.10 Tallinna Linnavolikogu või Tallinna Linnavalitsuse liige;

4.3.6.11 linna eraõigusliku juriidilise isiku või linna osalusega eraõigusliku juriidilise isiku juhtimisorganitesse kuuluv isik või töötaja;

4.3.6.12 isik, kes kuulub poliitilise ühenduse (erakond), mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine, alaliselt tegutsevasse juhtorganisse, kontroll- või revisjoniorganisse või kes saab selliselt ühenduselt tulu;

4.3.6.13 isik, kes on põhikirja alapunktis 4.3.9 ettenähtud alusel Sihtasutuse juhatusest tagasi kutsutud.

4.3.7        Juhul, kui juhatuse liige ei vasta põhikirja alapunktides 4.3.5 või 4.3.6 ettenähtud nõuetele, kutsub nõukogu juhatuse liikme peale selliste asjaolude ilmnemist viivitamatult tagasi ning valib tema asemele uue juhatuse liikme. Juhatuse liige on kohustatud teavitama nõukogu esimeest viivitamatult asjaoludest, mis välistavad tema juhatuse liikmeks olemise.

4.3.8        Kui juhatusel on üle kahe (2) liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. Juhatuse liikmed valivad uue esimehe ühe (1) kuni kolme (3) aasta möödumisel.

4.3.9        Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on:

4.3.9.1              kohustuste olulisel määral täitmata jätmine;

4.3.9.2              võimetus juhtida Sihtasutust;

4.3.9.3              Sihtasutuse maine või vara oluline kahjustamine.

Sihtasutuse asutamisotsusega määratud juhatuse liikme võib nõukogu igal ajal, sõltumata põhjustest, tagasi kutsuda.

4.3.10  Juhatuse pädevusse kuulub põhikirja punktis 2.3 ettenähtud ülesannete täitmine ning Sihtasutuse eelarve koostamine. Põhikirja alapunktis 4.2.11 nimetatud tehinguid võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

4.3.11  Juhatus esitab nõukogule vähemalt kord kolme (3) kuu jooksul aruande Sihtasutuse majandus- ja järelevalvealasest tegevusest ning majanduslikust seisundist.

4.3.12    Nõukogul on õigus teha juhatusele ülesandeks:

4.3.12.1                      koostada Sihtasutuse tegevuskava kvartali, poolaasta või aasta kohta, kinnitada Sihtasutuse tegevuskava ning esitada kinnitatud tegevuskava nõukogule;

4.3.12.2                      anda nõukogu liikmele vajalikku teavet Sihtasutuse juhtimise kohta ja esitada vastavasisulise aruanne;

4.3.12.3                      esitada juhatusepoolne seisukoht nõukogu poolt esitatud Sihtasutuse tegevust puudutavas üksikküsimuses;

4.3.12.4                      kontrollida teatud vee-ettevõtja poolt tema kohustuste täitmist.

4.3.13    Juhatus teeb otsuseid juhatuse koosolekul. Sihtasutuse poolt linnale või muule isikule seoses põhikirja punktis 2.3 ettenähtud ülesannete täitmisega mis tahes arvamuse, hinnangu, kokkuvõtte, aruande või muu sarnase dokumendi esitab juhatus oma vastavasisulise otsusena.

 

 

4.3.14  Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees.

4.3.15 Juhatuse esimees teatab juhatuse liikmetele koosoleku toimumisest juhatuse poolt kehtestatud korras. Koosoleku teates tuleb näidata koosoleku toimumise aeg ja koht; koosoleku päevakord ning muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

4.3.16  Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa kõik juhatuse liikmed.

4.3.17  Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole juhatuse liikmetest.

4.3.18  Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Juhul, kui mõni juhatuse liige jääb eriarvamusele, siis kantakse selle juhatuse liikme eriarvamus protokolli, mida ta kinnitab oma allkirjaga.

4.3.19  Igal juhatuse liikmel on üks hääl. Juhatuse liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

4.3.20  Sihtasutust võib esindada juhatuse esimees üksinda või ülejäänud juhatuse liikmed ühiselt.

4.3.21  Juhatusel on õigus sõlmida oma ülesannete täitmiseks füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid. Juhul, kui põhikirja punktis 2.3 ettenähtud ülesande täitmiseks puudub Sihtasutusel vastava eriala spetsialist või juhatuse hinnangul ei ole Sihtasutuse spetsialistil piisavaid teadmisi, kogemust või võimalust ülesande täitmiseks, annab juhatus sellise ülesanne täitmiseks eksperdile. Eksperdiks on antud põhikirja tähenduses isik, kellel ei ole Sihtasutusega ameti- või töölepingut, kellel on erialased teadmised ning kes on kantud Sihtasutuse nõukogu poolt ekspertide nimekirja.

4.3.22  Juhatuse liikmete täpsemad ülesanded ja muud kohustused sätestatakse Sihtasutuse ja juhatuse liikme vahelises lepingus.

4.3.23    Juhatuse liikme töötasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu.

 

5. Raamatupidamine ja kontroll

5.1       Juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

5.2       Sihtasutuse majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

5.3       Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aastaaruande õigusaktides sätestatud korras.

5.4              Sihtasutusel on audiitor. Nõukogu määrab audiitori ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks. Sihtasutuse audiitoriks ei või olla:

5.4.1        Sihtasutuse nõukogu ega juhatuse liige ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik;

5.4.2        vee-ettevõtja või temaga samasse kontserni kuuluva isiku juhtimisorganitesse kuuluv isik ega nimetatud isikult otseselt või kaudselt tasu saav isik.

5.5       Juhatus esitab audiitori poolt kontrollitud aruanded nõukogule kinnitamiseks hiljemalt neli (4) kuud peale majandusaasta lõppu.

5.6       Sihtasutuse juhatus või nõukogu, samuti juhatuse või nõukogu liige või muu huvitatud isik võib nõuda, et kohus otsustaks Sihtasutuse juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise ja määraks erikontrolli läbiviija.

5.7       Erikontrolli läbiviijaks võivad olla ainult audiitorid. Erikontroll viiakse läbi seaduses ettenähtud korras.

 

6. Põhikirja muutmine

6.1       Pärast Sihtasutuse registrisse kandmist võib Tallinna Linnavolikogu muuta põhikirja üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides Sihtasutuse eesmärki.

6.2              Põhikirja muutmine jõustub muudatuste registrisse kandmisest.

 

7. Sihtasutuse ühinemine, jagunemine või likvideerimine

7.1              Sihtasutuse ühinemine või jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2              Tallinna Linnavolikogul on õigus lõpetada Sihtasutuse tegevus, kui:

7.2.1        Sihtasutuse tegevus ei vasta Sihtasutuse eesmärkidele;

7.2.2        Sihtasutuse eesmärgid on saavutatud.

7.3              Sihtasutuse lõpetamise korral toimub likvideerimismenetlus seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

7.4       Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed kui sihtasutuse tegevuse lõpetamise otsuses ei ole ette nähtud teisiti.

7.5        Sihtasutuse likvideerimisel kantakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara linna eelarvesse.

 

 

 

 

Tarvo Lindma

Juhatuse liige