TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. aprill 2007 nr 116

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2005 otsuse nr 112 Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast” täitmine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 7. novembri 2006 aktist nr 9/06, 11. detsembri 2006 otsusest ning linnavalitsuse 27. detsembri 2006 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni akt ja otsus teadmiseks.

2. Tallinna Linnavalitsusel rakendada abinõusid Iru Hooldekodu hoolduspersonali ametikohtade täitmiseks ja töötasu probleemide lahendamiseks.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil tagada regulaarne kontroll Iru Hooldekodu finants-majandustegevuse ja Iru Hooldekodu poolt sisseostetavate raviteenuste kvaliteedi, otstarbekuse, vastava dokumentatsiooni ja nendeks kulutatud summade üle.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnvalitsusele ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees