TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. aprill 2007 nr 94

 

 

 

 

Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

 

 

Juhindudes maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringust ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Taotleda Tallinna linna omandisse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana Tehnika tn ja Filtri tee ühendustee ehitamiseks vajalik Tehnika tn T5 maatükk ligikaudse pindalaga 28 877 m² ja sihtotstarbega transpordimaa.

2. Tallinna Maa-ametil:

2.1 esitada vastav dokumentatsioon keskkonnaministrile;

2.2 teha otsus teatavaks ajalehes Postimees.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees